СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РИОСВ Варна > Новини > СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 8 Мерки за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) Мярка от НПРД 109, бяха изработени и монтирани 8 броя информационни и обозначителни табели – 4 бр. на Дуранкулашко езеро и 4 бр. на Шабленско езеро.

/Дата на публикуване: 26.07.2021г./


Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, стартира изпълнението  на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро” , финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Една от заложените дейности е трасиране на 350м от бреговете на Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро и доставка и монтаж на маркировъчни колчета, с цел маркиране на неловната зона на разстояние 350м от сухоземните граници на Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро. Дейностите са в съответствие с издадени заповеди на министъра на околната среда и водите, с които се забранява лов до 350 м от бреговете на Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) и от бреговете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла в периода 1 декември – 31 януари. Заповедите са както следва:

  • Заповед РД №695/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“;
  • Заповед РД №698/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“.

РИОСВ-Варна ще уведоми допълнително собствениците на засегнатите имоти.

/Дата на публикуване: 12.02.2021г./