РИОСВ – Варна извърши проверка по сигнал за горящи отпадъци

Информация

На 15 май в РИОСВ – Варна постъпи сигнал по „Зелен телефон“ за възникнал пожар в промишлената зона на гр. Девня, база „Деко“. Експерти от екоинспекцията и Регионална лаборатория (РЛ) –  Варна незабавно извършиха проверка на място на имот собственост на фирма „Терм Строй 96“ ООД.

При проверката е констатирано, че пожарът е възникнал в част от имота с площ от около 3 дка, отдадена под наем на  фирма „Бренд Свят 2017“ ЕООД, която притежава Регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци. При проверката е установено, че горят балирани пластмасови опаковки, балирани текстилни и кожени отпадъци, излезли от употреба гуми и метални опаковки (варели). Огънят е своевременно потушен от екип на РСПБЗН-Варна.

Контролът за качеството на атмосферния въздух (КАВ) по време на пожара се извършваше с мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ-Варна, позиционирана до РС-Девня в кв. „Повеляново“, гр. Девня и Автоматична измервателна станция “Изворите“, гр. Девня. Резултатите от МАС по контролираните газови замърсители на атмосферния въздух са под пределно допустимите концентрации.

Данните за периода 14-15 май от разположената в гр. Девня, АИС „Изворите“ също са значително под нормите по всички контролирани замърсители на атмосферния въздух.

Дадени са две предписания на „Бренд Свят 2017“ ЕООД – да се преустанови незабавно изгарянето на отпадъци и да се представят в РИОСВ-Варна документи за всички установени към момента на проверката отпадъци на площадката.

РИОСВ – Варна

052/ 678 848