Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО

Издадени решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, и по представената от възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2  от същата наредба , РИОСВ – Варна съобщава за взети решения  за преценяване на необходимостта от екологична оценка:

2023 година

Решение № ВА-89/ЕО/2023   на проект на Подробен устройетвен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 70220.17.650, с площ от 22310 кв.м , общ. Аврен. обл. Варна /дата на публикуване: 07.06.2023г./

Решение № ВА-88/ЕО/2023   на проекти за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 196 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.180.47, с площ 47894 кв. м. по КККР на гр. Суворово), с който се изменя предназначението на имота и се образува нов УПИ 47 “за производствени и складови дейности” и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V “стопанска дейност” и УПИ IX „стопанска дейност”, кв. 2 по плана на гр. Суворово (ПИ 70175.501.431, с площ 4046 кв. м, по КККР на гр. Суворово), чрез които се образува нов УПИ ХХIII-431 “за производствени и складови дейности” /дата на публикуване: 06.06.2023г./

Решение № ВА-87/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план План за застрояване в обхвата на ПИ 14653.150.57, с площ 9546 кв. м, урбанизирана територия, с НТП “За друг обществен обект, комплекс”, по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково /дата на публикуване: 06.06.2023г./

Решение № ВА-86/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот (ПИ) 58445.27.520. с площ 4998 кв. м. земеделска територия, с НТН “Нива”, по КККР на с. Приселци. общ. Аврен /дата на публикуване: 02.06.2023г./

Решение № ВА-85/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII-031091, кв. 031а, идентичен с ПИ 04426.31.114, урбанизирана територия, с площ 7982 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 30.05.2023г./

Решение № ВА-84/ЕО/2023   на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ IV-174 „за жилищно строителство”, УПИ V-174 „за жилищно строителство”, кв. 20, по плана на с. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване: 30.05.2023г./

Решение № ВА-83/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) за УПИ III304, кв. 47 – Стопански двор. по плана на с. Черковна, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 23.05.2023г./

Решение № ВА-82/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 10135.2573.332, с площ 7234 кв. м. урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом”, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 19.05.2023г./

Решение № ВА-81/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване” на СО “Балъм дере”, землище на град Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 19.05.2023г./

Решение № ВА-80/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ с пл. № 001029, земеделска територия, с площ 12150 кв.м по КВС на с. Попович, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 19.05.2023г./

Решение № ВА-79/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ V – 122. в кв. 2 по плана на гр. Провадия, с цел промяна преотреждането на имота “за производствени и складови дейности” в устройствена зона „Пп- предимно производствена” /дата на публикуване: 18.05.2023г./

Решение № ВА-78/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за застрояване (ПЗ) н обхвата на ПИ 03860.38.10 по КККР на с. Бенковски, общ. Добричка /дата на публикуване: 17.05.2023г./

Решение № ВА-77/ЕО/2023   на проект комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00182.48.9, с НТП „нива”, с площ от 8540 кв.м. по КККР на гр. Аксаково. общ. Аксаково /дата на публикуване: 17.05.2023г./

Решение № ВА-76/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на уличната регулация от о.т. 79 до о.т. 66 б, обособяване на нов имот с кадастрален идентификатор № 3010 /дата на публикуване: 17.05.2023г./

Решение № ВА-75/ЕО/2023   на  план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ II-154, УПИ III-152, УПИ XII, вкл. УПИ ХIII-145, УПИ XIV-144 и УПИ XV-144, кв. 25 по плана на с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XVIII-154 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1496 кв.м, УПИ XIX-152 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 1763 кв.м, УПИ XX-144,145 „за жилищно строителство“, кв. 25, с площ 5437 кв.м /дата на публикуване: 11.05.2023г./

Решение № ВА-74/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 67489.72.1 и ПИ 67489.72.33, земеделска територия, с обща площ 16342 кв.м, НТП „Нива”, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 11.05.2023г./

Решение № ВА-73/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.33.5, земеделска територия, с площ 4600 кв.м, НТП „Нива”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 10.05.2023г./

Решение № ВА-72/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.66, земеделска територия, с площ 19001 кв.м, НТП „Изоставена нива”, с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-71/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.5013.11, 10135.5013.35 , 10135.5013.26, 10135.5013.15, 10135.5013.14, 10135.5013.12 по плана на местност  Мимишона, гр. Варна /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-70/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 72709.46.8, 72709.46.9, 72709.46.11, 72709.46.12, 72709.46.14, 72709.46.15, 72709.46.16, 72709.46.20, 72709.46.21, 72709.46.27 и 72709.46.31, местност „Каракуш тепе”, землище село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-69/ЕО/2023   на проект на Подробен устройствен план- Парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия 110 kV от подстанция 20/110 kV в ПИ 31005.15.429 по КККР на с. Златина, общ. Провадия, до подстанция „Провадия“, гр. Провадия, с обща дължина 8335 м /дата на публикуване: 04.05.2023г./

Решение № ВА-68/ЕО/2023   на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.602.9032, в землище гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 28.04.2023г./

Решение № ВА-67/ЕО/2023   на КПИИ включващ: Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VII, кв. 1, с площ 9302 кв.м по КККР на гр. Провадия  /дата на публикуване: 25.04.2023г./

Решение № ВА-66/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 10135.2464.1, с площ 1746 кв. м., по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 20.04.2023г./

Решение № ВА-65/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 48828.501.231 и ПИ 48828.501.232, урбанизирана територия, с обща площ 2725 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)”, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 20.04.2023г./

Решение № ВА-64/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 12406.23.3, земеделска територия, с площ 10126 кв. м, НТП „Нива”, с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 20.04.2023г./

Решение № ВА-63/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 80861.7.122, 80861.7.87, 80861.6.72, 80861.6.21 /дата на публикуване: 12.04.2023г./

Решение № ВА-62/ЕО/2023    на:

  • Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-87.41 „за производствени и складови дейности“, по отношение на поземлен имот (ПИ) 20482.305.87 по кадастралната карта (КК) на гр. Девня и ПИ 36868.160.41 КК на с. Кипра. общ. Девня, обл. Варна;
  • Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ 11 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.31.11 по КК на с. Кипра. общ. Девня, обл. Варна;
  • Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и зас трояване на УПИ 4 “за производствени и складови дейности” по отношение на ПИ 36868.117.4 по КК на с. Кипра. общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 11.04.2023г./

Решение № ВА-61/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39829.17.315, в землището на село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 10.04.2023г./

