Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО

Издадени решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, и по представената от възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2  от същата наредба , РИОСВ – Варна съобщава за взети решения  за преценяване на необходимостта от екологична оценка:

2024 година

Решение № ВА-43/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.17.41, с площ 9.999 дка, земеделска територия, с НТП „Нива” местност „Карач тарла”, землище село Езерово, общ. Белослав /дата на публикуване: 12.06.2024г./

Решение № ВА-42/ЕО/2024   на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIX-163 и XX-164 (идентични на поземлени имоти с идентификатори: 54145.502.618 и 54145.502.164), кв. 14. по регулационния план на село Осеново. общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 12.06.2024г./

Решение № ВА-41/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план -Парпеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик /дата на публикуване: 06.06.2024г./

Решение № ВА-40/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII „ЖП район“, кв. 28 по плана на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна (поземлен имот с идентификатор 03719.502.3162, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 27891 кв. м, по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав) /дата на публикуване: 29.05.2024г./

Решение № ВА-39/ЕО/2024   на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-26. УПИ III-27, УПИ IV-28 и УПИ I-36 (идентични на ПИ 72709.27.63, 72709.27.64. 72709.27.65, 72709.27.36, с обща площ 39.412 дка), кв. 2 по плана на местност „Ачмите”, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна  /дата на публикуване: 28.05.2024г./

Решение № ВА-38/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 12713.501.4, урбанизирана територия, с площ 10286 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел обособяването на нов У ПИ I-4, кв. 1а, в устройствена зона „Жм“, с конкретно отреждане на имота „за фотоволтаици“ /дата на публикуване: 28.05.2024г./

Решение № ВА-37/ЕО/2024   на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2039.149, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 10371 кв. м, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 27.05.2024г./

Решение № ВА-36/ЕО/2024   на проект на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ XXX-1499 и УПИ XXXI-1500. кв.12Б и УПИ XXIX-1499 и УПИ ХХХИ-1500, кв.12В (идентични на ПИ 10135.2564.1939, 1940, 1820 и 1821. с обша площ 3.548 дка), по плана на „Вилна зона”, гр. Варна /дата на публикуване: 23.05.2024г./

Решение № ВА-35/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 20482.125.707, вид територия Земеделска, НТП Нива, с площ 4852 кв. м, по КККР на гр. Девня, общ. Девня /дата на публикуване: 20.05.2024г./

Решение № ВА-34/ЕО/2024   на проект на Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83404.20.65, землище село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 16.05.2024г./

Решение № ВА-33/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58503.166.449, вид територия Урбанизирана, НТП За хранително-вкусовата промишленост, площ 14594 кв. м, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия /дата на публикуване: 14.05.2024г./

Решение № ВА-32/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66113.28.71, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъдна ферма, площ 18258 кв. м, по КККР на с. Селце, общ. Каварна /дата на публикуване: 13.05.2024г./

Решение № ВА-31/ЕО/2024   на проект на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 27125.20.28 с площ от 3 дка и ПИ 27125.20.27 с площ от 4 дка, по КККР на с. Езерово, общ. Белослав /дата на публикуване: 09.05.2024г./

Решение № ВА-30/ЕО/2024   на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Крушари 2021-2028 г. /дата на публикуване: 07.05.2024г./

Решение № ВА-29/ЕО/2024   на проект за Частично изменение (ЧИ) на ОУП на Община град Добрич за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.505.46, в землище град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич  /дата на публикуване: 02.05.2024г./

Решение № ВА-28/ЕО/2024   на проект за Частично изменение (ЧИ) на ОУП на Община град Добрич за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.475.46, в землище град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич  /дата на публикуване: 02.05.2024г./

Решение № ВА-27/ЕО/2024   на  комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: ИП за изграждане на обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс „Лайтхаус Голф“ и ПУП – Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ до за комплекс „Лайтхаус Голф“ /дата на публикуване: 30.04.2024г./

Решение № ВА-26/ЕО/2024   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 70175.10.15, 70175.10.22, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, с обща площ 14806 кв.м, гр. Суворово, обл. Варна и изработване на Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ електропровод 20 kV до поземлен имот с идентификатор 70175.10.15 и поземлен имот е идентификатор 70175.10.22 по КККР на землище гр. Суворово /дата на публикуване: 30.04.2024г./

Решение № ВА-25/ЕО/2024   на Програма за опазване на околната среда (ПООС) с раздел „Лечебни растения“ на Община Долни чифлик за периода 2024-2030 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) на Община Долни чифлик за периода 2023-2030 г. /дата на публикуване: 24.04.2024г./

Решение № ВА-24/ЕО/2024   за проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.18.150, вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за жилищни нужди, площ 62003 кв. м, по КККР на с. Топола, общ. Каварна /дата на публикуване: 19.04.2024г./

Решение № ВА-23/ЕО/2024   за проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 37808.154.55, вид територия Земеделска, НТП За стопански двор, площ 11170 кв. м, по КККР на с. Козлодуйци, община Добричка /дата на публикуване: 17.04.2024г./

Решение № ВА-22/ЕО/2024   за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка в обхвата на ПИ с идентификатори 05061.100.59, 05061.103.46, 05061.134.7, 05061.130.6, 05061.105.80, 05061.199.5, 05061.110.25, 05061.117.17, 05061.134.98, 05061.102.48, 05061.130.35 в землището на с. Божурово, община Добричка и за ПИ с идентификатори 65824.2.229, 65824.41.125, 65824.41.77 в землището на с. Свобода, община Добричка /дата на публикуване: 16.04.2024г./

Решение № ВА-21/ЕО/2024   за частичното изменение на Общ устройствен план на Община Шабла за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ № 16095.18.235, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Нива”, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2024г./

Решение № ВА-20/ЕО/2024   за изработване на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ №№ 72624.308.80 и 72624.308.81, земеделска територия, с обща площ 18400 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Сс-обработваеми земи- ниви“ в устройствена зона „Пп-производствено-складови дейности“/дата на публикуване: 01.04.2024г./

Решение № ВА-19/ЕО/2024   за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в следните съставни части: Изработване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линейна инфраструктура – трасе на подземен електропровод средно напрежение – 20 kV, включващ участък с подземен кабел високо напрежение – 110 kV от одобрен ПУП-ПП до ПИ 17275.3.76 по КККР на с. Горун, общ. Шабла и Инвестиционен проект за строеж на обект: „Подземен електропровод 20 kV от УПИ№№ 03157.3.50, 03157.4.38, 03157.3.55 и 03157.3.51 в землището нас. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич и от УПИ № 17275.3.76 в с. Горун, общ. Шабла, обл. Добрич, до ново-предвидената за изграждане възлова станция 110 kV „Пролез“ в ПИ 16095.15.26, в землището на с. Горичане, общ. Шабла, собственост на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД“, с дължина 32837,4 м /дата на публикуване: 26.03.2024г./

Решение № ВА-18/ЕО/2024   за проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66250.502.1, вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, площ 18895 кв. м, по КККР на с. Сенокос, община Балчик /дата на публикуване: 20.03.2024г./

Решение № ВА-17/ЕО/2024   за проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 10135.2053.708, 10135.2053.709, 10135.2053.76, 10135.2053.77, 10135.2053.688 и 10135.2053.690, с обща площ 14 626 кв. м, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 18.03.2024г./

Решение № ВА-16/ЕО/2024   за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.3608, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 153120 кв. м, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна /дата на публикуване: 11.03.2024г./

Решение № ВА-15/ЕО/2024   за проект на Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, трасе преминаващо извън границите на урбанизираните територии през имоти в землищата на селата Царевци и Синдел. общ. Аврен, обл. Варна, за изграждане на обект: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV” за ПИ с идентификатори: 70220.17.650 и 70220.18.3. землище с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 11.03.2024г./

Решение № ВА-14/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.458, землище село Генерал Кантарджиево. общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване: 11.03.2024г./

Решение № ВА-13/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14711.268.267, с цел обособяване на нов ПИ 14711.268.268, в землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване: 05.03.2024г./

Решение № ВА-12/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ XVII и УПИ XVIII в кв. 70 по регулационния план /РП/ на с. Българево. общ. Каварна /дата на публикуване: 01.03.2024г./

Решение № ВА-11/ЕО/2024    на проект на Подробен устройствен план -Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти №35064.501.705 и №35064.501.3295, с обща площ 6.806 дка, с НТП „За курортен хотел, почивен дом” по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 16.02.2024г./

Решение № ВА-10/ЕО/2024    на Програма за управление на отпадъците на Община Балчик за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 16.02.2024г./

Решение № ВА-9/ЕО/2024    на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 52115.20.12, с площ 9.998 дка, земеделска територия, с НТП „нива”, местност „Блатото (Сазлъка)”, землище село Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 14.02.2024г./

Решение № ВА-8/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план -парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура: „Кабелна линия СрН от съществуващ стълб СРС от електропровод 20 kV извод „Галина” за присъединяване на ФЕЦ 1349,04 kWp и 1 бр. БКТП 20/0,6 kV 1600 kVA в ПИ идентификатор 63197.33.1, урбанизирана територия, с площ 15315 кв.м, НТП „Ниско застрояване”, с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 06.02.2024г./

Решение № ВА-7/ЕО/2024    на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на ПИ 72624.635.6, урбанизирана територия, с площ 4019 кв.м, НТП „За складова база”, гр. Добрич /дата на публикуване: 30.01.2024г./

Решение № ВА-6/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 72709.11.5, земеделска територия, с площ 16720 кв.м, НТП „Нива”, с. Тополи, общ. Варна, възложител: Димитров /дата на публикуване: 29.01.2024г./

