Важна информация за притежателите на разрешителни по Закона за водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна напомня на всички водоползватели на терияторията на области Варна и Добрич, притежаващи разрешителни за заустване издадени по реда на чл. 46, ал. 1, т.3, буква „б“ от Закона за водите, че съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от същия закон са задължени да представят в екоинспекцията в срок до 31 март 2022 г. Доклад за изпълнение на условията в разрешителнитеза предходната отчетна година. Това може да се осъществи и по електронен път, чрез официалната електронна поща на инспекцията riosv-vn@riosv-varna.bg и през Системата за сигурно електронно връчване.