Решение № ВА-60/ЕО/2023  на проект проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 35701.11.112, урбанизирана територия, с площ 28248 кв.м, НТП „За складова база”, ПИ 35701.11.113, земеделска територия, с площ 2069 кв.м, НТП „Пасище”, ПИ 35701.11.114, земеделска територия, с площ 5264 кв.м и ПИ 35701.11.275, земеделска територия, с площ 23 кв.м, НТП „Пасище”, с. Каменар, общ. Варна /дата на публикуване: 05.04.2023г./

Решение № ВА-59/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 от ПИ 35064.38.16 по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване: 05.04.2023г./

Решение № ВА-58/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 35211.10.4, земеделска територия, с площ 1996 кв.м, НТП „Пасище”, с. Казашко, общ. Варна, обл. Варна   /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-57/ЕО/2023  на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна на устройствената зона в обхвата на УПИ V, кв. 560, идентичен с ПИ 72624.614.3224, урбанизирана територия, с площ 1378 кв.м, НТП „За бензиностанция, газостанция, метанстанция”, гр. Добрич  /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-56/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53120.105.400. с площ 6000 кв. м. земеделска територия, с НТП “Изоставена орна земя”, по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-55/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на ПИ 58445.27.519, земеделска територия, с площ 4998 кв.м, НТП „Нива”, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-54/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) па поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72271.49.10, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2023г./

Решение № ВА-53/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14653.210.462, земеделска територия, с площ 8527 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Генерал Кантраджиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 03.04.2023г./

Решение № ВА-52/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 68028.501.92, по плана на село Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 30.03.2023г./

Решение № ВА-51/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-спорт и озеленяване, кв. 5 по действащия регулационен план на с. Долище, общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване: 27.03.2023г./

Решение № ВА-50/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУИ) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10135.4501.1763, 10135.4501.1764, 10135.4501.1216, 10135.4501.1722, 10135.4501.1619, 10135.4501.1425, 10135.4501.1723, 10135.4501.444, 10135.4501.2058, 10135 4501.436, 10135.4501.441 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 24.03.2023г./

Решение № ВА-49/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№72271.104.6, 72271.104.7,72271.104.8 и 72271.104.9, земеделска територия, с обща площ 32009 кв.м, НТП „Нива“ и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ№№72271.104.10,72271.104.11 и 72271.104.12, земеделска територия, с обща площ 24006 кв.м, НТП „Нива“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-48/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 80861.1.93, 80861.1.50, 80861.1.140 и 80861.1.1, в землище село Чернево, общ. Суворово /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-47/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.7.36, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-46/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план (ИУ11) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на: УПИ 11220. в кв. 36. с. Искър, отговаряш на ПИ с идентификатор № 32860.501.220 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол: УПИ III 219. в кв. 36. с. Искър, отговарящ на ПИ с идеи тификатор № 32860.501.219 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол; УПИ IV 217, в кв. 36. с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.217 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол и УПИ V310.311. в кв. 36 на с. Искър, отговарящ на ПИ с идентификатор № 32860.501.310 и ПИ с идентификатор № 32860.501.311 по КККР нас. Искър, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 23.03.2023г./

Решение № ВА-45/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 46975.17.964, общ. Провадия, с. Манастир, с площ 10,999 дка, с цел промяна предназначението на имота от земеделска в урбанизирана територия, установяване на устройствена зона Пп /Предимно производствена устройствена зона/ за производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници с конкретно предназначение на имота за „Фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност до 1002,15 kWp и трафопост“ /дата на публикуване: 23.03.2023г./ Решение № ВА -2/поправка на очевидна фактическа грешка/2023/дата на публикуване: 30.03.2023/

Решение № ВА-44/ЕО/2023  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект “Външно кабелно ел. захранване и уличен водопровод” в поземлени имоти с идентификатори 58445.65.258: 58445115.2: 58445.115.3: 58445.115.7; 58445.116.244 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 22.03.2023г./

Решение № ВА-43/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.104 в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота “за фотоволтаична централа” /дата на публикуване: 22.03.2023г./

Решение № ВА-42/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39829.2.180, в землището на село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 22.03.2023г./

Решение № ВА-41/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ 1-033001 „за жилищно строителство” (ПИ с идентификатор 63197.33.1) по плана на с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 16.03.2023г./

Решение № ВА-40/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 31005.15.428, по КККР на село Златина, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 16.03.2023г./

Решение № ВА-39/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 143, 142 и 170 но ПУП на кв. “Балик”, гр. Балчик /дата на публикуване: 15.03.2023г./

Решение № ВА-38/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ)  по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел. обл. Добрич /дата на публикуване: 13.03.2023г./

Решение № ВА-37/ЕО/2023  на проект за изменение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.427, урбанизирана територия, с площ 77435 кв.м, НТП „Депо за индустриални отпадъци“, с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 10.03.2023г./

Решение № ВА-36/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 70175.126.29. е площ 140842 кв. м. земеделска територия по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна  /дата на публикуване: 09.03.2023г./

Решение № ВА-35/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 11836.76.37, земеделска територия, с площ 735279 кв.м, НТП „Пасище”, с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 08.03.2023г./

Решение № ВА-34/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04580.532.1. с площ 37049 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор” по КККР на с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 08.03.2023г./

Решение № ВА-33/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 68998.94.916, в землище село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 07.03.2023г./

Решение № ВА-32/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.176.103, в землището на гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 02.03.2023г./

Решение № ВА-31/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 18160.110.64, в землището на село Гурково, общ. Бапчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 01.03.2023г./

Решение № ВА-30/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 21470.6.46 с НТП „нива“ по КККР на с. Добрин, общ. Крушари, с цел промяна в НТП на имота, и отреждането му за „ПСД- Фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 23.02.2023г./

Решение № ВА-29/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61741.501.71, 61741.501.335, 61741.501.70, 61741.501.334, с обща площ 3570 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 23.02.2023г./

Решение № ВА-28/ЕО/2023  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 72271.104.28, 72271.104.29, 72271.104.30, 72271.104.31, 72271.104.32, 72271.104.33, 72271.104.34 по КККР на гр. Тервел, общ. Тервел, като същите се обединяват в един нов имот и се промени предназначението му от земеделска с НТП „Нива“ в имот за „Фотоволтаична електрическа централа“ /дата на публикуване: 22.02.2023г./

Решение № ВА-27/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12574.5.143, с площ 14944 кв. м, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя”, по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, с цел отреждане на имота „за производствено складова дейност“ /дата на публикуване: 21.02.2023г./

Решение № ВА-26/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план — План за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 07257.52.6 /дата на публикуване: 20.02.2023г./

Решение № ВА-25/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план — План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 07598.97.101, 07598.97.102, 07598.97.8 и 07598.97.9, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 17.02.2023г./

