РИОСВ даде предписания на кмета на Варна за спешни мерки във връзка с неизвозените битови отпадъци

Информация

РИОСВ – Варна даде предписания на кмета на Община Варна за предприемане на спешни мерки и действия за отстраняване на допуснатите замърсявания и нередовното сметосъбиране и сметоизвозване в район „Приморски“ и район „Одесос“ в срок до 05.08.2022 г.

                 В разгара на летния сезон в инспекцията постъпиха множество сигнали за замърсяване с битови отпадъци и нередовно обслужване на контейнерите за смесени битови отпадъци, образувани на територията на община Варна. Предписано е също осигуряване на достатъчен брой съдове и изготвяне на графици, съобразно увеличения брой население през летния сезон, с цел недопускане възникване на потенциална опасност за човешкото здраве и околната среда.

                 Община Варна следва да представи в РИОСВ – Варна програма с ефективни мерки и действия за капацитета на разположените контейнери и честотата на извозване на смесения битов отпадъчен поток в срок до 11.08.2022 г.

                 Екоинспекцията ще следи стриктно за спазването на поставените срокове по изпълнение на предписанията. При неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия по Закона за опазване на околната среда.

РИОСВ-Варна

052/ 678 848