Възникнала аварийна ситуация в района на с. Каменар, общ. Варна

Информация

Днес, 25 юни 2021 г., след постъпило писмо от „Водоснабдяване и канализация–Варна“ ООД за възникнала аварийна ситуация в района на с. Каменар, общ. Варна е извършена незабавна проверка от служители на РИОСВ-Варна и БДЧР. При проверката се установи, че вследствие на активирали се свлачищни процеси е скъсан участък от канализационен колектор от с. Каменар. „Водоснабдяване и канализация–Варна“ ООД е предприело незабавни мерки за отстраняване на компрометирания канализационен колектор. Взети са проби от участъка за изследване.