Решение № ВА-24/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подземен електропровод СрН и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76, по КККР на с. Топола, общ. Каварна, преминаващи през ПИ с идентификатори 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1, 72693.19.378. по КККР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126, по КККР на с. Божурец, община Каварна /дата на публикуване: 17.02.2023г./

Решение № ВА-23/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 52115.2.102, земеделска територия, с площ 3000 кв. м, по КККР на с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик /дата на публикуване: 16.02.2023г./

Решение № ВА-22/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-2665.2612 (ПИ 10135.5506.884 но КККР на гр. Варна) /дата на публикуване: 14.02.2023г./

Решение № ВА-21/ЕО/2023  на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, за УПИ VIII306 “за ФЕЦ”, (идент. с ПИ 69170.501.608) и УПИ IХ603 “за псд и фец” (идент. с ПИ 69170.501.631),кв. 40. с. Стефан Караджа. общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 09.02.2023г./

Решение № ВА-20/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27125.17.9, с площ 7000 кв. м, вид територия земеделска, НТП „Нива“, по КККР на с. Езерово, община Белослав /дата на публикуване: 06.02.2023г./

Решение № ВА-19/ЕО/2023  на Програма за опазване на околната среда на Община Аврен 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за Община Аврен 2021-2028 г. /дата на публикуване: 03.02.2023г./

Решение № ВА-18/ЕО/2023  на инвестиционна инициатива (КПИИ) за УПИ II, Ш-ТПК и поща, IV-Селкооп и ресторант и V-махаленско училище, по плана на село Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 03.02.2023г./

Решение № ВА-17/ЕО/2023  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14667.17.156, в местност „Калафата”, землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 03.02.2023г./

Решение № ВА-16/ЕО/2023  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.24.11, земеделска територия, с площ 4750 кв.м, НТП „Нива”, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 02.02.2023г./

Решение № ВА-15/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 73393.21.601, земеделска територия, с площ 17016 кв.м, НТП „Нива”, с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 30.01.2023г./

Решение № ВА-14/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.21.46, с площ 4999 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, по КККР на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 30.01.2023г./

Решение № ВА-13/ЕО/2023  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изменение на УПИ III-16 „за обществено обслужване” /ПИ 10135.2560.418/, кв.44, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, общ. Варна и инвестиционен проект за строеж на сграда със „смесено предназначение“ Апартаментен хотел от градски тип, жилища и ТРП в същия имот /дата на публикуване: 24.01.2023г./

Решение № ВА-12/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-4 (ПИ 10135.2039.170) и УПИ II-24 (ПИ 10135.2039.171), кв. 4 и образуване на УПИ V-170,171 “за жил. стр“, кв. 4 по плана на местност „Таушан тепе“, кв. „Виница“, гр. Варна /дата на публикуване: 23.01.2023г./

Решение № ВА-11/ЕО/2023  на Програма за управление на отпадъците на Община Долни чифлик за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 23.01.2023г./

Решение № ВА-10/ЕО/2023  на проект за изменение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.429, урбанизирана територия, с площ 302672 кв.м, НТП „Депо за индустриални отпадъци“, с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 20.01.2023г./

Решение № ВА-9/ЕО/2023  на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Варна, за периода 2021-2028 год. /дата на публикуване: 20.01.2023г./

Решение № ВА-8/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 72709.54.12, с площ 3998 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР, м-ст „До линията“, село Тополи, община Варна /дата на публикуване: 18.01.2023г./

Решение № ВА-7/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ №№ 72271.104.20, 72271.104.21, 72271.104.22, 72271.104.23, 72271.104.24, 72271.104.25, 72271.104.26, 72271.104.27, земеделска територия, с обща площ 64021 кв.м, НТП „Нива“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с цел  промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имотите „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 18.01.2023г./

Решение № ВА-6/ЕО/2023  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15597.20.283, с площ 7075 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” по КККР на с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 17.01.2023г./

Решение № ВА-5/ЕО/2023  на проект за частично изменение (ЧИ) на ОУП на Община Добричка за поземлен имот с идентификатор: 06104.27.11, землище село Бранище. общ. Добричка /дата на публикуване: 17.01.2023г./

Решение № ВА-4/ЕО/2023  на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) Добричка за поземлен имот с идентификатор 02871.25.12, с площ 4949 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, находящ се в местност „Кайнаците”, землище на с. Батово, общ. Добричка /дата на публикуване: 17.01.2023г./

Решение № ВА-3/ЕО/2023  на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 72271.191.5, с площ 54510 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За летище, аерогара“, по КККР на гр. Тервел /дата на публикуване: 16.01.2023г./

Решение № ВА-2/ЕО/2023  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.19.13, в землището на село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна  /дата на публикуване: 13.01.2023г./

Решение № ВА -1/ЕО/2023  на Програма за управление на отпадъците на община Добрич, за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 12.01.2023г./

2022 година

Решение № ВА -156/ЕО/2022  на стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Каварна 2022 г. – 2026 г. /дата на публикуване: 22.12.2022г./

Решение № ВА -155/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-58 „за жил. строителство, общ. обслужване и търговия”‘, УПИ 11-59 „за озеленяване”, УПИ Ш-60 „за озеленяване”. УПИ IV-61 „за жил. строителство”, УПИ V-61 „за жил. строителство”, УПИ VI-1 „за жил. строителство” /ПИ 10135.5017.58, 10135.5017.59, 10135.5017.60, 10135.5017.61 и 10135.5017.1 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 21.12.2022г./

Решение № ВА -154/ЕО/2022  на Подробен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.630.3, по КККР на гр. Добрич /дата на публикуване: 12.12.2022г./

Решение № ВА -153/ЕО/2022  на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Ветрино 2021-2028 г. /дата на публикуване: 08.12.2022г./

Решение № ВА -152/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ „за озеленяване” в кв. 19 по плана на с. Куманово, общ. Аксаково, област Варна /дата на публикуване: 08.12.2022г./

Решение № ВА -151/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) №№ ПИ 30497.14.71, 30497.14.73, 30497.14.77, 30497.14.90, XXIX-90, 30497.14.74, 30497.14.81 (улица) – част от новообразуваната територия по ОУП на Община Варна, кв. ЗА, землище село Звездица, общ. Варна и улична регулация от о.т. 285, 286, 287 до о.т. 74-същ.; от о.т. 285, 288, 289. 290, 291, 292, 297 до о.т. 298; от о.т. 293, 294, о.т. 27-същ, от о.т. 295 до о.т. 298 – село Звездица, общ. Варна /дата на публикуване: 07.12.2022г./

Решение № ВА -150/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00084.42.58, с площ 16997 кв. м. земеделска територия, с начин на трайно ползване „Изоставена нива” по КККР на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 06.12.2022г./

