По заявка на РИОСВ – Варна е позиционирана Мобилна автоматична станция в гр. Варна

Във връзка със зачестилите сигнали в РИОСВ-Варна, както и медийни публикации, касаещи замърсяване на атмосферния въздух в гр. Варна, на 13.10.2023 г. от страна на екоинспекцията са предприети своевременни действия по организиране и осъществяване на незабавна съвместна проверка с Регионална лаборатория-Варна към Изпълнителната агенция по околна среда. Позиционирана е Мобилна автоматична станция (МАС) към Регионална лаборатория-Варна за контрол на качеството на атмосферния въздух в района на централна градска част в гр. Варна за периода от 13.10.2023 г. до 16.10.2023 г. След получаване на резултатите от извършените измервания, същите ще бъдат оповестени на интернет страницата на екоинспекцията.

Извършена е справка от автоматични измервателни станции „Ангел Кънчев“ и „Чайка“, находящи се в гр. Варна за периода 12 и 13 октомври, съгласно която не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на замърсители.