След аварийна ситуация в ,,Агрополихим“ АД не са установени превишения на пределно допустимите концентрации в атмосферния въздух

След  постъпило в РИОСВ-Варна уведомление от „Агрополихим“ АД за възникнала аварийна ситуация на 01.12.2023 г.,  и постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух над с. Страшимирово, общ. Белослав и в кв. Повеляново, гр. Девня, незабавно е организирана съвместна проверка на място от служители на РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Извършени са пробовземания за качеството на атмосферния въздух с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET“ на границите на най-близко разположените жилищни сгради в с. Страшимирово, общ. Белослав и в кв. Повеляново, гр. Девня, при които не са регистрирани стойности над алармените прагове по замърсителите в обхвата на анализатора.

От извършената проверка на „Агрополихим“ АД, се установи, че на 01.12.2023 г. в 12.50 ч. е спрян аварийно цех „Азотна киселина“ поради задействана блокировка 1 по логика за безопасност на цеха, при която производството спира автоматично. След анализа на причините е установена дефектирала платка за входно-изходни сигнали на системата за управление. Дефектната платка е подменена с нова и са започнати пускови операции на цеха.

В момента на проверката пусковите операции са в ход, а всички останали инсталации и съоръжения са в нормален технологичен режим.

Изискана е справка от автоматичните системи за измерване за собствени непрекъснати измервания на цех „Азотна киселина“, цех „Торове“ и цех „Троен суперфосфат и комплексни торове“ за периода от 00.00 ч. до 17.00 ч. на 01.12.2023 г., съгласно която не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители на атмосферния въздух.

Извършена е проверка на данните, измерени от Автоматична измервателна станция (АИС) „Изворите”, гр. Девня, която е част от Националната система за мониторинг на околната среда и се поддържа от ИАОС, за периода от 01.12.2023 г. до 03.12.2023 г., при която се установи, че няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации по контролираните замърсители на атмосферния въздух.