Решение № ВА -149/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 03811.59.15 по КККР на с. Бенковски, общ. Аврен /дата на публикуване: 06.12.2022г./

Решение № ВА -148/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 73393.18.19, земеделска територия, с площ 11199 кв.м, НТП „Деградирала орна земя”, с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 02.12.2022г./

Решение № ВА -147/ЕО/2022  на Програма за управление на отпадъците на община Аврен, за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 25.11.2022г./

Решение № ВА -146/ЕО/2022  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ: проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на “Възобновяем енергиен парк за зелена енергия” /дата на публикуване: 23.11.2022г./

Решение № ВА -145/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.48.65, с площ 11141 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 21.11.2022г./

Решение № ВА -144/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.422, с площ от 88 729 кв.м, разположен в землището на с. Златина, ЕКАТТЕ 31005, общ. Провадия, обл. Варна, с цел смяна на предназначението на имота от начин на трайно ползване „за друг вид производствен и складов обект”, в „за фотоволтаична централа” /дата на публикуване: 17.11.2022г./

Решение № ВА -143/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 62092.39.27, по плана на село Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 16.11.2022г./

Решение № ВА -142/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.49.79, с площ 5391 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива”, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.11.2022г./

Решение № ВА -141/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.461, землище село Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 15.11.2022г./

Решение № ВА -140/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-012056, УПИ II-012056, УПИ III- 012056, УПИ IV-012056, V-БКТП, УПИ VI-012079, УПИ VII-012079, УПИ VIII-012079 и УПИ IX-012079, масив 12, местност „Ачмалъка“, землище с. Шкорпиловци и улична регулация от о.т. 131 до о.т. 135, от о.т. 132-133-134 до о.т. 135, от о.т. 131 до о.т. 137 и от о.т. 136 до о.т. 140 /дата на публикуване: 14.11.2022г./

Решение № ВА -139/ЕО/2022  на проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.54.25, местност „До линията“, землище село Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 10.11.2022г./

Решение № ВА -138/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 14653.103.25 и 14653.103.26 по КККР на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково /дата на публикуване: 09.11.2022г./

Решение № ВА -137/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04580.16.138, територия на транспорта, с площ 76178 кв.м, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел промяна предназначението на имота и отреждането му за „транспортна инфраструктура и електропроизводство“ /дата на публикуване: 09.11.2022г./

Решение № ВА -136/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич свързан с промяна предназначението на ПИ 72624.608.2009 от „Терени за транспортна инфраструктура -“Тти“ в „Жилищна устройствена зона за малоетажно застрояване до 10 м“Жм“, град Добрич, община Добрич /дата на публикуване: 07.11.2022г./

Решение № ВА -135/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ I, кв. 16, с площ 9660 кв.м по плана на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел отреждането на имота „за складово- производствена база“ в устройствена зона „Пп“ /дата на публикуване: 07.11.2022г./

Решение № ВА -134/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х-201 “за жил. строителство и фотоволтаици” /ПИ 68998.24.201 по КККР на с. Старо Оряхово/ и улична регулация от О.Т.141 до О.Т.142, в кв. 21 по действащия per. план на с. Детелина, общ. Долни чифлик, обл. Варна  /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -133/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20359.31.85, в село Дебрене, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -132/ЕО/2022  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.176.102 в землището на гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -131/ЕО/2022  на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)) за поземлени имоти ( ПИ) е идентификатори: 58445.114.540 и 58445.114.542, местност „Азман дере”, землище с. Приселци /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -130/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ е идентификатори: 58445.7.15 (номер по предходен план: 007015), с плот 4130 кв.м, земеделска територия /дата на публикуване: 04.11.2022г./

Решение № ВА -129/ЕО/2022  на проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ изработване на проект на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 12406.50.42 по КККР на с. Въглен, общ. Аксаково /дата на публикуване: 01.11.2022г./

Решение № ВА -128/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.2.754, с площ от 380 кв.м, м-ст „Лозя Богдан” в землището на град Добрич /дата на публикуване: 01.11.2022г./

Решение № ВА -127/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 31005.15.423 и ПИ 31005.15.424, разположени в землището на с. Златина, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 31.10.2022г./

Решение № ВА -126/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.7, земеделска територия, с площ 1201 кв.м, НТП „Друг вид земеделска земя“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XI-7 за „жилищно строителство“ /дата на публикуване: 26.10.2022г./

Решение № ВА -125/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Девня, за периода 2021-2028г., с приложения: Раздел «Лечебни растения» и Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Девня, за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 25.10.2022г./

Решение № ВА -124/ЕО/2022  на проекти за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич в обхват поземлен имот с идентификатор 72624.608.1860 /дата на публикуване: 25.10.2022г./

Решение № ВА -123/ЕО/2022  на План за интегрирано развитие на община Крушари 2021-2027 г. /дата на публикуване: 24.10.2022г./

Решение № ВА -122/ЕО/2022  на План за интегрирано развитие на Община Аксаково за периода 2021-2027 г. /дата на публикуване: 24.10.2022г./

Решение № ВА -121/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 20.10.2022г./

Решение № ВА -120/ЕО/2022  на  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 00084.60.128, земеделска територия, с площ 34973 кв.м. НТП “Нива'”, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 13.10.2022г./

Решение № ВА -119/ЕО/2022  на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 20359.31.86, урбанизирана територия, с НТП „За складова база” с площ 36.771 дка, местност „Курт Кулак” по плана на село Дебрене, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 12.10.2022г./

Решение № ВА -118/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 37099.43.33 (стар номер: 043033), с площ 2.001 дка, земеделска територия, с НТП „Нива”, местност „Куру дере”‘, землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 12.10.2022г./

Решение № ВА -117/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.308.61, земеделска територия, с площ 3901 кв.м, НТП „Нива”, гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 06.10.2022г./

Решение № ВА -116/ЕО/2022  на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за поземлен имот (ПИ) № 72624.176.104, в землище гр. Добрич /дата на публикуване: 03.10.2022г./

Решение № ВА -115/ЕО/2022  на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Суворово, за имоти, намиращи се в землищата на 7 населени места -Суворово, Баново, Калиманци, Чернево, Николаевка, Левски и Просечен, община Суворово, област Варна /дата на публикуване: 30.09.2022г./

Решение № ВА -114/ЕО/2022  на Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Ветрино в обхват ПИ №№10865.109.220; 10865.109.226; 10865.111.298; 10865.109.300; 48653.7.407; 48653.9.50; 48653.14.90; 48653.14.91; 10865.83.42; 10865.83.151; 10865.83.156; 10865.104.254, площ 2 939,600 кв. м, землища на селата Ветрино и Млада Гвардия община Ветрино, област Варна, възложител: Община Ветрино /дата на публикуване: 28.09.2022г./

