РИОСВ-Варна и БДЧР извършиха проверка по сигнал за изтичане на отпадъчни води в Шокъров канал

На 7.08.2023 г. в БДЧР-Варна е постъпил сигнал за лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъров канал и Офицерски плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка с РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория –Варна към ИАОС.

При проверката е установено, че в резултат от извършвана строителна дейност: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-ти м.р., район Приморски, гр. Варна по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“. В резултат на това е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовния колектор, който се зауства в Шокъров канал, в Приморски парк, гр. Варна.

По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от Шокъров канал и крайбрежни морски води, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен.

По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализационния колектор и преливането към Шокъровия канал е преустановено.

За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна ще бъдат предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности.