Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и предоставена писмена информация от възложителя по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), РИОСВ – Варна, съобщава за взети решения  за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда:

2023 година

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР/2023   на на инвестиционно предложение свързано с „Разширение на действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на две нови клетки (5 и 6)” за имоти с идентификатори: №№20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30, с обща площ 248 625 кв. м, землище на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 26.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на отглежданите кози от 55 бр. на 120 бр. в съществуваща животновъдна ферма” в УПИ Х-269, кв. 59 по плана на с. Снежина, общ. Провадия /дата на публикуване 26.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР/2023   на нвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка (Площадка № 5) за временно съхраняване на отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.319, с площ 1739 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За търговски обект, комплекс”, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 21.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР/2023   на инвестиционно предложение за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло, и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса” в сграда (с обща площ 777 кв.м. с идентификатор 72624.603.211.1, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март” № 51 /дата на публикуване 20.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Основен ремонт и смяна на предназначение на “Сладкарница” в „Работилница за производство на сокове, сладка и сладкарски продукти”, по плана на с. Ветрино /дата на публикуване 15.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на многофункционална зала за събития и многофункционална спортна зала” свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 39459.25.616, урбанизирана територия, с площ 5998 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 04.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 04426.33.137, с площ 4703 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 04.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на едно водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури”, в поземлен имот с идентификатор 30394.501.522, с площ 24225 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор”, по КККР на с. Захари Стояново, общ. Шабла /дата на публикуване 22.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР/2023   на инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Сгради и площадка за РСПБЗН-Каварна към РДПБЗН-Добрич” в поземлен имот с идентификатор: 35064.501.4328, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 16.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на учебен център за квалификация на кадри и общежития в УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла”, район Вл. Варненчик (ПИ 10135.4023.93), гр. Варна /дата на публикуване 16.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР/2023   на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, с площ 6.227 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Чанлъка“, землище гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, вкл. и инвестиционно предложение за изграждане на „Автоцентър с шоурум, обслужваща и сервизна дейност“ в УПИ II-78, местност „Чанлъка“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор: 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания“ в УПИ VII-938, кв. 55, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /дата на публикуване 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на търговска сграда със складова база“ в ПИ 27125.27.1, урбанизирана територия, с площ 4001 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец и поливане на тревни площи на градски стадион” в поземлен имот с идентификатор: 12574.501.1310, местност „Тетерлика”, ул. „Оборище”, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 14.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на обект състоящ се от: цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка, цех за екстракция и хексаново стопанство, цех за палетизация / гранулиране/, котелно – парен котел с торзионна горивна система, БКТП 2×1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН, разпологане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м всеки, в ПИ № 72624.602.930, с площ от 18698 кв.м, по КККР на гр. Добрич /дата на публикуване 04.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР/2023   на инвестиционно предложение за разполагане на „Модулна станция за зареждане на гориво за ведомствени цели с обем 20 м3“, в поземлен имот с идентификатор № 05009.200.672, с площ 340 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване 03.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР/2023   на инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (ТК) в ПИ 67951.62.15, горска територия, с площ 5563 кв.м, НТП „Разсадник”, с цел напояване на 150 дка земеделски култури в ПИ 67951.62.14, горска територия, с площ 388118 кв.м, НТП „Разсадник”, с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на складови площи, паркинги за камиони и база” в ПИ №№ 80861.5.156, 80861.5.157, урбанизирана територия, с обща площ 16896 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване”, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Добавяне на нови кодове отпадъци които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци – Брегова пречиствателна станция” в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, район „Аспарухово”, ЮПЗ, гр. Варна /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на „Автоцентър с шоурум“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.377по КККР на гр. Варна  /дата на публикуване 01.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на конна база, тренировъчен плац, заведение за хранене и стопански постройки”, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.6, земеделска територия, с площ 4237 кв.м, НТП „Нива”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 25.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на складова-търговска база с автопарк и сервиз” в ПИ 87518.27.20, земеделска територия, с площ 16978 кв.м, НТП „Нива”, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 19.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено ползване в ПИ № 10135.3512.69 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 10.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци с неопасни свойства“ в сграда с идентификатор: 10135.4510.506.1, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4510.506, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 06.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на паркинг и фотоволтаичен парк в ПИ 53120.29.177 по КК на с. Оброчище, общ Балчик, обл. Добрич, с площ от 247079 кв.м. свързано с изработване на ПУП-ПЗ, е цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване и определяне на конкретно предназначение на имота за “паркинг и фотоволтаичен парк“ /дата на публикуване 06.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 68610.2.435 по кадастралната карта на с. Стаевци, общ. Шабла, обл. Добрич, имотите предвидени за напояване са: поземлен имот 68610.2.435. област Добрич, община Шабла, с. Стаевци с площ 104569 кв.м. и поземлен имот 68610.2.34. област Добрич, община Шабла, с. Стаевци с площ 154753 кв.м. /дата на публикуване 06.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР/2023   на инвестиционно предложение за “Обособяване на цех за производство на месни и зеленчукови консерви с капацитет 1000 кг консерви на ден“, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.25, с площ 778 кв. м, вид територия урбанизирана,  НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XIV „за ОО“, кв. 255 на ПЗ „Запад“, гр. Добрич /дата на публикуване 04.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на складова-административна сграда 2″ в УПИ VIII-44, кв. 27, идентичен с ПИ 10135.4027.55, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 29.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД) /дата на публикуване 28.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с “Монтаж на линия за производство на PVC тръби, маркучи и стенни плоскости в рамките на съществуваща производствена сграда в поземлен имот 72624.603.22, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 27.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР/2023   на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) включващ изменение на дворищнорегулационната граница между УПИ Х-2092 „за парк“, УПИ VIII-2084 “за озеленяване и обществени дейности” и УПИ IX-2083 „за озеленяване и обществени дейности“, кв. 181 по ПУП-ПРЗ на гр. Девня, одобрен със Заповед №1002- 268/20.08.2018г. на Кмета на Община Девня, включващ ПИ 20482.501.2083. ПИ 20482.501.2084 и ПИ 20482.501.2092 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед №РД-18- 85/ 17.09.2008г. на ИД на АГКК. С изменение на границата между имотите се образуват УПИ X- 2092, е предназначение „за парк“, УПИ V1I1-2084 „за озеленяване и обществени дейности” и УПИ IХ-2083 „за озеленяване и обществени дейности“ същите се обединяват в УПИ XI- 2083.2084.2092, с предназначение „за обществено обслужване“ /дата на публикуване 22.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Ремонт, реконструкция, изграждане на пристройка и промяна предназначението на съществуващ магазин в търговски комплекс, кафе-аперитив и стаи за настаняване” в УПИ XV-136, кв. 24, с площ 1438 кв.м по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване 21.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура” , реализацията на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет па опазване в защитени зони /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси” в ПИ 32278.50.59, земеделска територия, с площ 6013 кв.м, НТП „Нива”, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР/2023   на инвестиционно предложение предложение за ИП „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси”, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.519, земеделска територия, с площ 8018 кв.м, НТП „Нива”, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР/2023   на инвестиционно предложение за основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 но КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 но КККР на гр. Суворово /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Извършване на дейност – мелене/трошене на отпадъци от дърво и пластмаса” в промишлена сграда/хале с идентификатор: 10135.73.20.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 10135.73.20. ПЗ „Планова“, гр. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на пет или шест еднофамилни къщи за 20 бр. обитатели и трафопост“ в ПИ 39801.10.322, земеделска територия, с площ 4829 кв.м, НТП „Нива“, с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР/2023   на инвестиционно предложение “Изграждане на стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и други пъстървови риби в наземни басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, изграждане на съпътстващата производствена-технологична инфраструктура, която включва: сондаж, тръбен кладенец, предназначен за захранване с вода на рибовъдната ферма за отглеждане на рибата, съставена от 24 басейна с различни размери и предназначение, разположени в три обособени секции, поставяне на склад за съхранение на инвентар, склад за специализирана храна и на битовка за заетия персонала на обекта, поставяне на три броя навеси и соларни панели”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 14.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и търговски обекти в УПИ V-240056, кв.10, /ПИ 10135.4024.101/ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 12.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с промяна на инвестиционните намерения по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: „Многофамилна жилищна сграда” в ПИ 10135.73.586, с площ 2805 кв. м. по КККР на град Варна /дата на публикуване 09.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 4 бр. вилни сгради“ в ПИ 62788.8.33, земеделска територия, с площ 5600 кв.м, НТП „Нива“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 07.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР/2023   на инвестиционно предложение за “жилищно строителство състоящо се от девет къщи” свързано с изработване на Подробен устройствен план изменение на План за застрояване/ПУП-ПЗ/ и отреждането им за “жилищно строителство” в ПИ с идентификатори: 07257.29.185, 07257.29.186, 07257.29.187, 07257.29.188, 07257.29.189, 07257.29.190, 07257.29.191 „за второстепенна улица”. 07257.29.192, 07257.29.193, 07257.29.194, обща площ на имотите – 9.809 дка, всички в землището на с. Българово, община Каварна /дата на публикуване 06.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв. м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на възлова станция 110 kV в 1111 10183.17.17, находят се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошсво; на електропроводна въздушна линия 110 kV. свързваща повишаващата с възловата станция; на две електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на възловата станция към преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла“; и на подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци. Община Балчик, Област Добрич /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР/2023   на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в 29 бр. нови УПИ“ в УПИ V-22 (идентичен на ПИ с идентификатори: 04426.59.27, 04426.59.28, 04426.59.29,4426.59.33, 04426.59.37, 04426.59.41, 04426.59.45, 04426.59.49, 04426.59.53,  04426.59.56,  04426.59.30,   04426.59.31,  04426.59.32,04426.59.34, 04426.59.35,04426.59.36,  04426.59.38,  04426.59.39, 04426.59.40,  04426.59.42,04426.59.43, 04426.59.44,04426.59.46,04426.59.47,  04426.59.48,04426.59.50,  04426.59.51,04426.59.52, 04426.59.54, 04426.59.55 и 04426.59.57), кв. 59, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР/2023   за ИП „Изграждане девет едноетажни жилищни сгради“ свързано с изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, кв. 39, идентичен с ПИ 73780.501.165, урбанизирана територия, с площ 6315 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с. Тюленово, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел образуването на следните УПИ: УПИ I-165 – с площ 3103 кв.м; УПИ VI-общ. – с площ 456 кв.м; УПИ VII-общ. – с площ 456 кв.м; УПИ VIII-165 – с площ 447 кв.м; УПИ IX-165 – с площ 420 кв.м; УПИ X- 165 – с площ 545 кв.м;УПИ XI-165- с площ 481 кв.м; УПИ XII-165- с площ 455 кв.м;УПИ XIII- 165- с площ 478 кв.м /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР/2023  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на учебен център и два медицински центъра” в „Сграда със смесено предназначение” в УПИ VI, кв. 15, по плана на район „Младост”, ж.к. „Възраждане”, I м.р., гр. Варна /дата на публикуване 01.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.504.2, по КККР на село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 31.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 “Гами – Добрич”, в ПИ с идентификатор 72624.621.358, с площ 903 кв. м. урбанизирана територия, с НТП “Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на град Добрич /дата на публикуване 31.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Промяна на вида на използваното гориво в инсталация за производство на оловно-кисели акумулаторни батерии чрез изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан” в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, гр. Добрич /дата на публикуване 30.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 6 бр. жилищни сгради” в ПИ 30497.17.84, земеделска територия, с площ 3530 кв.м, НТП „Изоставена орна земя”, с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 23.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 73095.13.1, село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел напояване на зърнени култури, в ПИ 73095.13.1, 73095.13.8 и 73095.18.4, землище село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 22.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържат следните самостоятелни части: ПУП-ПЗ за ПИ 37246.8.390/образуван от ПИ с идентификатор 37246.8.388/ е НТП “нива”, по КК на с. Климентово, общ. Аксаково /дата на публикуване 19.