РИОСВ – Варна, БДЧР и „ВиК-Варна“ ООД провериха сигнал за изхвърлени медицински отпадъци на Офицерски плаж- гр. Варна

Информация

На 17 август около 19:00 ч. в РИОСВ – Варна на Зелен телефон постъпи сигнал за голямо количество бинтове и марли по плажната ивица и във водата на Офицерски плаж във Варна. Извършена е съвместна проверка от РИОСВ – Варна, БДЧР и „ВиК Варна“ ООД по протежението на коригирано дере „Шокъров канал“, както и в района на вливането му в Черно море.

Обходена е плажната ивица на Офицерски плаж – запад. Установено е замърсяване с битови отпадъци – мокри кърпи на площ около 20 кв. м от заливаемата част на ивицата. В акваторията на Черно море, в района на вливане на „Шокъров канал“, морските води са бистри и се наблюдават ивици с водорасли без наличие на неприятни миризми. На концесионера на плажа от РИОСВ – Варна, е дадено предписание – да се почисти допуснатото замърсяване с отпадъци.

Извършена е проверка на заведение в района на Офицерски плаж. Установено е, че отпадъчните води от обекта са отвеждат към водоплътен черпателен резервоар. Не е констатирано преливане на отпадъчни води от резервоара. Представен е договор за изчерпване на отпадъчните води от изгребни и септични ями чрез специализиран транспорт и отвеждането им в канализационната система. Не са представени документи, удостоверяващи последното изчерпване на води от резервоара. На дружеството, стопанисващо обекта е дадено предписание – да представят в РИОСВ-Варна, документи удостоверяващи изчерпването на отпадъчните води.

В хода на проверката е установено, че авариен екип на „ВиК-Варна“ ООД е отстранил запушване на канализационната мрежа на територията на Приморски парк в близост до коригирано дере „Шокъров канал“. Същото се е получило вследствие на недобросъвестно използване на канализационната мрежа – изхвърляне на текстилни, неразградими материали (мокри кърпи). Не е установено изтичане на отпадъчни води от канализационната мрежа към дерето.

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848