Възникнала аварийна ситуация по протежението на дере Налбанка

Информация

Днес експерти от РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция – Черноморски район по сигнал за кафяво оцветяване на водите в дере Налбанка, преминаващо през Западна промишлена зона в гр. Варна. При огледа е установено, че в резултат на свлачищни процеси е пропаднала част от западния скат на дере Налбанка. Вследствие от пропадането е скъсан канализационен колектор и отпадъчните води са заустени в дерето. Взета е водна проба от потока отпадъчни води, която ще бъде анализирана в Регионална лаборатория – Варна при ИАОС. 

От „ВиК – Варна“ ООД незабавно са предприети аварийно-възстановителни дейности. 

На „ВиК – Варна“ ООД е дадено предписание в срок до 21.02.2021 г. да възстанови колектора и да преустанови изпускането на отпадъчни води в дере Налбанка.

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848