РИОСВ-Варна състави акт за установяване на административно нарушение в ЗМ “Дуранкулашко езеро”

На 19 октомври при извършване на планова проверка от охраната на северните защитени територии при РИОСВ – Варна е установено нерегламентирано навлизане с лодка във водите на Дуранкулашко езеро. Същото попада в границите на защитена местност „Дуранкулашко езеро“, обявенa по реда на Закона за защитените територии. Съгласно режимите, определени в Плана за управление на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ навлизането с лодки и други плавателни средства се допуска единствено след съгласуване с РИОСВ – Варна. Към момента на констатиране на нарушението от РИОСВ – Варна не е издаден съгласувателен документ по екологичното законодателство.

На нарушителите са съставени актове за установяване на административно нарушение по реда на Закона за защитените територии.

За осъществяване на дейности в защитени територии в нарушение на техните режими, Закона за защитените територии предвижда за физически лица глоба в размер от 500 до 5000 лв, а за юридически лица- имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.