Новини

Обявление, Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за Проект №BG16M1OP002-3.007-0011 „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание
Проект на Заповед, Обявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата
Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания - подробна информация може да намерите тук. Информация относно събраните обезпечения
Във връзка с изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, Ви  информираме,
Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
Ръководство Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци