Предстоящи обществени обсъждания

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на 29.03.2024г. РИОСВ-Варна, съобщава за организиране на срещи за обществено обсъждане на допълнения доклад за ОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение свързано с “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 вятърни генератори в ПИ 73095.23.61, ПИ 73095.23.62, ПИ 73095.27.53, ПИ 73095.27.57, ПИ 73095.27.50. ПИ 73095.27.45, ПИ 73095.27.63, ПИ 73095.27.64 по КК на с. Тригорци, община Балчик”, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3” ЕООД, гр. Варна.

Срещите ще се проведат на: 30.04.2024 г. от 1100 часа в сградата на община Балчик и от 1500 часа в сградата на кметство Тригорци.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за ОСВ е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в община Балчик, кметство с. Тригорци и РИОСВ-Варна, както и на интернет страницата на възложителя на адрес www.wpd.bg

Писмени становища могат да се предоставят в община Балчик, кметство с. Тригорци, РИОСВ-Варна и адрес на възложителя: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мартин Илиев, адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, ет. 8, офис 24, телефон за контакти: 052 918 987; email: info@wpd.bg.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на 29.03.2024г. РИОСВ-Варна, съобщава за организиране на срещи за обществено обсъждане на допълнения доклад за ОВОС и приложенията към него за инвестиционно предложение свързано с “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти №№ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, землище село Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД, гр. Варна.

Срещите ще се проведат на: 30.04.2024 г. от 1000 часа в сградата на община Балчик и от 1300 часа в сградата на кметство Соколово.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за ОСВ е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в община Балчик, кметство с. Соколово и РИОСВ-Варна, както и на интернет страницата на възложителя на адрес: www.wpd.bg.

Писмени становища могат да се предоставят община Балчик, РИОСВ-Варна, и адрес на възложителя: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Мартин Илиев, адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. “Княз Борис I” № 111, Бизнес център “Димят”, телефон за контакти: 052 918 987; Еmail: info@wpd.bg.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Днес 21.03.2024 г. във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Варна съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане на  “Ветроенергиен парк, състоящ се от 15 бр. вятърни генератори, с транспортна и електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково,  общ. Каварна, с възложител „УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ” ЕООД.

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат, както следва:

  • на 26.04.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Кметство с. Нейково, общ. Каварна;
  • на 26.04.2024 г. от 12:00 часа в сградата на Кметство с. Видно, общ. Каварна;
  • на 26.04.2024 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес ул. „Г. С. Раковски” № 12, гр. Каварна.

Докладът за ОВОС е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31496 и всеки работен ден на следните места:

– от 10.00 до 16.00 часа в сградата на Общинска администрация Каварна, отдел „Екология и зелена система“, в сградите на кметствата в село Видно и село Нейково, общ. Каварна;

– от 09.00 до 12.30 и 13.00 до 17.30 часа в сградата на РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, ет. 3, стая 301;

– в офиса на „УИНДКРАФТ СИМОНСФЕЛД БГ” ЕООД, гр. Варна, ЮПЗ, Бизнес сграда Булпорт, офис 3.4

Писмени становища могат да се представят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещите за обществено обсъждане.

Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане е публикувана на следните интернет адреси:

https://riosv-varna.bg/predstoyashti-obshtestveni-obsazhdaniya/

https://www.kavarna.bg/novini-aktualno-sybitiya/3727-2024-03-19-09-21-42

https://www.wksimonsfeld.at/bg/

Лице за контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Антоанета Кирова

мобилен телефон: +359884087048

e-mail: office@wksimonsfeld.bg

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД за организирани срещи за обществени обсъждания на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с приложения, за   ИП  „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД, които ще се проведат, както следва:

– 18.03.2024 г. от 10.00 часа в пенсионерския клуб на с. Бозвелийско.

– 19.03.2024 г. от 10.00 часа в залата на кметството на с. Тутраканци.

 –  22.03.2024 г. от 10.00 часа в зала № 119 на община Провадия, ул.“Дунав“ №39.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 13.02.2024 г. от 10 до 16 часа в Община Провадия, стая № 105, в кметство Бозвелийско и в кметство Тутраканци и от 09.30 до 12.30 и  13.00 до 17.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, отдел „ПД”.

Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещата за обществено обсъждане и на интернет адрес: https://www.solvay.com/bg/bulgaria/announcements.  Обявата е публикувана във вестник „24 часа“. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя ‘‘ПРОВАДСОЛ“ ЕАД ‘‘ ЕАД, лице за контакти: Ивайло Иванов–051199/5246, e-mail: Ivaylo.Ivanov@salvay.com

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от ‘‘Технофос‘‘ ЕАД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с приложения: преработено задание, нетехническо резюме и  оценка по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ за   ИП  „Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване за сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“  в поземлен имот №20482.505.548, площ 27 490 кв. м, /площ по нотариален акт 27 529 кв. м/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: ‘‘Технофос‘‘ ЕАД която ще се проведе в:

в Ритуалната зала на община Девня, бул. „Съединение“ №78, град Девня – от 10.00 часа на 26.06.2020 год. Докладът за ОВОС е на разположение всеки работен ден на следните места:

От 10.00 до 16.00 ч. в сградата на  Община Девня – стая 27, ет. 4

От 09.30 до 12.30 и  13.00 до 17.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, отдел „ПД”

Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещата за обществено обсъждане и на интернет адрес: https://riosv-varna.bg/zashtiteni-teritorii-i-bioraznoobrazie/natura-2000/ocenki-za-savmestimost-os-dokladi-za-ocenka-na-stepenta-na-vazdejstvie-varhu-okolnata-sreda-dovos-ekologichni-ocenki-eo/   и https://devnya.bg/bg-BG/

         Обявата е публикувана във вестник „Позвънете“.

         За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя ‘‘Технофос‘‘ ЕАД, лице за контакти : Тодор Мичкин – 0889365566 и 05199/7469, e-mail: todor.michkin@technophos.com