Предстои ново разглеждане на инвестиционно предложение за добив на газ с възложител „Русгеоком БГ“ ЕАД

Информация

С решение на Върховния административен съд от 05.07.2022 г. е оставено в сила решението на Административен съд Варна, с което е отменено Решение №ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна за инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: „Рогозина”, „Чернооково”, „Калина” и „Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич”. То е с възложител „Русгеоком БГ” ЕАД, София.

С това решение преписката се връща за ново произнасяне от компетентния орган – РИОСВ – Варна. В изпълнение на влезлия в сила съдебен акт предстои провеждане на административна процедура съгласно мотивите, изложени от Административен съд Варна.

Инвестиционното предложение може да бъде осъществено единствено след провеждане и приключване с положително решение на процедурите по оценка въздействието върху околната среда и издаване на краен административен акт от екоинспекцията.