Решение № ВА -113/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 84022.14.192, 84022.14.115 и 84022.11.203, с обща площ 353019 кв. м, земеделски територии, по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 27.09.2022г./

Решение № ВА -112/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 11836.91.1, с площ 87994 кв. м, земеделска територия, с НТП „Пасище“, по КККР на с. Войводино, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 27.09.2022г./

Решение № ВА -111/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 84022.20.144, с площ 218 872 кв. м, вид територия Земеделска и ПИ 84022.20.145, с площ 62 313 кв. м, вид територия Земеделска, по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на ПИ за „Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници“ /дата на публикуване: 23.09.2022г./

Решение № ВА -110/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 11836.44.33, земеделска територия, с площ 252586 кв.м, НТП „Нива“, с. Войводино, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, установяване на застроителен режим и отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници“, в режим на устройствена зона „Пп“ /дата на публикуване: 23.09.2022г./

Решение № ВА -109/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 37808.154.11, урбанизирана територия, с площ 7896 кв.м, НТП „За животновъден комплекс“, с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел обособяването на нов имот за „ПСД-склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“, с предвиждане за ново застрояване /дата на публикуване: 23.09.2022г./

Решение № ВА -108/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич за промяна отреждането му от зона Терени за спорт – „Са“ в устройствена зона за Производствено-складови дейности – „Пп“, с площ от 194000 кв. м /дата на публикуване: 20.09.2022г./

Решение № ВА -107/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 53691.112.88, земеделска територия, с площ 8998 кв.м, НТП „Изоставена орна земя”, с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 19.09.2022г./

Решение № ВА -106/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.17, 30497.14.18, 30497.14.51, 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 и 30497.14.81, част от кв. 2, земеделска територия, с цел образуването на УПИ XI-52, XII-53, ХIII-54, XIV-55, XV-56, XVI-56, XVII-1, XVIII-1, XIX-1, XX-1, XXI-1, XXII-1, ХХIII-1, XXIV-18, XXV-за трп., XXVI-17, XXVII-16, XXVIII-за помп.ст. и улична регулация от о.т. 7- същ. до о.т. 259, 260, 261 и от о.т. 260 до о.т. 262, 263; и от о.т. 10-същ. до о.т. 264, 265; и от о.т. 264 през о.т. 9-същ. до о.т. 266, 267,268; и от о.т. 267 до о.т. 269, 270, 271,272,273, 274,275,276,277,278,279 – с. Звездица, общ. Варна /дата на публикуване: 16.09.2022г./

Решение № ВА -105/ЕО/2022  на  Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2028г. с Раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 16.09.2022г./

Решение № ВА -104/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ V-322,328 (ПИ 10135.2028.28) и УПИ XII-29 (ПИ 10135.2028.30), кв. 54, по плана на СО „Виница север” и улична регулация от о.т. 388 до о.т. 26, гр. Варна /дата на публикуване: 14.09.2022г./

Решение № ВА -103/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-77, кв. 9 по плана на с. Карапелит, общ. Добричка и отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 13.09.2022г./

Решение № ВА -102/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 36419.189.29, землище с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 09.09.2022г./

Решение № ВА -101/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X и УПИ XI, кв. 8 и УПИ XI и УПИ XII, кв. 13, с цел обособяването на УПИ Х1-662,663,664,665,682 и УПИ XLIV-661 и улична регулация от о.т. 221 до о.т. 224 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС”, с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване: 05.09.2022г./

Решение № ВА -100/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 69763.5.45 по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав /дата на публикуване: 31.08.2022г./

Решение № ВА -99/ЕО/2022  на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 32490.1.167, с площ 16188 кв. м, вид територия Земеделска, НТП „Нива” по КККР на с. Изворско, общ. Аксаково /дата на публикуване: 31.08.2022г./

Решение № ВА -98/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 1399 и УПИ II 400, в кв. 36 по регулационния план на с. Червенци, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 30.08.2022г./

Решение № ВА -97/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 35506.1.274 и 35506.1.284, по КККР на с. Калоян, общ. Вълчи дол, за „Фотоволтаична Електрическа Централа (ФЕЦ) за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“ /дата на публикуване: 29.08.2022г./

Решение № ВА -96/ЕО/2022  на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-общ., УПИ XVII-общ., УПИ XVIII-общ., УПИ XIX-общ., УПИ ХХ-общ„ УПИ ХХI-общ„ УПИ ХХII-общ. и УПИ ХХIII-общ. в кв.13 по плана на с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, с цел обединяване на имотите в нов урегулиран поземлен имот XXIV, с отреждане за „ПСД-Фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 26.08.2022г./

Решение № ВА -95/ЕО/2022  на  проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 36302.53.30, землище село Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 25.08.2022г./

Решение № ВА -94/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 53093.20.148, 53093.20.149 и 53093.20.150, землище село Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване: 25.08.2022г./

Решение № ВА -93/ЕО/2022  на проект за изменение на “Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване” с отреждане за “техническа инфраструктура — утаителен басейн” в обхвата на УПИ 47, 76, 77, 78 (ПИ 551 10.60.79), ПИ 55110.60.44; ПИ 55110.60.30; ПИ 55110.60.31; ПИ 55110.60.34; ПИ 551 10.60.37; ПИ 55110.60.64; ПИ 55110.60.32; част от ПИ 55110.60.35; част от ПИ 551 10.60.65; ПИ 55110.60.66; ПИ 55110.60.85; ПИ 55110.60.87; ПИ 55110.60.88, с обща площ 2 016,638 дка, по КК на с. Падина, община Девня, област Варна /дата на публикуване: 25.08.2022г./

Решение № ВА -92/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.33.81 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за Фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 24.08.2022г./

Решение № ВА -91/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на ПИ 16078.10.69, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Нива“, ПИ 16078.10.70, урбанизирана територия, с площ 2162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, ПИ 16078.10.71, земеделска територия, с площ 1071 кв.м, НТП „Нива“, ПИ 16078.1072, земеделска територия, с площ 2592 кв.м, НТП „Нива“, с. Горица, общ. Бяла, с цел обособяването на четири нови УПИ: УПИ I-71, кв. 39, с площ 1071 кв.м, УПИ II-72, кв. 39, с площ 2462 кв.м, УПИ ХII-70, кв. 37, с площ 2134 кв.м, УПИ XI-69, кв.37, с площ 1867 кв.м /дата на публикуване: 22.08.2022г./

Решение № ВА -90/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 27, по плана на кв. „Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, вкл. и поземлен имот с идентификатор: 35701.11.246, земеделска територия, с НТП „нива“, землище с. Каменар, общ. Варна /дата на публикуване: 22.08.2022г./

