РИОСВ и Басейнова дирекция провериха сигнал за замърсяване на Варненското езеро

РИОСВ и Басейнова дирекция провериха сигнал за замърсяване на Варненското езеро

РИОСВ и Басейнова дирекция провериха сигнал за замърсяване на Варненското езероЕксперти на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна извършват  съвместна проверка по сигнал за изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро.

Взети са водни проби от преливник на канализационна шахта и три водни проби от езерото, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор.

При извършения оглед на терен се констатира авария по канализационен колектор по ул. „Георги Пиячевич“. Аварията е възникнала при извършване на изкопни дейности от фирмата изпълнител на строително-монтажни работи в кв. „Максуда“ с възложител Община Варна.

Проверката установи, че е разрушена преливна стена на преливник, разположен в канализационна шахта на ул. „Тодор Влайков“ №22. От преливната стена отпадъчните води от колектора преливат към дъждовната канализация, а от там – към Варненско езеро. Към момента на проверката преливната стена е възстановена и изтичането на отпадни води е преустановено. Продължава изтичането на минимално количество води с неустановен произход, за което ще се извърши допълнителна проверка.

Взета е водна проба от потока отпадни води, заустени в езерото. След като се получат резултатите ще бъдат предприети съответните административни действия по екологичното законодателство. РИОСВ – Варна и БДЧР ще дадат допълнителна информация след приключване на проверката.

 

РИОСВ – Варна

052/ 678 848