Предстоящи обществени обсъждания

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД за организирани срещи за обществени обсъждания на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с приложения, за   ИП  „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД, които ще се проведат, както следва:

– 18.03.2024 г. от 10.00 часа в пенсионерския клуб на с. Бозвелийско.

– 19.03.2024 г. от 10.00 часа в залата на кметството на с. Тутраканци.

 –  22.03.2024 г. от 10.00 часа в зала № 119 на община Провадия, ул.“Дунав“ №39.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 13.02.2024 г. от 10 до 16 часа в Община Провадия, стая № 105, в кметство Бозвелийско и в кметство Тутраканци и от 09.30 до 12.30 и  13.00 до 17.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, отдел „ПД”.

Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещата за обществено обсъждане и на интернет адрес: https://www.solvay.com/bg/bulgaria/announcements.  Обявата е публикувана във вестник „24 часа“. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя ‘‘ПРОВАДСОЛ“ ЕАД ‘‘ ЕАД, лице за контакти: Ивайло Иванов–051199/5246, e-mail: Ivaylo.Ivanov@salvay.com

 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 17, ал. 1,т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-ВАРНА е получено уведомление от ‘‘Технофос‘‘ ЕАД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с приложения: преработено задание, нетехническо резюме и  оценка по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ за   ИП  „Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване за сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“  в поземлен имот №20482.505.548, площ 27 490 кв. м, /площ по нотариален акт 27 529 кв. м/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: ‘‘Технофос‘‘ ЕАД която ще се проведе в:

в Ритуалната зала на община Девня, бул. „Съединение“ №78, град Девня – от 10.00 часа на 26.06.2020 год. Докладът за ОВОС е на разположение всеки работен ден на следните места:

От 10.00 до 16.00 ч. в сградата на  Община Девня – стая 27, ет. 4

От 09.30 до 12.30 и  13.00 до 17.30 часа в сградата РИОСВ – Варна, ул. „Ян Палах”  №4, отдел „ПД”

Писмени становища могат да се представят в  сградите на местата обявени по-горе, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и/или на срещата за обществено обсъждане и на интернет адрес: https://riosv-varna.bg/zashtiteni-teritorii-i-bioraznoobrazie/natura-2000/ocenki-za-savmestimost-os-dokladi-za-ocenka-na-stepenta-na-vazdejstvie-varhu-okolnata-sreda-dovos-ekologichni-ocenki-eo/   и https://devnya.bg/bg-BG/

         Обявата е публикувана във вестник „Позвънете“.

         За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя ‘‘Технофос‘‘ ЕАД, лице за контакти : Тодор Мичкин – 0889365566 и 05199/7469, e-mail: todor.michkin@technophos.com