Решение № ВА -89/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 12173.501.9516 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна /дата на публикуване: 19.08.2022г./

Решение № ВА -88/ЕО/2022  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 27125.21.17 с площ от 10 000 кв.м, м-ст „Чакмак баир“, с. Езерово, общ. Белослав, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, монтиране на фотоволтаични панели с мощност до 1000 kWp (1MW) /дата на публикуване: 19.08.2022г./

Решение № ВА -87/ЕО/2022  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор № 11836.90.27 (образуван при делбата на ПИ с идентификатор № 11836.90.23) по КККР на с. Войводино, общ. Вълчи дол, вид територия – земеделска, категория 8, с цел определяне на градоустройствена зона “Предимно производствена “Пп”, промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на ПИ за “Фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и електрическа подстанция” /дата на публикуване: 19.08.2022г./

Решение № ВА -86/ЕО/2022  на на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива”, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 16.08.2022г./

Решение № ВА -85/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 16078.18.44, с площ 19.996 дка, земеделска територия, с НТП нива” в местност „Гурнис”, землище с. Горица, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 12.08.2022г./

Решение № ВА -84/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 02662.6.19, № 02662.6.106, № 02662.6.107, като се сформира УПИ за 106, 107, 19 „за фотоволтаична централа с трансформаторни станции и подстанция” и УПИ за 106, 107 „за частен път”, кв.6 по кадастралната карта на землището на с. Баново, община Суворово /дата на публикуване: 11.08.2022г./

Решение № ВА -83/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.902.144 /дата на публикуване: 05.08.2022г./

Решение № ВА -82/ЕО/2022  на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.103, с площ от 49500 кв.м, в землището на град Добрич, свързан с промяна на устройствената зона в „терени за енергийни производства Пел“ /дата на публикуване: 01.08.2022г./

Решение № ВА -81/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатори: 21912.111.866 и 21912.111.814 по КК на гр. Долни чифлик, с цел включване на същите в строителните граници на гр. Долни чифлик и обособяване на УПИ II-814 „площадка за третиране на отпадъци“ и УПИ III-866 „площадка за третиране на отпадъци“ в кв. 146 и План за улична регулация (ПУР) от осова точка 560 до осова точка 571, по регулационния план на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 26.07.2022г./

Решение № ВА -80/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) №№ 24565.502.1643, 24565.502.1642, 24565.502.1639, 24565.502.1638 и 24565.502.1635 по КККР на гр. Дългопол и изменение на улична регулация от о.т. 262 до о.т. 268 на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 26.07.2022г./

Решение № ВА -79/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план-схема за изграждане на обект: „Подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 България” на територията на гр. Аксаково, община Аксаково /дата на публикуване: 22.07.2022г./

Решение № ВА -78/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на УПИ VI-2 „за жил. стр. с административно и обществено обслужване“ и План за регулация за УПИ IV-2 „за жил. стр.“, УПИ VII-2 „за озел.“ и УПИ VIII-2 „за озел.“, кв. 62 и улична регулация от о.т. 3472 до о.т. 3464, от о.т. 3472 до о.т. 3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т. 3791 до о.т. 3792, 16 м.р., гр. Варна /дата на публикуване: 21.07.2022г./

Решение № ВА -77/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на У ПИ II „за обществено обслужване“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3511.567, урбанизирана територия, с площ 6257 кв.м, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, с площ 2000 кв.м и УПИ V-567 „за обществено обслужване“, с площ 4257 кв.м /дата на публикуване: 18.07.2022г./

Решение № ВА -76/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) е идентификатор; 10135.2517.5049, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване: 15.07.2022г./

Решение № ВА -75/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35064.203.83, урбанизирана територия, с площ 1631 кв.м, НТП „За стопански двор“, гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на застроителен режим за зона „Пп“- предимно производствена /дата на публикуване: 13.07.2022г./

Решение № ВА -74/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ № 87 в кадастрален район 34 по плана на новообразуваните имоти за м-ст „Зайковачука“ и м-ст „Горчива чешма“, з-ще с. Здравец, общ. Аврен, свързан с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота, установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ (жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина), обособяване на три нови: УПИ VI-87, с площ от 1238 кв.м, УПИ VII-87, с площ от 1238 кв.м, и УПИ VIII-87, сплощ от 1237 кв.м, с цел изграждане на три броя жилищни сгради /дата на публикуване: 13.07.2022г./

Решение № ВА -73/ЕО/2022  на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 61128.13.60, с площ от 41091 кв.м, по КККР на с. Равна гора, общ. Аврен, с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 11.07.2022г./

Решение № ВА -72/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ I-312, УПИ III-312 и УПИ V-312, чрез който се формира УПИ IX-741 „за фотоволтаична централа” /дата на публикуване: 07.07.2022г./

Решение № ВА -71/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2515.3744, урбанизирана територия, с площ 7000 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, CO „Ален Мак“, местност „Каваклар“, гр. Варна /дата на публикуване: 06.07.2022г./

Решение № ВА -70/ЕО/2022  на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на кв. 37 за имот пл.№ 1109, за който се отреждат УПИ XXI-за адм.сграда, УПИ ХХII-за скл.дейност, УПИ ХХIII-за фотоволтаичен парк, УПИ XXIV-за фотоволтаичен парк, УПИ XXV-за фотоволтаичен парк, УПИ XXVl-за ел. подстанция в кв. 37 и обособяване на УПИ XXVII-за озеленяване и УПИ XXVIII-1074 за озеленяване в нов кв. 147 и изменение на план за улична регулация (ПУР) от о.т. 521 до 546, от 527 до 550 и от 550 до 364 по действащият кадастрален и регулационен план на гр. Долни чифлик /дата на публикуване: 29.06.2022г./

Решение № ВА -69/ЕО/2022  на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.2, с площ 4582 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива”, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 28.06.2022г./

Решение № ВА -68/ЕО/2022  на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XLVIII-664,665,666,668 „за производствено складова дейност”, УПИ XIX-1428,1429,1430,1431 „за производствено складова дейност”, УПИ XVII-1146 „за производствено складова дейност” и УПИ XXI1-1434 „за производствено складова дейност”, идентични с ПИ №№ 10135.4510.667, 10135.4510.670, 10135.4510.669 и 10135.4510.1133, урбанизирана територия, с обща площ 21319 кв.м, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване: 24.06.2022г./

Решение № ВА -67/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.78, с площ 5376 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична електрическа централа“ /дата на публикуване: 23.06.2022г./

Решение № ВА -66/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 27125.504.180, 27125.504.183, урбанизирана територия, с обща площ 25467 кв.м, НТП „За складова база“ и ПИ 27125.504.181, урбанизирана територия, с площ 735 кв.м, НТП „За местен път“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с цел обособяването на два нови УПИ: УПИ-180 „за производствено-складова дейност“, УПИ-183 „за производствено-складова дейност (за кораборемонтна дейност)“ и обособяването на тупик /дата на публикуване: 21.06.2022г./

Решение № ВА -65/ЕО/2022  на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ 1-012034 /дата на публикуване: 10.06.2022г./

Решение № ВА -64/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ X, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 8 по регулационния план /РП/ на ГОЛФ КОМПЛЕКС „ТРЕЙШЪН КЛИФС”, с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване: 09.06.2022г./

Решение № ВА -63/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения:

  • Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Добричка, за периода 2021-2028г.
  • Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите (ПОУПВП) на Община Добричка, за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 07.06.2022г./

Решение № ВА -62/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 66250.37.4, с площ 6.953 дка, урбанизирана-неурегулирана територия на територията на Стопански двор № 3, в село Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 06.06.2022г./

Решение № ВА -61/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 51233.8.381, земеделска територия, с площ 2044 кв.м, НТП „Нива“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел установяване на застроителен режим и отреждане на имота „производствено-складова дейност-винарска изба с енотека“ /дата на публикуване: 06.06.2022г./

Решение № ВА -60/ЕО/2022  на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обединяване на УПИ II-310003, УПИ III-310003, УПИ IV-310003, УПИ V-310003, УПИ VI-310003 и УПИ VII-310003 в кв. 310, м. Новите лозя, гр. Суворово, общ. Суворово /дата на публикуване: 03.06.2022г./

Решение № ВА -59/ЕО/2022  на Програма за опазване на околната среда на Община Дългопол 2021-2028 г., Програма за управление на отпадъците на територията на Община Дългопол 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво развитие и възстановяване функцията на почвите за Община Дългопол 2021-2028 г./дата на публикуване: 27.05.2022г./

Решение № ВА -58/ЕО/2022  на проект  на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 68998.94.914 и ПИ 68998.94.764 по КК на с. Старо оряхово, общ. Долни чифлик, с цел отреждането им за производствени и складови дейности „ПСД“ /дата на публикуване: 26.05.2022г./

Решение № ВА -57/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.214.32, с площ 1.218 дка, урбанизирана територия, с НТП „Лозе“, местност „Глико“, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 26.05.2022г./

Решение № ВА -56/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор: 30627.14.255, с площ 2 дка /дата на публикуване: 25.05.2022г./

Решение № ВА -55/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план — план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.29.5, с площ 4598 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, във връзка с промяна предназначението на имота „за фотоволтаична електроцентрала“ /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -54/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 03719.501.3090, 03719.501.3092, 03719.501.3093, урбанизирана територия, с обща площ 8364 кв.м, НТП „За друг вид производство, складов обект“, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с цел образуването на нови седем УПИ „за жилищно строителство“ /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -53/ЕО/2022  на План за интегрирано развитие на Община Бяла, за периода 2021-2027г. /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -52/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35701.11.8, 35701.11.88, 35701.11.89. 35701.11.10 и 35701.11.119, в местност „Куванлъка“, землище село Каменар, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване: 23.05.2022г./

Решение № ВА -51/ЕО/2022  на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 37099.47.41, урбанизирана територия, с площ 5499 кв.м, НТП „Нива”, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 20.05.2022г./

Решение № ВА -50/ЕО/2022  проект за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)” за поземлен имот с идентификатор 27125.33.14 /дата на публикуване: 18.05.2022г./

Решение № ВА -49/ЕО/2022  за „Подробен устройствен план – План за застрояване“ за ПИ с идентификатор №05009.515.307, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич за „Фотоволтаичен парк’’ /дата на публикуване: 09.05.2022г./

Решение № ВА -48/ЕО/2022  за „Подробен устройствен план – План за застрояване” за ПИ с идентификатор №05009.515.309, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич

Решение № ВА -47/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 80861.4.256, местност „Конски Трап/Стадиона” по КККР на с. Чернево, общ. Суворово /дата на публикуване: 03.05.2022г./

Решение № ВА -46/ЕО/2022  за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 70175.117.47 и 70175.117.46, в землище гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 03.05.2022г./

Решение № ВА -45/ЕО/2022  за проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72624.176.102/дата на публикуване: 21.04.2022г./

Решение № ВА -44/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по регулационния план на с. Искър, общ. Вълчи дол /дата на публикуване: 19.04.2022г./

Решение № ВА -43/ЕО/2022  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.10.21 и ПИ 70175.10.14 в м-ст „Мешелика” в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 11.04.2022г./

Решение № ВА -42/ЕО/2022  за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.3514.609 /дата на публикуване: 08.04.2022г./

Решение № ВА -41/ЕО/2022  за Програма за опазване на околната среда (ПООС) за периода 2021-2027 г. с Раздел „Лечебни растения”, с възложител Община Ветрино /дата на публикуване: 06.04.2022г./

Решение № ВА -40/ЕО/2022  за Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Суворово 2021-2028 г.,  /дата на публикуване: 04.04.2022г./

Решение № ВА -39/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 72624.440.27 и 72624.440.25, в землище гр. Добрич /дата на публикуване: 04.04.2022г./

Решение № ВА -38/ЕО/2022  за проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич за промяна предназначението на УПИ II-28, кв. 711, идентичен с ПИ 72624.621.28, урбанизирана територия, с площ 1438 кв.м. НТП „За друг вид застрояване“ от устройствена зона за общественообслужващи дейности „Оо“ в жилищна устройствена зона за високоетажно застрояване (над 15м) „Жг“ и проект за ПУП- ПРЗ, с цел отреждането на имота „за жилищно строителство-Жг“ /дата на публикуване: 31.03.2022г./

Решение № ВА -37/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), гр. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване: 21.03.2022г./

Решение № ВА -36/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване: 21.03.2022г./

Решение № ВА -35/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ), в село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване: 21.03.2022г./

Решение № ВА -34/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) в обхвата на ПИ 62092.38.167, урбанизирана територия, с площ 50001 кв.м. НТП “За животновъден комплекс”, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел установяване на производствена устройствена зона “Пп” и конкретно предназначение на имота за “фотоволтаична електроцентрала” /дата на публикуване: 16.03.2022г./

Решение № ВА -33/ЕО/2022 на проект за частично изменение (ЧИ) на ОУПО град Добрич, за поземлен имот (ПИ) № 72624.123.95, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 15.03.2022г./

Решение № ВА -32/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.27.495, с площ 4757 кв. м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване: 14.03.2022г./