Решение № ВА-5/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, с обхват поземлен имот с идентификатор: 20482.505.231, с площ 9.563 дка, горска територия, с НТП “широколистна гора“, местност „До Агрополихим“, стопански двор, по КККР на гр. Девня,  общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 24.01.2024г./

Решение № ВА-4/ЕО/2024    на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022 – 2028 г.” /дата на публикуване: 23.01.2024г./

Решение № ВА-3/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 32490.1.167, 32490.1.133, 32490.1.134, 32490.1.135, 32490.1.127, 32490.1.128, 32490.1.136, 32490.1.137 и 32490.1.138 по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково /дата на публикуване: 19.01.2024г./

Решение № ВА-2/ЕО/2024    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 02871.25.12, с площ 4949 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставена нива“ находящ се в местност „Кайнаците“, землище на с. Ватово, общ. Добричка /дата на публикуване: 18.01.2024г./

Решение № ВА-1/ЕО/2024    на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ИПУП-ПР-ПЗ) на УПИ I, УПИ II и УПИ III от квартал 20, УПИ II от квартал 21, ул. „Четвърта” от о.т. 44 до о.т. 45. ул. „Пета” от о.т. 53 до о.т. 55, ул. „Шеста” от о.т. 55 до о.т. 60 и ул. „Осма” от о.т. 45 до о.т. 53 по плана на с. Езерец, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване: 07.01.2024г./

2023 година

Решение № ВА-159/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 20482.177.6 и 20482.177.29, землище гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 29.12.2023г./

Решение № ВА-158/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ I – 83, кв. 66 по регулационния план на местност „Светерица“ – II част, с. Горица, община Бяла, обл. Варна (идентичен с ПИ с идентификатор 16078.505.22, с площ 22496 кв. м, земеделска територия, НТП Нива, по КККР на с. Горица, общ. Бяла) /дата на публикуване: 29.12.2023г./

Решение № ВА-157/ЕО/2023    на проект на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за изменение на застроителния и регулационен план на гр.Суворово в частта на УПИ УП„за училище”, кв.2 за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти и изменение на уличната регулация от о.т.408 до о.т.412 /дата на публикуване: 22.12.2023г./

Решение № ВА-156/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на ПИ 15597.1.184 и ПИ 15597.1.187 по КК на с. Голица, общ. Долни чифлик за УПИ 1.184 „за жилищно строителство” и УПИ 1.187 „за жилищно строителство и фотоволтаична централа” и План за улична регулация (ПУР) /дата на публикуване: 12.12.2023г./

Решение № ВА-155/ЕО/2023    на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 21587.14.95, с площ от 23527 кв.м, НТП „изоставена нива”, в землището на с. Доброглед, община Аксаково, обл. Варна, възложител: „СОЛАР 06″ ЕООД /дата на публикуване: 11.12.2023г./

Решение № ВА-154/ЕО/2023    на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.383.57, по КККР на гр. Добрич за промяна от „Обработваеми земи -Ниви – Сс” и „Терени за здравеопазване – Тздр” в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп” /дата на публикуване: 11.12.2023г./

Решение № ВА-153/ЕО/2023    за Подробен устройствен план -парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура – „Външно кабелно електрозахранване 20kV” до ПИ 46975.17.964 и ПИ 46975.17.66 по КККР на с. Манастир, общ. Провадия от трафопост ТП1 в урбанизираната територия на с. Манастир, общ. Провадия до новопроектирани ГРУ /главна разпределителна уредба/ в двата имота /дата на публикуване: 06.12.2023г./

Решение № ВА-152/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план -План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на СО. „Янчова поляна”, гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, възложител:  ДИМИТРОВА, с адрес: гр. Варна /дата на публикуване: 06.12.2023г./

Решение № ВА-151/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) № 58445.90.31, ПИ № 58445.54.547, ПИ № 58445.62.6, ПИ № 58445.23.23 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с цел промяна в начина на трайно ползване на земеделска земя, за неземеделски нужди, урегулиране на имотите в режим на устройствена зона „Жм“(жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина) /дата на публикуване: 28.11.2023г./

Решение № ВА-150/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ №№ 62092.38.163, 69092.38.166, урбанизирана територия, с обща площ 25730 кв.м, НТП „за стопански двор”, с. Раковски, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел отреждане на имотите за „предимно производствени нужди“ в устройствена зона „Пп“ /дата на публикуване: 24.11.2023г./

Решение № ВА-149/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПРЗ) в обхвата наУПИ I 99 и УПИ II- 99, в кв. 33 по регулационния план на с. Добротич с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един нов и промяна в конкретното предназначение на имота „за жилищно строителство и ФЕЦ”, и ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ II 130 и УПИ III 130 в кв. 50 по регулационен план на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота, в един нов и промяна в конкретното предназначение на имота „ за жилищно строителство и ФЕЦ” /дата на публикуване: 22.11.2023г./

Решение № ВА-148/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на кв. 46, с предназначение „за детски дом и ясли” по регулационния план на кв. Девня”, гр. Девня, включващ ПИ №№ 20482.501.727, 20482.501.729, 20482.501.730, 20482.501.731, 20482.501.733, 20482.501.2221 и 20482.501.2222, урбанизирана територия, с обща площ 6854 кв.м /дата на публикуване: 14.11.2023г./

Решение № ВА-147/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 83404.33.21, земеделска територия, с площ 2011 кв.м, НТП „ Неизползвана нива (угар, орница)“, местност „Пукнат камък“, с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 06.11.2023г./

Решение № ВА-146/ЕО/2023    на  проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04090.501.156, с площ 13092 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)” по КККР на с. Било, общ. Каварна /дата на публикуване: 30.10.2023г./

Решение № ВА-145/ЕО/2023    на проект за подробен устройствен план -парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места – подземна кабелна линия 20 kV от ПИ № 29035.11.149 през ПИ 29035.11.133. ПИ 29035.39.5, ПИ 29035.109.158, ПИ 29035.38.1, ПИ 29035.104.146 по КК на с. Жегларци, ПИ 39127.101.151 по КК на с. Кочмар, ПИ 72271.89.102. ПИ 72271.89.101 до ПИ 72271.501.1934 по КК на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 30.10.2023г./

Решение № ВА-144/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.292.3, урбанизирана територия, с площ 4744 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, гр. Добрич /дата на публикуване: 26.10.2023г./

Решение № ВА-143/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 04426.34.140, в местност „Узун алан”, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 25.10.2023г./

Решение № ВА-142/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II-253, УПИ III-253 и УПИ IV-253, кв. 44 по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-381, 382, 383 „за жилищно строителство” и изграждането на фотоволтаична централа /дата на публикуване: 23.10.2023г./

Решение № ВА-141/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) за НИ №501.2129 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Доброгледски лозя”, з-ще с. Доброглед, общ. Аксаково /дата на публикуване: 16.10.2023г./

Решение № ВА-140/ЕО/2023    на проект на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ 1-ДСО-“Автротранспорт” Централен сервиз за 1200 бр. товарни коли, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир”, с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване: 16.10.2023г./

Решение № ВА-139/ЕО/2023    на проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ 35, 120, 121, 122, 123, 124, 125 „за промишлено строителство” и УПИ 110, 111, 112, 113, 114, 115  „за промишлено строителство”, УПИ 117 „за предприятие за рециклиране и обработка на металургични отпадъци”, УПИ 779 „за промишлена и складова дейност”, кв. 2 и ПУП-ПУР за ПИ 20482.505.229, в ПЗ-Юг на гр. Девня, общ. Девня /дата на публикуване: 12.10.2023г./

Решение № ВА-138/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, местност „Голям пясък” и улична регулация от о.т. № 1 до о.т. № 20, землище район „Вл. Варненчик”, гр. Варна, общ. Варна /дата на публикуване: 12.10.2023г./

Решение № ВА-137/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I в кв. 25 по регулационния план на с. Брестак на който отговаря ПИ с идентификатор № 06416.501.673, с площ от 10260 кв.м, и ПИ с идентификатор № 06416.501.856 с площ от 10 кв.м. по КККР на с. Брестак, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 06.10.2023г./

Решение № ВА-136/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I – „за поща и кметство”, кв. 22, с цел поставяне на вътрешно – дворищната регулационна линия в съответствие със съществуващата граница между ПИ 32490.501.352 и 32490.501.114, при което се обособяват два нови урегулирани поземлени имота: VIII – за общ. обслужване и VII-114, с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 06.10.2023г./

Решение № ВА-135/ЕО/2023    на  проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ 10135.2517.2543, урбанизирана територия, с площ 15054 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом”, с цел обособяването на УПИ VIII-2543 „за жилищно строителство и обслужващи дейности”, устройствена зона „Ок1″, с площ 15035 кв.м /дата на публикуване: 04.10.2023г./

Решение № ВА-134/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Линеен обект на техническата инфраструктура -трасе преминаващо през урбанизирана територия и извън границите на урбанизирана територия – имоти в землищата на селата Коларци, Ангеларий, Сърнец, Мали извор, Божан и гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич   /дата на публикуване: 02.10.2023г./

Решение № ВА-133/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 58503.110.44, земеделска територия, с площ 15169 кв.м, НТП „Нива”, гр. Провадия, обл. Варна  /дата на публикуване: 20.09.2023г./

Решение № ВА-132/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 32278.23.8 с цел обособяване нов ПИ за застрояване с проектен идентификатор 32278.23.172, с площ 3,520 дка без промяна на неговото предназначение, в землището на гр. Игнатиево, обл.Варна /дата на публикуване: 19.09.2023г./

Решение № ВА-131/ЕО/2023    на проект на за промяна на регулацията (ПР) на УПИ I, II, III и ул. „Елбрус” от о.т. 95 до о.т. 102 и План за застрояване (ПЗ) на У ПИ I-4033, кв. 135, по КККР на гр. Шабла /дата на публикуване: 18.09.2023г./

Решение № ВА-130/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план -План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна”, гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 15.09.2023г./

Решение № ВА-129/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план -изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 77044.501.215, по КККР на село Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 15.09.2023г./

Решение № ВА-128/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2573.281, 10135.2573.12, урбанизирана територия, с обща площ 7419 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване: 14.09.2023г./

Решение № ВА-127/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв.м, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, гр. Добрич, с цел отреждането на имота за „Производствено складови дейности – фотоволтаична електроцентрала” /дата на публикуване: 14.09.2023г./

Решение № ВА-126/ЕО/2023    на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич в обхват поземлен имот 72624.602.1117, НТП „За стопански двор”, площ 8298 кв. м, по КККР на гр. Добрич, с цел промяна в устройствената зона от „Стопански дворове, ферми и други – Ссф” в зона „Жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване (до 10 м) – Жм” /дата на публикуване: 13.09.2023г./

Решение № ВА-125/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 10135.5048.23, кв.2, с площ 3.000 дка., земеделска територия, с начин на трайно ползване „лозе”, м-ст” Кору Кокарджа, район „Аспарухово”, по КККР на гр. Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 13.09.2023г./

Решение № ВА-124/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ № 32278.55.188 и ПИ 32278.55.189, ПИ № 32278.55.4, ПИ 32278.55.5, ПИ 32278.55.6 и ПИ 32278.55.270 в местност Карагюлска кория, град Игнатиево, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване: 12.09.2023г./ Решение № ВА -10/поправка на очевидна фактическа грешка/2023/дата на публикуване: 29.12.2023/

Решение № ВА-123/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.117.57 и ПИ 70175.117.58 по КККР на землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 12.09.2023г./

Решение № ВА-122/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05009.515.319, с площ 24709 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма”, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване: 05.09.2023г./

Решение № ВА-121/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план -Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ XI-3324 и УПИ II-3325 в кв. 19 по регулационния план на гр. Каварна /дата на публикуване: 04.09.2023г./

Решение № ВА-120/ЕО/2023    на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.443.52 по КККР на гр. Добрич и изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор: 72624.443.52, урбанизирана територия с НТП „Стадион” по КККР на гр. Добрич /дата на публикуване: 04.09.2023г./

Решение № ВА-119/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 35376.10.45, 35376.10.46 и 35376.10.47, с обща площ 3987 кв.м, земеделски територии, НТП Нива, по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово /дата на публикуване: 04.09.2023г./

Решение № ВА-118/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V „за производствени нужди“ в кв. 84 по регулационния план на гр. Вълчи дол (идентичен с ПИ с идентификатор 12574.501.995, с площ 14050 кв. м, урбанизирана територия, НТП За друг вид производствен, складов обект, по КККР на гр. Вълчи дол) /дата на публикуване: 29.08.2023г./

Решение № ВА-117/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.34.92, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 10350 кв.м, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 23.08.2023г./

Решение № ВА-116/ЕО/2023    на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.3.220, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 18.08.2023г./

Решение № ВА-115/ЕО/2023    на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Провадия, за периода 2021-2028 год. /дата на публикуване: 17.08.2023г./

Решение № ВА-114/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 35376.110.1; 35376.110.2; 35376.110.7; 35376.110.8; 35376.110.9, 35376.110.10; 35376.110.11; 35376.110.12; 35376.110.14; 35376.110.16; 35376.110.17; 35376.110.18; 35376.110.19; 35376.110.20; 35376.110.27, урбанизирана територия, м-ст.”Летището” по КК на с.Калиманци общ.Суворово обл.Варна /дата на публикуване: 17.08.2023г./

Решение № ВА-113/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.33.101, земеделска територия, с площ 8047 кв.м, НТП „Нива”‘, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 16.08.2023г./

Решение № ВА-112/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XXXVI за „озеленяване“, кв. 19, идентичен с ПИ 03719.501.3095, урбанизирана територия, с площ 9704 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на шест нови УПИ, както следва: УПИ XXXIX-3095 „за озеленяване“, с площ 1011 кв.м; УПИ XL-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1167 кв.м; УПИ XLI-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1199 кв.м; УПИ XLII-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 998 кв.м; УПИ XLIIIXX-3095 „за производствени и складови дейности“, с площ 1199 кв.м; УПИ XLIV „за озеленяване“, с площ 998 кв.м и улична регулация от нова о.т 1300- о.т. 1301-о.т. 1302-о.т.1303-о.т.1304, с ширина на обслужващия път 8.00 м /дата на публикуване: 09.08.2023г./

Решение № ВА-111/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.185.6, урбанизирана територия, с площ 12580 кв.м, НТП „За складова база” и ПИ 20482.185.8, урбанизирана територия, с площ 6881 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, гр. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 04.08.2023г./

Решение № ВА-110/ЕО/2023    на проект за КПИИ, вкл. самостоятелните части: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор: 20599.6.21, е площ 23.519 дка. урбанизирана територия, с НТП „За складова база”, местност „Кърчанлъка”, землище село Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 04.08.2023г./

Решение № ВА-109/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V и УПИ VI, кв. 140 по плана на гр. Шабла, общ. Шабла, с цел обособяването на нови УПИ /дата на публикуване: 03.08.2023г./

Решение № ВА-108/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.102.40, земеделска територия, с площ 30682 кв.м, НТП „Нива”, гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 02.08.2023г./

Решение № ВА-107/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ № 10135.4041.7 и ПИ 10135.4041.8, урбанизирана територия, с обща площ 10287 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ I-7 „за търговски комплекс“, с площ 6794 кв.м и УПИ II-8 „за търговски и логистичен център“, с площ 3477 кв.м. /дата на публикуване: 01.08.2023г./

Решение № ВА-106/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 12262.17.13, урбанизирана територия, с площ 29309 кв.м, НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, с. Врачанци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов УПИ „за ПСД-производствено складова дейност и енергийно производство“ /дата на публикуване: 01.08.2023г./

Решение № ВА-105/ЕО/2023    на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ № 72624.176.90, земеделска територия, с площ 1222687 кв.м, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, гр. Добрич, с цел промяна на устройствената зона от „Сст- обработваеми земи-трайни насаждения“ в устройствена зона „терени за енергийни производства-Пел” /дата на публикуване: 01.08.2023г./

Решение № ВА-104/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 04457.18.220, с площ 30106 кв. м, земеделска територия, НТП Нива, по КККР на с. Блъсково, общ. Провадия /дата на публикуване: 25.07.2023г./

Решение № ВА-103/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 80861.6.222, земеделска територия, с площ 353741 кв.м, НТП „Пасище”, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 20.07.2023г./

Решение № ВА-102/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 30555.15.64, земеделска геритория. с площ 76 222 кв.м. но КККР на с. Звънец, общ. Вълчи дол и 69701.16.116, земеделска територия, с площ 96 363 кв.м. по КККР на с. Страхил, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 14.07.2023г./

Решение № ВА-101/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 03811.33.117. с площ 14933 кв.м, земеделска територияр НТП Пасище, по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен /дата на публикуване: 13.07.2023г./

Решение № ВА-100/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.112.14, 30 „Луна“, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 05.07.2023г./

Решение № ВА-99/ЕО/2023    на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.160.365, по КККР гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване: 05.07.2023г./

Решение № ВА-98/ЕО/2023    на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ XXXII, по КККР па с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 30.06.2023г./

Решение № ВА-97/ЕО/2023    на проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 27125.26.2 и 27125.26.1, в землище село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 26.06.2023г./

Решение № ВА-96/ЕО/2023    за изработване на План-схема за електрификация и проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол Юг“ находящ се в поземлен имот (ПИ) № 12574.501.1706, гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14, землище гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 22.06.2023г./

Решение № ВА-95/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 70220.18.3, земеделска територия, с площ 14696 кв.м, НТП „Нива“, с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 22.06.2023г./

Решение № ВА-94/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII и УПИ VIII, в кв. 135 по плана на гр. Шабла, общ. Шабла /дата на публикуване: 20.06.2023г./

Решение № ВА-93/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 32490.47.15, с площ 9.800 дка. земеделска територия, с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 16.06.2023г./

Решение № ВА-92/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 80861.1.209, 80861.1.217, 80861.7.10, 80861.7.6 с.Чернево. общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 14.06.2023г./

Решение № ВА-91/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.62.78, местност „Качи Велко”, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 09.06.2023г./

Решение № ВА-90/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14667.12.22, местност „Калафата”, в землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 09.06.2023г./

Решение № ВА-89/ЕО/2023   на проект на Подробен устройетвен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 70220.17.650, с площ от 22310 кв.м , общ. Аврен. обл. Варна /дата на публикуване: 07.06.2023г./

Решение № ВА-88/ЕО/2023   на проекти за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 196 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.180.47, с площ 47894 кв. м. по КККР на гр. Суворово), с който се изменя предназначението на имота и се образува нов УПИ 47 “за производствени и складови дейности” и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V “стопанска дейност” и УПИ IX „стопанска дейност”, кв. 2 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.501.431, с площ 4046 кв. м, по КККР на гр. Суворово), чрез които се образува нов УПИ ХХIII-431 “за производствени и складови дейности” /дата на публикуване: 06.06.2023г./

Решение № ВА-87/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план План за застрояване в обхвата на ПИ 14653.150.57, с площ 9546 кв. м, урбанизирана територия, с НТП “За друг обществен обект, комплекс”, по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково /дата на публикуване: 06.06.2023г./

