Позиция на РИОСВ-Варна относно извършване на сеч в местност “Коджа тепе”

Информация

Във връзка с постъпилите въпроси и сигнали в РИОСВ-Варна, касаещи извършването на сеч в местността „Коджа тепе“, град Варна, изразяваме следната позиция:

            Територията, в която се извършва сечта, попада в устройствена зона Ок1, съгласно ОУП на Община Варна, одобрен със Заповед РД-02-14-2200/03.09.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За нея има издадена Заповед № РД-49-261/03.08.2020 г. на министъра на земеделието и горите за изключване от горски фонд и промяна на предназначението и в урбанизирана територия.

Територията не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии както и в границите на защитени зони от мрежата на Натура 2000. Видовете черен бор, акация, мъждрян  и дъб  не са защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

За инвестиционното предложение „Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 10135.2054.51, м. „Коджа тепе“, гр. Варна“ е постановено Решение № ВА-121/ПР/2020 г. на директора на РИОСВ-Варна за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Строителството на жилищни сгради не попада в обхвата на Приложение 1 на Закона за опазване на околната среда и за него не е задължително провеждане на процедура по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС). В хода на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС в регламентирания срок съгласно Наредбата по ОВОС не са постъпили мнения и възражения срещу инвестиционното предложение. Решението не е обжалвано в законно установения срок и е влязло в сила.

            Преди получаване на разрешение за строеж, възложителят има задължение, съгласно нормативната уредба по околна среда, да съгласува с РИОСВ-Варна своите инвестиционни проекти. На този етап следва да се определи точка на заустване на отпадъчни води съгласно Закона за водите. В случай, че при представянето им се установи несъответствие с одобреното Решение, ще се прецени необходимостта от провеждане на нови процедури по екологичното законодателство.

             Към настоящия момент възложителят не е представил за съгласуване своите инвестиционни проекти и не е уведомил РИОСВ-Варна за започване на строителството.

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848