Решение № ВА -31/ЕО/2022 на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в съставни части: проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 67489.135.826, урбанизирана територия, с площ 26619 кв.м. НТП „За складова база“, с. Слънчево, общ. Аксаково и инвестиционен проект за строеж: “Складова база, административно-битова част, работилница и ведомствена бензиностанция-етапно изграждане“ /дата на публикуване: 14.03.2022г./

Решение № ВА -30/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXIX-91, ХХХ-91, кв. 112, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83404.12.91, с площ 3600 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на м-ст „Ачмалъка”, с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна  /дата на публикуване: 09.03.2022г./

Решение № ВА -29/ЕО/2022 на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за промяна предназначението на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв. м, НТП „Нива”, гр. Добрич  /дата на публикуване: 08.03.2022г./

Решение № ВА -28/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 22988.16.66, в землище село Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 07.03.2022г./

Решение № ВА -27/ЕО/2022 на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 22988.102.14, с площ 7134 кв. м, земеделска територия, с НТП „за стопански двор” в землището на с. Дончево, общ. Добричка /дата на публикуване: 02.03.2022г./

Решение № ВА -26/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70175.117.12, землище гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 24.02.2022г./

Решение № ВА -25/ЕО/2022 на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) план-извадка за УПИ Х-16 „за произв.-складови и търг, дейности“ (ПИ 72709.23.16), кв. 23, землище на с. Тополи, общ.Варна и улици от о.т. 196 до о.т. 197 и от о.т. 197 до о.т. 8 (от ПП на ПРЗ на УПИ Х-16, XI-2, ХII-З, ХIII-4, XIV-19, кв. 23 в землище на с. Тополи и улична регулация от о.т. 193 до о.т. 197 и от о.т. 197 до о.т.8 по плана на с. Тополи, общ. Варна) /дата на публикуване: 24.02.2022г./

Решение № ВА -24/ЕО/2022 на Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Фотоволтаична централа” в ПИ с идентификатор №65125.55.24, с. Садово, община Аврен  /дата на публикуване: 22.02.2022г./

Решение № ВА -23/ЕО/2022 на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Каварна, за периода 2021-2О28г. /дата на публикуване: 22.02.2022г./

Решение № ВА -22/ЕО/2022 на проект за частичното изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич за промяна предназначението на ПИ № 72624.386.56, земеделска територия, с площ 25478 кв.м, НТП „Нива”, гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване: 22.02.2022г./

Решение № ВА -21/ЕО/2022 на Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Фотоволтаична централа”, с. Равна гора, община Аврен  /дата на публикуване: 18.02.2022г./

Решение № ВА -20/ЕО/2022 на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Суворово 2021-2027 г. /дата на публикуване: 17.02.2022г./

Решение № ВА -19/ЕО/2022 на Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство в обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка /дата на публикуване: 16.02.2022г./

Решение № ВА -18/ЕО/2022 на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич в обхват поземлен имот 72624.2.997 в землището на град Добрич, за промяна от територия – ‘‘Обработваеми земи – трайни насаждения“ в зона “Устройствена зона за вилен отдих – Ов“ /дата на публикуване: 15.02.2022г./

Решение № ВА -17/ЕО/2022 на проект за Частичното изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за поземлен имот 72624.134.78 в землището на гр. Добрич, за промяна отреждането му от „Обработваеми земи – трайни насаждения“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“ /дата на публикуване: 15.02.2022г./

Решение № ВА -16/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.11.6 и ПИ 70175.11.27, урбанизирана територия, с обща площ 4963 кв.м. НТП “За животновъдна ферма”, гр Суворово, обл. Варна /дата на публикуване: 11.02.2022г./

Решение № ВА -15/ЕО/2022 на План за интегрирано развитие на Община Варна  /дата на публикуване: 08.02.2022г./

 

Решение № ВА -14/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти, в село Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 03.02.2022г./ Решение № ВА -5/поправка на очевидна фактическа грешка/2022/дата на публикуване: 15.02.2020/

Решение № ВА -13/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за тастрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 35376.79.1, урбанизирана територия, с плот 16398 кв.м. НТП “За стопански двор”, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с цел отреждане на имота “за фоюволтаична електроцент рала и трафопост” /дата на публикуване: 03.02.2022г./

Решение № ВА -12/ЕО/2022 за Програма за управление на отпадъците на Община Каварна за периода 2021-2028 г. /дата на публикуване: 02.02.2022г./

Решение № ВА -11/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29035.11.149, земеделска територия, с площ 28661 кв.м., НТП „За животновъдна ферма”, с цел отреждането на имота за „ПСД-фотоволтаична централа”, с. Жегларци. общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване: 31.01.2022г./

Решение № ВА -10/ЕО/2022 на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.87.1, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 28.01.2022г./

Решение № ВА -9/ЕО/2022 на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Вълчи дол, за периода 2021-2028г. /дата на публикуване: 27.01.2022г./

Решение № ВА -8/ЕО/2022 за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 72624.295.11, в землището на гр. Добрич /дата на публикуване: 26.01.2022г./

Решение № ВА -7/ЕО/2022  за  Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.602.1117, с площ 8298 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“ в землището на град Добрич, с цел отреждането му за „ПСД-фотоволтаична централа“ /дата на публикуване: 21.01.2022г./

Решение № ВА -6/ЕО/2022  за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 83404.64.12, с НТП „за стопански двор“ и 83404.64.11, с НТП „за животновъдна ферма“ с обща площ 3.890 дка, урбанизирана територия, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 14.01.2022г./

Решение № ВА -5/ЕО/2022  на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Вълчи дол, за периода 2021-2028 год. /дата на публикуване: 14.01.2022г./

Решение № ВА -4/ЕО/2022  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VII-4052 (ПИ №10135.2515.4052), кв. 78 и изменение на улична регулация от о.т. 632 до о.т. 650, по плана на CO „Ален Мак“, гр. Варна /дата на публикуване: 12.01.2022г./

Решение № ВА -3/ЕО/2022  на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ 69242.34.156. земеделска територия, с площ 2936 кв.м. НТН „Нива”, с. Стефаново. общ. Добричка, обл. Добрич, е цел промяна на устройствената зона в „за производствено-складови дейности”  /дата на публикуване: 12.01.2022г./

Решение № ВА -2/ЕО/2022  на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51826.30.52, с площ 15770 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Новаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване: 10.01.2022г./

Решение № ВА -1/ЕО/2022  на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв 3, кв. 4, по плана на кв. „Виница-запад”, гр. Варна /дата на публикуване: 06.01.2022г./

Архив издадени решения за преценяване на необходимостта от Екологична оценка

 Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до общественаинформация.