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Създаване на школа за курсове по роботика, информатика и програмиране“ в ПИ 00182.502.46, урбанизирана територия, с площ 438 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 17.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда за учебни танцови зали и топла връзка към СУ за ХНИ “Константин Преславски” /дата на публикуване 17.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР/2023  на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на ПИ с идентификатор: 35064.501.2493, ул. „Добротица”, гр. Каварна, и реализация на ИП касаещо „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.2493, ул. „Добротица”, гр. Каварна  /дата на публикуване 15.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на жилищен комплекс“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III-2667 /ПИ № 10135.5506.519 и част от ПИ № 10135.5506.415, ПИ № 10135.5506.418, ПИ № 10135.5506.357, ПИ № 10135.5506.520 „за улица“/, кв. 153, с цел обособяването на УПИ IV-519 „за жилищен комплекс“, кв. 153, с площ 11921 кв.м, и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92 и о.т.92 и о.т. 93, гр. Варна /дата на публикуване 15.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от дървесина” в поземлен имот с идентификатор: 72709.516.1031, Западна промишлена зона, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 11.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на еднофамилни жилищни гради” в поземлен имот с идентификатор: 21988.501.5, по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна и изработване на проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 21988.501.5, по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на имота на 28 бр. УПИ и установяване на режим на застрояване за зона „Жм“ /дата на публикуване 03.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ПИ 1-ПР/2023  за предварително изпълнение на РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно “Инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащите системи на инсталация за термично третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 20482.124.701 по КККР на град Девня, община Девня /дата на публикуване 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащите системи на инсталация за термично третиране на отпадъци” в ПИ 20482.124.701, гр. Девня, област Варна /дата на публикуване 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.445, ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна /дата на публикуване 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Разширение капацитета на съществуваща овцеферма от 153 бр. на 203 бр. овце и отглеждане на люцерна” в ПИ № 31334.53.6, урбанизирана територия, с площ 1252 кв.м, НТП „За стопански двор” и ПИ №№ 31334.15.93, 31334.53.37, земеделска територия, с обща площ 29708 кв.м, НТП „Нива”, с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 26.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната индустрия” /дата на публикуване 25.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на ’‘Център за екологичен туризъм и релаксация”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83017.49.29. с площ 3971 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване “Друг вид нива”, по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла /дата на публикуване 21.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Промяна предназначение и преустройство на магазин на промишлени стоки с идентификатор 10135.1506.110.1.17, изходящ се в ПИ 10135.1506.110 по КККР на гр. Варна  /дата на публикуване 20.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР/2023  на инвестиционно предложение “Изграждане на сграда със смесено предназначение – офиси, търговски обекти, подземни и надземни иаркоместа. творчески ателиета и жилищни апартаменти” в 1111 10135.4022.132. с площ 6770 кв. м. по КККР на град Варна /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Изграждане на нов индустриален жп клон, свързан директно с националната железопътна инфрастурктура” в района на гара Разделна, ПИ 61741.19.12 /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Разширение на дейности с отпадъци-подготовка за повторна употреба на ИУМПС на територията на съществуваща площадка“ в УПИ II-ППЗ, пл. 608, кв. 50, с площ 2125 кв.м, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на работилница, стопанска постройка и административна сграда”, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 05061.210.17. с. Божурово, общ. Добричка /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци” в ПИ 72709.502.61, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна  /дата на публикуване 10.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на автогара и търговски център” в УПИ за „културен дом и парк”, кв. 53, идентичен с ПИ 20482.501.810, урбанизирана територия, с площ 6916 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс”, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 10.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Монтаж на надземен резервоар за дизелово гориво“ в ПИ 72709.510.206, урбанизирана територия, с площ 25388 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 07.