РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за мъртва риба в язовир „Засмяно”

Информация

На 25 март в РИОСВ-Варна по „Зелен телефон” постъпи сигнал за замърсване на водите на язовир „Засмяно” с торове от свинекомплекса в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково. Експерти от екоинспекцията извършиха незабавна проверка на място, съвместно с представители от община Аксаково, Икономическа полиция и Регионална лаборатория- Варна.

Дейностите на провереният обект- инсталация за интензивно отглеждане на свине, се извършват съгласно издадено комплексно разрешително от Изпълнителна агенция по околна среда. Производствените отпадъчни води се отвеждат в 5 броя специализирани съоръжения- торохранилища, които са каскадно разположени, на принципа на скачени съдове, свързани помежду си с тръбопроводни връзки. При проведен разговор с присъстващият на проверката заместник ръководител на свинекомплекса е установено, че по- рано същият ден (около 12 ч.) е възникнала аварийна ситуация, касаеща разлив на отпадъчни води от торохранилище №2 поради запушване на тръбата към торохранилище №3. Били са предприети са незабавни действия по почистване на запушеният участък от тръбата и отстраняване на аварията. В хода на проверката не е взета водна проба от отпадъчни води след торохранилищата, тъй като е нямало изтичане по време на същата.

При проверката е извършен оглед и на опашката на язовир „Засмяно”, при който е установено  наличие на умряла риба от вида бял и пъстър толстолоб, шаран, бял амур, таранка. Общият брой на забелязаните екземпляри е около 50. „Засмяно” е част от каскада от язовири по поречието на Суха река. Предназначението му е за развъждане и отглеждане на аквакултури и не се използва за питейни нужди и напояване.

 

РИОСВ-Варна

052/678 848