Решение № ВА-86/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот (ПИ) 58445.27.520. с площ 4998 кв. м. земеделска територия, с НТН “Нива”, по КККР на с. Приселци. общ. Аврен /дата на публикуване: 02.06.2023г./

Решение № ВА-85/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII-031091, кв. 031а, идентичен с ПИ 04426.31.114, урбанизирана територия, с площ 7982 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 30.05.2023г./

Решение № ВА-84/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ IV-174 „за жилищно строителство”, УПИ V-174 „за жилищно строителство”, кв. 20, по плана на с. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване: 30.05.2023г./

Решение № ВА-83/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) за УПИ III304, кв. 47 – Стопански двор. по плана на с. Черковна, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 23.05.2023г./

Решение № ВА-82/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 10135.2573.332, с площ 7234 кв. м. урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом”, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 19.05.2023г./

Решение № ВА-81/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване” на СО “Балъм дере”, землище на град Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 19.05.2023г./

Решение № ВА-80/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с пл. № 001029, земеделска територия, с площ 12150 кв.м по КВС на с. Попович, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 19.05.2023г./

Решение № ВА-79/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ V – 122. в кв. 2 по плана на гр. Провадия, с цел промяна преотреждането на имота “за производствени и складови дейности” в устройствена зона „Пп- предимно производствена” /дата на публикуване: 18.05.2023г./

Решение № ВА-78/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) н обхвата на ПИ 03860.38.10 по КККР на с. Бенковски, общ. Добричка /дата на публикуване: 17.05.2023г./

Решение № ВА-77/ЕО/2023   на проект комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00182.48.9, с НТП „нива”, с площ от 8540 кв.м. по КККР на гр. Аксаково. общ. Аксаково /дата на публикуване: 17.05.2023г./

Решение № ВА-76/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на уличната регулация от о.т. 79 до о.т. 66 б, обособяване на нов имот с кадастрален идентификатор № 3010 /дата на публикуване: 17.05.2023г./

Решение № ВА-75/ЕО/2023   на  план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ II-154, УПИ III-152, УПИ XII, вкл. УПИ ХIII-145, УПИ XIV-144 и УПИ XV-144, кв. 25 по плана на с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XVIII-154 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1496 кв.м, УПИ XIX-152 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1763 кв.м, УПИ XX-144,145 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 5437 кв.м /дата на публикуване: 11.05.2023г./

Решение № ВА-74/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 67489.72.1 и ПИ 67489.72.33, земеделска територия, с обща площ 16342 кв.м, НТП „Нива”, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 11.05.2023г./

Решение № ВА-73/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.33.5, земеделска територия, с площ 4600 кв.м, НТП „Нива”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 10.05.2023г./

Решение № ВА-72/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.66, земеделска територия, с площ 19001 кв.м, НТП „Изоставена нива”, с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-71/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.5013.11, 10135.5013.35 , 10135.5013.26, 10135.5013.15, 10135.5013.14, 10135.5013.12 по плана на местност  Мимишона, гр. Варна /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-70/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 72709.46.8, 72709.46.9, 72709.46.11, 72709.46.12, 72709.46.14, 72709.46.15, 72709.46.16, 72709.46.20, 72709.46.21, 72709.46.27 и 72709.46.31, местност „Каракуш тепе”, землище село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-69/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 110 kV от подстанция 20/110 kV в ПИ 31005.15.429 по КККР на с. Златина, общ. Провадия, до подстанция „Провадия“, гр. Провадия, с обща дължина 8335 м /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-68/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.602.9032, в землище гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 28.04.2023г./

Решение № ВА-67/ЕО/2023   на КПИИ включващ: Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII, кв. 1, с площ 9302 кв.м по КККР на гр. Провадия  /дата на публикуване: 25.04.2023г./

Решение № ВА-66/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 10135.2464.1, с площ 1746 кв. м., по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 20.04.2023г./

Решение № ВА-65/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 48828.501.231 и ПИ 48828.501.232, урбанизирана територия, с обща площ 2725 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)”, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 20.04.2023г./

Решение № ВА-64/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 12406.23.3, земеделска територия, с площ 10126 кв. м, НТП „Нива”, с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 20.04.2023г./

Решение № ВА-63/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 80861.7.122, 80861.7.87, 80861.6.72, 80861.6.21 /дата на публикуване: 12.04.2023г./

Решение № ВА-62/ЕО/2023    на:

  • Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-87.41 „за производствени и складови дейности“, по отношение на поземлен имот (ПИ) 20482.305.87 по кадастралната карта (КК) на гр. Девня и ПИ 36868.160.41 КК на с. Кипра. общ. Девня, обл. Варна;
  • Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ 11 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.31.11 по КК на с. Кипра. общ. Девня, обл. Варна;
  • Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и зас трояване на УПИ 4 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.117.4 по КК на с. Кипра. общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 11.04.2023г./

Решение № ВА-61/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39829.17.315, в землището на село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 10.04.2023г./

Решение № ВА-60/ЕО/2023  на проект проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 35701.11.112, урбанизирана територия, с площ 28248 кв.м, НТП „За складова база”, ПИ 35701.11.113, земеделска територия, с площ 2069 кв.м, НТП „Пасище”, ПИ 35701.11.114, земеделска територия, с площ 5264 кв.м и ПИ 35701.11.275, земеделска територия, с площ 23 кв.м, НТП „Пасище”, с. Каменар, общ. Варна /дата на публикуване: 05.04.2023г./

Решение № ВА-59/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 от ПИ 35064.38.16 по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване: 05.04.2023г./

Решение № ВА-58/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 35211.10.4, земеделска територия, с площ 1996 кв.м, НТП „Пасище”, с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна   /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-57/ЕО/2023  на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на УПИ V, кв. 560, идентичен с ПИ 72624.614.3224, урбанизирана територия, с площ 1378 кв.м, НТП „За бензиностанция, газостанция, метанстанция”, гр. Добрич  /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-56/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53120.105.400. с площ 6000 кв. м. земеделска територия, с НТП “Изоставена орна земя”, по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-55/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 58445.27.519, земеделска територия, с площ 4998 кв.м, НТП „Нива”, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-54/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) па поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72271.49.10, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-53/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14653.210.462, земеделска територия, с площ 8527 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Генерал Кантраджиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 03.04.2023г./

Решение № ВА-52/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 68028.501.92, по плана на село Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 30.03.2023г./

Решение № ВА-51/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-спорт и озеленяване, кв. 5 по действащия регулационен план на с. Долище, общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване: 27.03.2023г./

Решение № ВА-50/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУИ) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10135.4501.1763, 10135.4501.1764, 10135.4501.1216, 10135.4501.1722, 10135.4501.1619, 10135.4501.1425, 10135.4501.1723, 10135.4501.444, 10135.4501.2058, 10135 4501.436, 10135.4501.441 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 24.03.2023г./

Решение № ВА-49/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№72271.104.6, 72271.104.7,72271.104.8 и 72271.104.9, земеделска територия, с обща площ 32009 кв.м, НТП „Нива“ и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ№№72271.104.10,72271.104.11 и 72271.104.12, земеделска територия, с обща площ 24006 кв.м, НТП „Нива“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-48/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 80861.1.93, 80861.1.50, 80861.1.140 и 80861.1.1, в землище село Чернево, общ. Суворово /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-47/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.7.36, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-46/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план (ИУ11) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на: УПИ 11220. в кв. 36. с. Искър, отговаряш на ПИ с идентификатор № 32860.501.220 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол: УПИ III 219. в кв. 36. с. Искър, отговарящ на ПИ с идеи тификатор № 32860.501.219 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол; УПИ IV 217, в кв. 36. с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.217 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол и УПИ V310.311. в кв. 36 на с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.310 и ПИ с идентификатор № 32860.501.311 по КККР нас. Искър, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-45/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.964, общ. Провадия, с. Манастир, с площ 10,999 дка, с цел промяна предназначението на имота от земеделска в урбанизирана територия, установяване на устройствена зона Пп /Предимно производствена устройствена зона/ за производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници с конкретно предназначение на имота за „Фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност до 1002,15 kWp и трафопост“ /дата на публикуване: 23.03.2023г./ Решение № ВА -2/поправка на очевидна фактическа грешка/2023/дата на публикуване: 30.03.2023/

Решение № ВА-44/ЕО/2023  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект “Външно кабелно ел. захранване и уличен водопровод” в поземлени имоти с идентификатори 58445.65.258: 58445115.2: 58445.115.3: 58445.115.7; 58445.116.244 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 22.03.2023г./

Решение № ВА-43/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.104 в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота “за фотоволтаична централа” /дата на публикуване: 22.03.2023г./

Решение № ВА-42/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39829.2.180, в землището на село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 22.03.2023г./

Решение № ВА-41/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ 1-033001 „за жилищно строителство” (ПИ с идентификатор 63197.33.1) по плана на с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 16.03.2023г./

Решение № ВА-40/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 31005.15.428, по КККР на село Златина, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 16.03.2023г./

Решение № ВА-39/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 143, 142 и 170 но ПУП на кв. “Балик”, гр. Балчик /дата на публикуване: 15.03.2023г./

Решение № ВА-38/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ)  по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел. обл. Добрич /дата на публикуване: 13.03.2023г./

Решение № ВА-37/ЕО/2023  на проект за изменение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.427, урбанизирана територия, с площ 77435 кв.м, НТП „Депо за индустриални отпадъци“, с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 10.03.2023г./

Решение № ВА-36/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 70175.126.29. е площ 140842 кв. м. земеделска територия по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна  /дата на публикуване: 09.03.2023г./

Решение № ВА-35/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 11836.76.37, земеделска територия, с площ 735279 кв.м, НТП „Пасище”, с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 08.03.2023г./

Решение № ВА-34/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04580.532.1. с площ 37049 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор” по КККР на с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 08.03.2023г./

Решение № ВА-33/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 68998.94.916, в землище село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 07.03.2023г./

Решение № ВА-32/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.176.103, в землището на гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 02.03.2023г./

Решение № ВА-31/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 18160.110.64, в землището на село Гурково, общ. Бапчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 01.03.2023г./

Решение № ВА-30/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 21470.6.46 с НТП „нива“ по КККР на с. Добрин, общ. Крушари, с цел промяна в НТП на имота, и отреждането му за „ПСД- Фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 23.02.2023г./

Решение № ВА-29/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61741.501.71, 61741.501.335, 61741.501.70, 61741.501.334, с обща площ 3570 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 23.02.2023г./

Решение № ВА-28/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 72271.104.28, 72271.104.29, 72271.104.30, 72271.104.31, 72271.104.32, 72271.104.33, 72271.104.34 по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел, като същите се обединяват в един нов имот и се промени предназначението му от земеделска с НТП „Нива“ в имот за „Фотоволтаична електрическа централа“ /дата на публикуване: 22.02.2023г./

Решение № ВА-27/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12574.5.143, с площ 14944 кв. м, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя”, по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, с цел отреждане на имота „за производствено складова дейност“ /дата на публикуване: 21.02.2023г./

Решение № ВА-26/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план — План за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 07257.52.6 /дата на публикуване: 20.02.2023г./

Решение № ВА-25/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план — План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 07598.97.101, 07598.97.102, 07598.97.8 и 07598.97.9, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 17.02.2023г./

Решение № ВА-24/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подземен електропровод СрН и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76, по КККР на с. Топола, общ. Каварна, преминаващи през ПИ с идентификатори 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1, 72693.19.378. по КККР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126, по КККР на с. Божурец, община Каварна /дата на публикуване: 17.02.2023г./

Решение № ВА-23/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 52115.2.102, земеделска територия, с площ 3000 кв. м, по КККР на с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик /дата на публикуване: 16.02.2023г./

Решение № ВА-22/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-2665.2612 (ПИ 10135.5506.884 но КККР на гр. Варна) /дата на публикуване: 14.02.2023г./

Решение № ВА-21/ЕО/2023  на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, за УПИ VIII306 “за ФЕЦ”, (идент. с ПИ 69170.501.608) и УПИ IХ603 “за псд и фец” (идент. с ПИ 69170.501.631),кв. 40. с. Стефан Караджа. общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 09.02.2023г./

Решение № ВА-20/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27125.17.9, с площ 7000 кв. м, вид територия земеделска, НТП „Нива“, по КККР на с. Езерово, община Белослав /дата на публикуване: 06.02.2023г./

Решение № ВА-19/ЕО/2023  на Програма за опазване на околната среда на Община Аврен 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за Община Аврен 2021-2028 г. /дата на публикуване: 03.02.2023г./

Решение № ВА-18/ЕО/2023  на инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ II, Ш-ТПК и поща, IV-Селкооп и ресторант и V-махаленско училище, по плана на село Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 03.02.2023г./

Решение № ВА-17/ЕО/2023  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14667.17.156, в местност „Калафата”, землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 03.02.2023г./

Решение № ВА-16/ЕО/2023  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.24.11, земеделска територия, с площ 4750 кв.м, НТП „Нива”, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 02.02.2023г./

Решение № ВА-15/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 73393.21.601, земеделска територия, с площ 17016 кв.м, НТП „Нива”, с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 30.01.2023г./

Решение № ВА-14/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.21.46, с площ 4999 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 30.01.2023г./

Решение № ВА-13/ЕО/2023  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изменение на УПИ III-16 „за обществено обслужване” /ПИ 10135.2560.418/, кв.44, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, общ. Варна и инвестиционен проект за строеж на сграда със „смесено предназначение“ Апартаментен хотел от градски тип, жилища и ТРП в същия имот /дата на публикуване: 24.01.2023г./

Решение № ВА-12/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-4 (ПИ 10135.2039.170) и УПИ II-24 (ПИ 10135.2039.171), кв. 4 и образуване на УПИ V-170,171 “за жил. стр“, кв. 4 по плана на местност „Таушан тепе“, кв. „Виница“, гр. Варна /дата на публикуване: 23.01.2023г./

Решение № ВА-11/ЕО/2023  на Програма за управление на отпадъците на Община Долни чифлик за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 23.01.2023г./

Решение № ВА-10/ЕО/2023  на проект за изменение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.429, урбанизирана територия, с площ 302672 кв.м, НТП „Депо за индустриални отпадъци“, с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 20.01.2023г./

Решение № ВА-9/ЕО/2023  на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Варна, за периода 2021-2028 год. /дата на публикуване: 20.01.2023г./

Решение № ВА-8/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 72709.54.12, с площ 3998 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР, м-ст „До линията“, село Тополи, община Варна /дата на публикуване: 18.01.2023г./

Решение № ВА-7/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 72271.104.20, 72271.104.21, 72271.104.22, 72271.104.23, 72271.104.24, 72271.104.25, 72271.104.26, 72271.104.27, земеделска територия, с обща площ 64021 кв.м, НТП „Нива“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел  промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 18.01.2023г./

Решение № ВА-6/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15597.20.283, с площ 7075 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” по КККР на с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 17.01.2023г./

Решение № ВА-5/ЕО/2023  на проект за частично изменение (ЧИ) на ОУП на Община Добричка за поземлен имот с идентификатор: 06104.27.11, землище село Бранище. общ. Добричка /дата на публикуване: 17.01.2023г./

Решение № ВА-4/ЕО/2023  на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) Добричка за поземлен имот с идентификатор 02871.25.12, с площ 4949 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, находящ се в местност „Кайнаците”, землище на с. Батово, общ. Добричка /дата на публикуване: 17.01.2023г./

Решение № ВА-3/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 72271.191.5, с площ 54510 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За летище, аерогара“, по КККР на гр. Тервел /дата на публикуване: 16.01.2023г./

Решение № ВА-2/ЕО/2023  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.19.13, в землището на село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна  /дата на публикуване: 13.01.2023г./

Решение № ВА -1/ЕО/2023  на Програма за управление на отпадъците на община Добрич, за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 12.01.2023г./

2022 година

Решение № ВА -156/ЕО/2022  на стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Каварна 2022 г. – 2026 г. /дата на публикуване: 22.12.2022г./

Решение № ВА -155/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-58 „за жил. строителство, общ. обслужване и търговия”‘, УПИ 11-59 „за озеленяване”, УПИ Ш-60 „за озеленяване”. УПИ IV-61 „за жил. строителство”, УПИ V-61 „за жил. строителство”, УПИ VI-1 „за жил. строителство” /ПИ 10135.5017.58, 10135.5017.59, 10135.5017.60, 10135.5017.61 и 10135.5017.1 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 21.12.2022г./

Решение № ВА -154/ЕО/2022  на Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.630.3, по КККР на гр. Добрич /дата на публикуване: 12.12.2022г./

Решение № ВА -153/ЕО/2022  на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Ветрино 2021-2028 г. /дата на публикуване: 08.12.2022г./

Решение № ВА -152/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ „за озеленяване” в кв. 19 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково, област Варна /дата на публикуване: 08.12.2022г./

Решение № ВА -151/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) №№ ПИ 30497.14.71, 30497.14.73, 30497.14.77, 30497.14.90, XXIX-90, 30497.14.74, 30497.14.81 (улица) – част от новообразуваната територия по ОУП на Община Варна, кв. ЗА, землище село Звездица, общ. Варна и улична регулация от о.т. 285, 286, 287 до о.т. 74-същ.; от о.т. 285, 288, 289. 290, 291, 292, 297 до о.т. 298; от о.т. 293, 294, о.т. 27-същ, от о.т. 295 до о.т. 298 – село Звездица, общ. Варна /дата на публикуване: 07.12.2022г./

Решение № ВА -150/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00084.42.58, с площ 16997 кв. м. земеделска територия, с начин на трайно ползване „Изоставена нива” по КККР на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 06.12.2022г./

Решение № ВА -149/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 03811.59.15 по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен /дата на публикуване: 06.12.2022г./

Решение № ВА -148/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 73393.18.19, земеделска територия, с площ 11199 кв.м, НТП „Деградирала орна земя”, с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 02.12.2022г./

Решение № ВА -147/ЕО/2022  на Програма за управление на отпадъците на община Аврен, за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 25.11.2022г./

Решение № ВА -146/ЕО/2022  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ: проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на “Възобновяем енергиен парк за зелена енергия” /дата на публикуване: 23.11.2022г./

Решение № ВА -145/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.48.65, с площ 11141 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 21.11.2022г./

Решение № ВА -144/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.422, с площ от 88 729 кв.м, разположен в землището на с. Златина, ЕКАТТЕ 31005, общ. Провадия, обл. Варна, с цел смяна на предназначението на имота от начин на трайно ползване „за друг вид производствен и складов обект”, в „за фотоволтаична централа” /дата на публикуване: 17.11.2022г./

Решение № ВА -143/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 62092.39.27, по плана на село Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 16.11.2022г./

Решение № ВА -142/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.49.79, с площ 5391 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива”, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.11.2022г./

Решение № ВА -141/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.461, землище село Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 15.11.2022г./

Решение № ВА -140/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-012056, УПИ II-012056, УПИ III- 012056, УПИ IV-012056, V-БКТП, УПИ VI-012079, УПИ VII-012079, УПИ VIII-012079 и УПИ IX-012079, масив 12, местност „Ачмалъка“, землище с. Шкорпиловци и улична регулация от о.т. 131 до о.т. 135, от о.т. 132-133-134 до о.т. 135, от о.т. 131 до о.т. 137 и от о.т. 136 до о.т. 140 /дата на публикуване: 14.11.2022г./

Решение № ВА -139/ЕО/2022  на проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.54.25, местност „До линията“, землище село Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 10.11.2022г./

Решение № ВА -138/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 14653.103.25 и 14653.103.26 по КККР на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково /дата на публикуване: 09.11.2022г./

Решение № ВА -137/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04580.16.138, територия на транспорта, с площ 76178 кв.м, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на имота и отреждането му за „транспортна инфраструктура и електропроизводство“ /дата на публикуване: 09.11.2022г./

Решение № ВА -136/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич свързан с промяна предназначението на ПИ 72624.608.2009 от „Терени за транспортна инфраструктура -“Тти“ в „Жилищна устройствена зона за малоетажно застрояване до 10 м“Жм“, град Добрич, община Добрич /дата на публикуване: 07.11.2022г./

Решение № ВА -135/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ I, кв. 16, с площ 9660 кв.м по плана на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за складово- производствена база“ в устройствена зона „Пп“ /дата на публикуване: 07.11.2022г./

Решение № ВА -134/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х-201 “за жил. строителство и фотоволтаици” /ПИ 68998.24.201 по КККР на с. Старо Оряхово/ и улична регулация от О.Т.141 до О.Т.142, в кв. 21 по действащия per. план на с. Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна  /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -133/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20359.31.85, в село Дебрене, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -132/ЕО/2022  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.102 в землището на гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -131/ЕО/2022  на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)) за поземлени имоти ( ПИ) е идентификатори: 58445.114.540 и 58445.114.542, местност „Азман дере”, землище с. Приселци /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -130/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ е идентификатори: 58445.7.15 (номер по предходен план: 007015), с плот 4130 кв.м, земеделска територия /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -129/ЕО/2022  на проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ изработване на проект на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 12406.50.42 по КККР на с. Въглен, общ. Аксаково /дата на публикуване: 01.11.2022г./

Решение № ВА -128/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.2.754, с площ от 380 кв.м, м-ст „Лозя Богдан” в землището на град Добрич /дата на публикуване: 01.11.2022г./

Решение № ВА -127/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.423 и ПИ 31005.15.424, разположени в землището на с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 31.10.2022г./

Решение № ВА -126/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.7, земеделска територия, с площ 1201 кв.м, НТП „Друг вид земеделска земя“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-7 за „жилищно строителство“ /дата на публикуване: 26.10.2022г./

Решение № ВА -125/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Девня, за периода 2021-2028г., с приложения: Раздел «Лечебни растения» и Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Девня, за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 25.10.2022г./

Решение № ВА -124/ЕО/2022  на проекти за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.608.1860 /дата на публикуване: 25.10.2022г./

Решение № ВА -123/ЕО/2022  на План за интегрирано развитие на община Крушари 2021-2027 г. /дата на публикуване: 24.10.2022г./

Решение № ВА -122/ЕО/2022  на План за интегрирано развитие на Община Аксаково за периода 2021-2027 г. /дата на публикуване: 24.10.2022г./

Решение № ВА -121/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 20.10.2022г./

Решение № ВА -120/ЕО/2022  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 00084.60.128, земеделска територия, с площ 34973 кв.м. НТП “Нива'”, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 13.10.2022г./

Решение № ВА -119/ЕО/2022  на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 20359.31.86, урбанизирана територия, с НТП „За складова база” с площ 36.771 дка, местност „Курт Кулак” по плана на село Дебрене, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 12.10.2022г./

Решение № ВА -118/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 37099.43.33 (стар номер: 043033), с площ 2.001 дка, земеделска територия, с НТП „Нива”, местност „Куру дере”‘, землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 12.10.2022г./

Решение № ВА -117/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.308.61, земеделска територия, с площ 3901 кв.м, НТП „Нива”, гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 06.10.2022г./

Решение № ВА -116/ЕО/2022  на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за поземлен имот (ПИ) № 72624.176.104, в землище гр. Добрич /дата на публикуване: 03.10.2022г./

Решение № ВА -115/ЕО/2022  на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Суворово, за имоти, намиращи се в землищата на 7 населени места -Суворово, Баново, Калиманци, Чернево, Николаевка, Левски и Просечен, община Суворово, област Варна /дата на публикуване: 30.09.2022г./

Решение № ВА -114/ЕО/2022  на Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Ветрино в обхват ПИ №№10865.109.220; 10865.109.226; 10865.111.298; 10865.109.300; 48653.7.407; 48653.9.50; 48653.14.90; 48653.14.91; 10865.83.42; 10865.83.151; 10865.83.156; 10865.104.254, площ 2 939,600 кв. м, землища на селата Ветрино и Млада Гвардия община Ветрино, област Варна, възложител: Община Ветрино /дата на публикуване: 28.09.2022г./

Решение № ВА -113/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 84022.14.192, 84022.14.115 и 84022.11.203, с обща площ 353019 кв. м, земеделски територии, по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 27.09.2022г./

Решение № ВА -112/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 11836.91.1, с площ 87994 кв. м, земеделска територия, с НТП „Пасище“, по КККР на с. Войводино, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 27.09.2022г./

Решение № ВА -111/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 84022.20.144, с площ 218 872 кв. м, вид територия Земеделска и ПИ 84022.20.145, с площ 62 313 кв. м, вид територия Земеделска, по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на ПИ за „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници“ /дата на публикуване: 23.09.2022г./

Решение № ВА -110/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 11836.44.33, земеделска територия, с площ 252586 кв.м, НТП „Нива“, с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“, в режим на устройствена зона „Пп“ /дата на публикуване: 23.09.2022г./

Решение № ВА -109/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 37808.154.11, урбанизирана територия, с площ 7896 кв.м, НТП „За животновъден комплекс“, с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов имот за „ПСД-склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“, с предвиждане за ново застрояване /дата на публикуване: 23.09.2022г./

Решение № ВА -108/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич за промяна отреждането му от зона Терени за спорт – „Са“ в устройствена зона за Производствено-складови дейности – „Пп“, с площ от 194000 кв. м /дата на публикуване: 20.09.2022г./

Решение № ВА -107/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 53691.112.88, земеделска територия, с площ 8998 кв.м, НТП „Изоставена орна земя”, с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 19.09.2022г./

Решение № ВА -106/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.17, 30497.14.18, 30497.14.51, 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 и 30497.14.81, част от кв. 2, земеделска територия, с цел образуването на УПИ XI-52, XII-53, ХIII-54, XIV-55, XV-56, XVI-56, XVII-1, XVIII-1, XIX-1, XX-1, XXI-1, XXII-1, ХХIII-1, XXIV-18, XXV-за трп., XXVI-17, XXVII-16, XXVIII-за помп.ст. и улична регулация от о.т. 7- същ. до о.т. 259, 260, 261 и от о.т. 260 до о.т. 262, 263; и от о.т. 10-същ. до о.т. 264, 265; и от о.т. 264 през о.т. 9-същ. до о.т. 266, 267,268; и от о.т. 267 до о.т. 269, 270, 271,272,273, 274,275,276,277,278,279 – с. Звездица, общ. Варна /дата на публикуване: 16.09.2022г./

Решение № ВА -105/ЕО/2022  на  Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2028г. с Раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 16.09.2022г./

Решение № ВА -104/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ V-322,328 (ПИ 10135.2028.28) и УПИ XII-29 (ПИ 10135.2028.30), кв. 54, по плана на СО „Виница север” и улична регулация от о.т. 388 до о.т. 26, гр. Варна /дата на публикуване: 14.09.2022г./

Решение № ВА -103/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-77, кв. 9 по плана на с. Карапелит, общ. Добричка и отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 13.09.2022г./

Решение № ВА -102/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 36419.189.29, землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 09.09.2022г./

Решение № ВА -101/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X и УПИ XI, кв. 8 и УПИ XI и УПИ XII, кв. 13, с цел обособяването на УПИ Х1-662,663,664,665,682 и УПИ XLIV-661 и улична регулация от о.т. 221 до о.т. 224 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС”, с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване: 05.09.2022г./

Решение № ВА -100/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.45 по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав /дата на публикуване: 31.08.2022г./

Решение № ВА -99/ЕО/2022  на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32490.1.167, с площ 16188 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива” по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково /дата на публикуване: 31.08.2022г./

Решение № ВА -98/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 1399 и УПИ II 400, в кв. 36 по регулационния план на с. Червенци, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 30.08.2022г./

Решение № ВА -97/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 35506.1.274 и 35506.1.284, по КККР на с. Калоян, общ. Вълчи дол, за „Фотоволтаична Електрическа Централа (ФЕЦ) за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“ /дата на публикуване: 29.08.2022г./

Решение № ВА -96/ЕО/2022  на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ., УПИ XIX-общ., УПИ ХХ-общ„ УПИ ХХI-общ„ УПИ ХХII-общ. и УПИ ХХIII-общ. в кв.13 по плана на с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, с цел обединяване на имотите в нов урегулиран поземлен имот XXIV, с отреждане за „ПСД-Фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 26.08.2022г./

Решение № ВА -95/ЕО/2022  на  проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 36302.53.30, землище село Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 25.08.2022г./

Решение № ВА -94/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 53093.20.148, 53093.20.149 и 53093.20.150, землище село Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 25.08.2022г./

Решение № ВА -93/ЕО/2022  на проект за изменение на “Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване” с отреждане за “техническа инфраструктура — утаителен басейн” в обхвата на УПИ 47, 76, 77, 78 (ПИ 551 10.60.79), ПИ 55110.60.44; ПИ 55110.60.30; ПИ 55110.60.31; ПИ 55110.60.34; ПИ 551 10.60.37; ПИ 55110.60.64; ПИ 55110.60.32; част от ПИ 55110.60.35; част от ПИ 551 10.60.65; ПИ 55110.60.66; ПИ 55110.60.85; ПИ 55110.60.87; ПИ 55110.60.88, с обща площ 2 016,638 дка, по КК на с. Падина, община Девня, област Варна /дата на публикуване: 25.08.2022г./

Решение № ВА -92/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.33.81 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за Фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 24.08.2022г./

Решение № ВА -91/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на ПИ 16078.10.69, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Нива“, ПИ 16078.10.70, урбанизирана територия, с площ 2162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, ПИ 16078.10.71, земеделска територия, с площ 1071 кв.м, НТП „Нива“, ПИ 16078.1072, земеделска територия, с площ 2592 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла, с цел обособяването на четири нови УПИ: УПИ I-71, кв. 39, с площ 1071 кв.м, УПИ II-72, кв. 39, с площ 2462 кв.м, УПИ ХII-70, кв. 37, с площ 2134 кв.м, УПИ XI-69, кв.37, с площ 1867 кв.м /дата на публикуване: 22.08.2022г./

Решение № ВА -90/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 27, по плана на кв. „Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, вкл. и поземлен имот с идентификатор: 35701.11.246, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Каменар, общ. Варна /дата на публикуване: 22.08.2022г./

Решение № ВА -89/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна /дата на публикуване: 19.08.2022г./

Решение № ВА -88/ЕО/2022  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.21.17 с площ от 10 000 кв.м, м-ст „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, монтиране на фотоволтаични панели с мощност до 1000 kWp (1MW) /дата на публикуване: 19.08.2022г./

Решение № ВА -87/ЕО/2022  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор № 11836.90.27 (образуван при делбата на ПИ с идентификатор № 11836.90.23) по КККР на с. Войводино, общ. Вълчи дол, вид територия – земеделска, категория 8, с цел определяне на градоустройствена зона “Предимно производствена “Пп”, промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на ПИ за “Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и електрическа подстанция” /дата на публикуване: 19.08.2022г./

Решение № ВА -86/ЕО/2022  на на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива”, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 16.08.2022г./

Решение № ВА -85/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 16078.18.44, с площ 19.996 дка, земеделска територия, с НТП нива” в местност „Гурнис”, землище с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 12.08.2022г./

Решение № ВА -84/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 02662.6.19, № 02662.6.106, № 02662.6.107, като се сформира УПИ за 106, 107, 19 „за фотоволтаична централа с трансформаторни станции и подстанция” и УПИ за 106, 107 „за частен път”, кв.6 по кадастралната карта на землището на с. Баново, община Суворово /дата на публикуване: 11.08.2022г./

Решение № ВА -83/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.902.144 /дата на публикуване: 05.08.2022г./

Решение № ВА -82/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.103, с площ от 49500 кв.м, в землището на град Добрич, свързан с промяна на устройствената зона в „терени за енергийни производства Пел“ /дата на публикуване: 01.08.2022г./

Решение № ВА -81/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори: 21912.111.866 и 21912.111.814 по КК на гр. Долни чифлик, с цел включване на същите в строителните граници на гр. Долни чифлик и обособяване на УПИ II-814 „площадка за третиране на отпадъци“ и УПИ III-866 „площадка за третиране на отпадъци“ в кв. 146 и План за улична регулация (ПУР) от осова точка 560 до осова точка 571, по регулационния план на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 26.07.2022г./

Решение № ВА -80/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) №№ 24565.502.1643, 24565.502.1642, 24565.502.1639, 24565.502.1638 и 24565.502.1635 по КККР на гр. Дългопол и изменение на улична регулация от о.т. 262 до о.т. 268 на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 26.07.2022г./

Решение № ВА -79/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план-схема за изграждане на обект: „Подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 България” на територията на гр. Аксаково, община Аксаково /дата на публикуване: 22.07.2022г./

Решение № ВА -78/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на УПИ VI-2 „за жил. стр. с административно и обществено обслужване“ и План за регулация за УПИ IV-2 „за жил. стр.“, УПИ VII-2 „за озел.“ и УПИ VIII-2 „за озел.“, кв. 62 и улична регулация от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т. 3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т. 3791 до о.т. 3792, 16 м.р., гр. Варна /дата на публикуване: 21.07.2022г./

Решение № ВА -77/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на У ПИ II „за обществено обслужване“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3511.567, урбанизирана територия, с площ 6257 кв.м, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, с площ 2000 кв.м и УПИ V-567 „за обществено обслужване“, с площ 4257 кв.м /дата на публикуване: 18.07.2022г./

Решение № ВА -76/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) е идентификатор; 10135.2517.5049, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване: 15.07.2022г./

Решение № ВА -75/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35064.203.83, урбанизирана територия, с площ 1631 кв.м, НТП „За стопански двор“, гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на застроителен режим за зона „Пп“- предимно производствена /дата на публикуване: 13.07.2022г./

Решение № ВА -74/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 87 в кадастрален район 34 по плана на новообразуваните имоти за м-ст „Зайковачука“ и м-ст „Горчива чешма“, з-ще с. Здравец, общ. Аврен, свързан с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота, установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), обособяване на три нови: УПИ VI-87, с площ от 1238 кв.м, УПИ VII-87, с площ от 1238 кв.м, и УПИ VIII-87, сплощ от 1237 кв.м, с цел изграждане на три броя жилищни сгради /дата на публикуване: 13.07.2022г./

Решение № ВА -73/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 61128.13.60, с площ от 41091 кв.м, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 11.07.2022г./

Решение № ВА -72/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ I-312, УПИ III-312 и УПИ V-312, чрез който се формира УПИ IX-741 „за фотоволтаична централа” /дата на публикуване: 07.07.2022г./

Решение № ВА -71/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2515.3744, урбанизирана територия, с площ 7000 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, CO „Ален Мак“, местност „Каваклар“, гр. Варна /дата на публикуване: 06.07.2022г./

Решение № ВА -70/ЕО/2022  на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на кв. 37 за имот пл.№ 1109, за който се отреждат УПИ XXI-за адм.сграда, УПИ ХХII-за скл.дейност, УПИ ХХIII-за фотоволтаичен парк, УПИ XXIV-за фотоволтаичен парк, УПИ XXV-за фотоволтаичен парк, УПИ XXVl-за ел. подстанция в кв. 37 и обособяване на УПИ XXVII-за озеленяване и УПИ XXVIII-1074 за озеленяване в нов кв. 147 и изменение на план за улична регулация (ПУР) от о.т. 521 до 546, от 527 до 550 и от 550 до 364 по действащият кадастрален и регулационен план на гр. Долни чифлик /дата на публикуване: 29.06.2022г./

Решение № ВА -69/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.2, с площ 4582 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива”, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 28.06.2022г./

Решение № ВА -68/ЕО/2022  на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XLVIII-664,665,666,668 „за производствено складова дейност”, УПИ XIX-1428,1429,1430,1431 „за производствено складова дейност”, УПИ XVII-1146 „за производствено складова дейност” и УПИ XXI1-1434 „за производствено складова дейност”, идентични с ПИ №№ 10135.4510.667, 10135.4510.670, 10135.4510.669 и 10135.4510.1133, урбанизирана територия, с обща площ 21319 кв.м, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване: 24.06.2022г./

Решение № ВА -67/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.78, с площ 5376 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична електрическа централа“ /дата на публикуване: 23.06.2022г./

Решение № ВА -66/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 27125.504.180, 27125.504.183, урбанизирана територия, с обща площ 25467 кв.м, НТП „За складова база“ и ПИ 27125.504.181, урбанизирана територия, с площ 735 кв.м, НТП „За местен път“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ-180 „за производствено-складова дейност“, УПИ-183 „за производствено-складова дейност (за кораборемонтна дейност)“ и обособяването на тупик /дата на публикуване: 21.06.2022г./

Решение № ВА -65/ЕО/2022  на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ 1-012034 /дата на публикуване: 10.06.2022г./

Решение № ВА -64/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС”, с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване: 09.06.2022г./

Решение № ВА -63/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения:

  • Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Добричка, за периода 2021-2028г.
  • Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) на Община Добричка, за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 07.06.2022г./

Решение № ВА -62/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 66250.37.4, с площ 6.953 дка, урбанизирана-неурегулирана територия на територията на Стопански двор № 3, в село Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 06.06.2022г./

Решение № ВА -61/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 51233.8.381, земеделска територия, с площ 2044 кв.м, НТП „Нива“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел установяване на застроителен режим и отреждане на имота „производствено-складова дейност-винарска изба с енотека“ /дата на публикуване: 06.06.2022г./

Решение № ВА -60/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ II-310003, УПИ III-310003, УПИ IV-310003, УПИ V-310003, УПИ VI-310003 и УПИ VII-310003 в кв. 310, м. Новите лозя, гр. Суворово, общ. Суворово /дата на публикуване: 03.06.2022г./

Решение № ВА -59/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда на Община Дългопол 2021-2028 г., Програма за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво развитие и възстановяване функцията на почвите за Община Дългопол 2021-2028 г./дата на публикуване: 27.05.2022г./

Решение № ВА -58/ЕО/2022  на проект  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 68998.94.914 и ПИ 68998.94.764 по КК на с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик, с цел отреждането им за производствени и складови дейности „ПСД“ /дата на публикуване: 26.05.2022г./

Решение № ВА -57/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.214.32, с площ 1.218 дка, урбанизирана територия, с НТП „Лозе“, местност „Глико“, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 26.05.2022г./

Решение № ВА -56/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор: 30627.14.255, с площ 2 дка /дата на публикуване: 25.05.2022г./

Решение № ВА -55/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.29.5, с площ 4598 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, във връзка с промяна предназначението на имота „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -54/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 03719.501.3090, 03719.501.3092, 03719.501.3093, урбанизирана територия, с обща площ 8364 кв.м, НТП „За друг вид производство, складов обект“, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с цел образуването на нови седем УПИ „за жилищно строителство“ /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -53/ЕО/2022  на План за интегрирано развитие на Община Бяла, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -52/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35701.11.8, 35701.11.88, 35701.11.89. 35701.11.10 и 35701.11.119, в местност „Куванлъка“, землище село Каменар, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -51/ЕО/2022  на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 37099.47.41, урбанизирана територия, с площ 5499 кв.м, НТП „Нива”, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 20.05.2022г./

Решение № ВА -50/ЕО/2022  проект за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)” за поземлен имот с идентификатор 27125.33.14 /дата на публикуване: 18.05.2022г./

Решение № ВА -49/ЕО/2022  за „Подробен устройствен план – План за застрояване“ за ПИ с идентификатор №05009.515.307, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк’’ /дата на публикуване: 09.05.2022г./

Решение № ВА -48/ЕО/2022  за „Подробен устройствен план – План за застрояване” за ПИ с идентификатор №05009.515.309, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич

Решение № ВА -47/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 80861.4.256, местност „Конски Трап/Стадиона” по КККР на с. Чернево, общ. Суворово /дата на публикуване: 03.05.2022г./

Решение № ВА -46/ЕО/2022  за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 70175.117.47 и 70175.117.46, в землище гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 03.05.2022г./

Решение № ВА -45/ЕО/2022  за проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.102/дата на публикуване: 21.04.2022г./

Решение № ВА -44/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по регулационния план на с. Искър, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 19.04.2022г./

Решение № ВА -43/ЕО/2022  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.10.21 и ПИ 70175.10.14 в м-ст „Мешелика” в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 11.04.2022г./

Решение № ВА -42/ЕО/2022  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.3514.609 /дата на публикуване: 08.04.2022г./

Решение № ВА -41/ЕО/2022  за Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2027 г. с Раздел „Лечебни растения”, с възложител Община Ветрино /дата на публикуване: 06.04.2022г./

Решение № ВА -40/ЕО/2022  за Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Суворово 2021-2028 г.,  /дата на публикуване: 04.04.2022г./

Решение № ВА -39/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 72624.440.27 и 72624.440.25, в землище гр. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2022г./

Решение № ВА -38/ЕО/2022  за проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич за промяна предназначението на УПИ II-28, кв. 711, идентичен с ПИ 72624.621.28, урбанизирана територия, с площ 1438 кв.м. НТП „За друг вид застрояване“ от устройствена зона за общественообслужващи дейности „Оо“ в жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15м) „Жг“ и проект за ПУП- ПРЗ, с цел отреждането на имота „за жилищно строителство-Жг“ /дата на публикуване: 31.03.2022г./

Решение № ВА -37/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), гр. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 21.03.2022г./

Решение № ВА -36/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване: 21.03.2022г./

Решение № ВА -35/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ), в село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване: 21.03.2022г./

Решение № ВА -34/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) в обхвата на ПИ 62092.38.167, урбанизирана територия, с площ 50001 кв.м. НТП “За животновъден комплекс”, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на производствена устройствена зона “Пп” и конкретно предназначение на имота за “фотоволтаична електроцентрала” /дата на публикуване: 16.03.2022г./

Решение № ВА -33/ЕО/2022 на проект за частично изменение (ЧИ) на ОУПО град Добрич, за поземлен имот (ПИ) № 72624.123.95, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 15.03.2022г./

Решение № ВА -32/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.27.495, с площ 4757 кв. м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 14.03.2022г./

Решение № ВА -31/ЕО/2022 на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в съставни части: проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 67489.135.826, урбанизирана територия, с площ 26619 кв.м. НТП „За складова база“, с. Слънчево, общ. Аксаково и инвестиционен проект за строеж: “Складова база, административно-битова част, работилница и ведомствена бензиностанция-етапно изграждане“ /дата на публикуване: 14.03.2022г./

Решение № ВА -30/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXIX-91, ХХХ-91, кв. 112, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83404.12.91, с площ 3600 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на м-ст „Ачмалъка”, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна  /дата на публикуване: 09.03.2022г./

Решение № ВА -29/ЕО/2022 на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за промяна предназначението на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв. м, НТП „Нива”, гр. Добрич  /дата на публикуване: 08.03.2022г./

Решение № ВА -28/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 22988.16.66, в землище село Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 07.03.2022г./

Решение № ВА -27/ЕО/2022 на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 22988.102.14, с площ 7134 кв. м, земеделска територия, с НТП „за стопански двор” в землището на с. Дончево, общ. Добричка /дата на публикуване: 02.03.2022г./

Решение № ВА -26/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70175.117.12, землище гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 24.02.2022г./

Решение № ВА -25/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) план-извадка за УПИ Х-16 „за произв.-складови и търг, дейности“ (ПИ 72709.23.16), кв. 23, землище на с. Тополи, общ.Варна и улици от о.т. 196 до о.т. 197 и от о.т. 197 до о.т. 8 (от ПП на ПРЗ на УПИ Х-16, XI-2, ХII-З, ХIII-4, XIV-19, кв. 23 в землище на с. Тополи и улична регулация от о.т. 193 до о.т. 197 и от о.т. 197 до о.т.8 по плана на с. Тополи, общ. Варна) /дата на публикуване: 24.02.2022г./

Решение № ВА -24/ЕО/2022 на Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Фотоволтаична централа” в ПИ с идентификатор №65125.55.24, с. Садово, община Аврен  /дата на публикуване: 22.02.2022г./

Решение № ВА -23/ЕО/2022 на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Каварна, за периода 2021-2О28г. /дата на публикуване: 22.02.2022г./

Решение № ВА -22/ЕО/2022 на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.386.56, земеделска територия, с площ 25478 кв.м, НТП „Нива”, гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване: 22.02.2022г./

Решение № ВА -21/ЕО/2022 на Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Фотоволтаична централа”, с. Равна гора, община Аврен  /дата на публикуване: 18.02.2022г./

Решение № ВА -20/ЕО/2022 на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Суворово 2021-2027 г. /дата на публикуване: 17.02.2022г./

Решение № ВА -19/ЕО/2022 на Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство в обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка /дата на публикуване: 16.02.2022г./

Решение № ВА -18/ЕО/2022 на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич в обхват поземлен имот 72624.2.997 в землището на град Добрич, за промяна от територия – ‘‘Обработваеми земи – трайни насаждения“ в зона “Устройствена зона за вилен отдих – Ов“ /дата на публикуване: 15.02.2022г./

Решение № ВА -17/ЕО/2022 на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за поземлен имот 72624.134.78 в землището на гр. Добрич, за промяна отреждането му от „Обработваеми земи – трайни насаждения“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“ /дата на публикуване: 15.02.2022г./

Решение № ВА -16/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.11.6 и ПИ 70175.11.27, урбанизирана територия, с обща площ 4963 кв.м. НТП “За животновъдна ферма”, гр Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 11.02.2022г./

Решение № ВА -15/ЕО/2022 на План за интегрирано развитие на Община Варна  /дата на публикуване: 08.02.2022г./

 

Решение № ВА -14/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти, в село Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 03.02.2022г./ Решение № ВА -5/поправка на очевидна фактическа грешка/2022/дата на публикуване: 15.02.2020/

Решение № ВА -13/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за тастрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35376.79.1, урбанизирана територия, с плот 16398 кв.м. НТП “За стопански двор”, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота “за фоюволтаична електроцент рала и трафопост” /дата на публикуване: 03.02.2022г./

Решение № ВА -12/ЕО/2022 за Програма за управление на отпадъците на Община Каварна за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 02.02.2022г./

Решение № ВА -11/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29035.11.149, земеделска територия, с площ 28661 кв.м., НТП „За животновъдна ферма”, с цел отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа”, с. Жегларци. общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 31.01.2022г./

Решение № ВА -10/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.87.1, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 28.01.2022г./

Решение № ВА -9/ЕО/2022 на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Вълчи дол, за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 27.01.2022г./

Решение № ВА -8/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.295.11, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 26.01.2022г./

Решение № ВА -7/ЕО/2022  за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.602.1117, с площ 8298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 21.01.2022г./

Решение № ВА -6/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 83404.64.12, с НТП „за стопански двор“ и 83404.64.11, с НТП „за животновъдна ферма“ с обща площ 3.890 дка, урбанизирана територия, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 14.01.2022г./

Решение № ВА -5/ЕО/2022  на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Вълчи дол, за периода 2021-2028 год. /дата на публикуване: 14.01.2022г./

Решение № ВА -4/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VII-4052 (ПИ №10135.2515.4052), кв. 78 и изменение на улична регулация от о.т. 632 до о.т. 650, по плана на CO „Ален Мак“, гр. Варна /дата на публикуване: 12.01.2022г./

Решение № ВА -3/ЕО/2022  на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 69242.34.156. земеделска територия, с площ 2936 кв.м. НТН „Нива”, с. Стефаново. общ. Добричка, обл. Добрич, е цел промяна на устройствената зона в „за производствено-складови дейности”  /дата на публикуване: 12.01.2022г./

Решение № ВА -2/ЕО/2022  на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51826.30.52, с площ 15770 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 10.01.2022г./

Решение № ВА -1/ЕО/2022  на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв 3, кв. 4, по плана на кв. „Виница-запад”, гр. Варна /дата на публикуване: 06.01.2022г./

Архив издадени решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

 Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до общественаинформация.