РИОСВ-Варна издаде принудителна административна мярка на собственици на имоти в землището на с. Видно, общ. Каварна

Информация

След последваща проверка на разорано пасище в землището на с. Видно, общ. Каварна, РИОСВ-Варна издаде принудителна административна мярка (ПАМ) на всички собственици, чиито имоти попадат в засегнатата територия. Заповедта е за спиране на всички дейности,  свързани с обработка на земя, с изключение на паша, коситба и на дейности за възстановяване на типа природно местообитание 62C0* „Понто-Сарматски степи“.

Не са установени нови разорани/обработени площи със степна растителност или допълнителна почвообработка.

След нанасяне на заснетите координатни точки и справка в регистъра на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, е установено, че разораната територия е на площ около 250 дка.

За случая е уведомена Районна прокуратура-Каварна, с молба за извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите. В случай че не се установи престъпление, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по екологичното законодателство.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за нарушение на забраните и ограниченията, определени в заповедите за обявяване на защитените зони и техните изменения, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

РИОСВ-Варна 

052 / 678 848