РИОСВ-Варна и РЛ-Варна извършиха проверка по сигнал за възникнал взрив в завод „Слънчеви лъчи Провадия“

В късния следобед на 29 юни в РИОСВ-Варна постъпи сигнал, касаещ възникнал взрив на територията на маслодобивен завод, с оператор „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, гр. Провадия. Организирана е незабавна съвместна проверка от служители на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна при ИАОС, гр. София.

При извършената проверка на мястото на аварията е установено, че котел с работно гориво – природен газ (доставян по газопровод) е излязъл от нормален технологичен режим по време на работа, поради неизяснена към момента причина, вследствие на което е възникнал взрив. Към момента на проверката няма пожар и не е установено отделяне на вредни имисии в атмосферния въздух.

Дружеството е предприело незабавни действия по своевременно преустановяване подаването на природен газ към газовата инсталация на котела, както и преустановяване работата на всички производствени инсталации на завода.

Извършена е проверка и на Ревизионните книги за котела и за газовите инсталации, съгласно които съоръженията са в добро техническо състояние.

По време на проверката е извършено измерване на имисиите вредни вещества в атмосферния въздух с Мобилна автоматична станция (МАС) към Регионална лаборатория-Варна (РЛ-Варна) към ИАОС, гр. София.

При извършената към момента на аварията проверка не е установено замърсяване на компонентите на околната среда.