РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за извършени сечи в района на ЗМ „Дуранкулашко езеро”

Информация

Днес експерти от РИОСВ-Варна извършиха извънредна проверка на място по сигнал за изсичане на дървета в района на Защитена местност „Дуранкулашко езеро”.   

На западния бряг на Дуранкулашко езеро, в землището на с. Ваклино, общ. Добрич са констатирани множество отсечени дървета от видовете черен бор, топола, махалебка, мъждрян и бъз. След заснемане на точните координати чрез GPS е констатирано, че засегнатата територия попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“. Не са засегнати защитени територии. След извършена справка по заснетите координати и проверка по документи е установено, че имотът е собственост на физическо лице.

Съгласно Заповед № РД-258 за обявяване на защитена зона „Дуранкулашко езеро“ на министъра на околната среда и водите от 16.03.2010 г. в границите на зоната се забранява премахването на характеристики на ландшафта (синор, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи.

РИОСВ-Варна ще предприеме всички необходими мерки съгласно екологичното законодателство (Закона за биологичното разнообразие).

 

РИОСВ-Варна 

052 / 678 848