Стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран чрез Заповед за БФП № РД-ОП-60/03.09.2020г. от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. по приоритетни ос: „НАТУРА2000 и биоразнообразие“. Проектът е със срок на изпълнение 39 месеца и на обща стойност 2 297 435.15 лв., от които 85 % средства на ЕФРР (1 952 819.88 лв.) и 15% (344 615.272 лв.) национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е да допринесе за лимитиране на еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, подобряване на състоянието и тенденциите на популацията на червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и осигуряване на оптимални условия за зимуване в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, както и подобряване състоянието на водните екосистеми на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“.

Основните дейности заложени в рамките на проекта са свързани с:

  • Управление на тръстиковите масиви, с цел лимитиране на еутрофикационните процеси чрез намаляване на количеството макрофитна растителност, включващо:
  • Подобряване състоянието на водните екосистеми, чрез подобряването на водообмена и опресняване на езерните води:
  • Мерки за опазване на Червеногушата гъска /Branta ruficollis/.

Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат възложени чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

 

/Публикувано на: 10.09.2020г./