ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Във връзка с обнародване в ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г.

Във връзка с обнародване в ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, подаването на заявления за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 от Закона за управление на отпадъците-ЗУО(ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.), както и подаването за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по Приложение № 5 от Наредба № 2 за  класификация на отпадъците се извършва чрез НИСО, съгласно параграф 22 от ЗУО.