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с провеждане на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен НИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст “Боджака”. общ. Белослав /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща – част общежитие, апартаменти, магазини, открити и закрити паркоместа. в УПИ V-522. кв. 21 по плана на жк Вл. Варненчик (ПИ 10135.4505.464), гр. Варна /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Увеличаване площта на съществуваща площадка, в ПИ 72709.516.1021 за извършване на дейности е отпадъци и разширяване дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудва с. излезли от употреба моторни превозни средства, строителни отпадъци и отпадъци с код 15 01 10*“, в ПИ с идентификатори: 72709.516.1021, 72709.516.1022, 72709.516.1023, Западна Промишлена зона, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на нов водоизточник – сондажен кладенец (СК) “ГАЛИАНО 33-Бранище” в имот УПИ IVI кв. 22А, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с „Разширяване капацитета на цех за производство и преработка на градински фасул и леща чрез закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на нови иновативни, високотехнологични и напълно автоматизирани линии за почистване, белене, сплитване, шлайфане, полиране и пакетиране на варива със складова база” в УПИ VIII, кв. 38, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна, и „Монтиране на мрежова фотоволтаична система върху покрива на съществуваща производствена база” в УПИ VIII, кв. 38, по плана на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 04.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова инсталация за екстракция на растителни масла” в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.214, Промишлена зона-Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 31.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти (ПИ) № 20482.505.350 и № 20482.505.117. промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 29.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР/2023  на инвестиционно предложение за Екстензивно отглеждане на риба в язовир „Малка Смолница” – поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 46454.3.132, землище село Малка Смолница, общ. Добричка и в ПИ с идентификатор: 72624.106.77, землище гр. Добрич   /дата на публикуване 28.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща -жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост   /дата на публикуване 27.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци, и сортиране и рязане на ОЧЦМ”  /дата на публикуване 27.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за рафиниране на сурово масло” в ПИ 36419.189.5, Карапелит, общ. Добричка, област Добрич /дата на публикуване 24.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР/2023  на инвестиционно предложение за «Обособяване на площадка за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци от територията на Община Добрич, временно съхранение на опасни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО и НУБА» в поземлен имот с идентификатор: 72624.635.6, гр. Добрич /дата на публикуване 24.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР/2023  на  инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на “Вилно селище“ в поземлен имот с идентификатор: 21988.128.61, землище село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 23.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с добавяне на летяща пепел в производството на бетон, в съществуващ бетонов възел, в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998,  урбанизирана територия, по КККР на с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 22.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на пет вилни сгради” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 30627.50.69. местност „Водаджия”, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 22.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР/2023  на  инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ идентификатор 32278.23.8, землище на гр. Игнатиево. общ.Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване 22.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на „Газово стопанство за пропан-бутан” в поземлен имот с идентификатор 72624.610.752, по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване 20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми и гумени отпадъци” в ПИ 70175.117.13, урбанизирана територия, с площ 13280 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на дванадесет жилищни сгради”  по плана на с.Неофит Рилски, общ. Ветрино /дата на публикуване 20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Монтиране на котел с мощност 400 kW и резервоар за дизелово гориво към него (5 м3) към системата за подгряване на битум до сграда с идентификатор 10135.5501.240.4 и смяна на съхраняваното в резервоар № 15 гориво в Петролна база Варна в ПИ с идентификатор 10135.5501.239. по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Увеличаване на площта на площадка за дейности по събиране, съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки и събиране, съхраняване и предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС от 1000 кв.м. на 4000 кв.м.” в УПИ XV, кв. 3, с площ 47400 кв.м, СПЗ, част от ЗХП „Протех” АД, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 16.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2552.5616, урбанизирана територия, с площ 771 кв. м. по КККР на гр. Варна (УПИ III- 2621.2622 „за автосервиз, автомивка, кафене, търговия и жил. строителство”. кв. 253,по плана на кв. “Изгрев” II м.р., гр. Варна) /дата на публикуване 15.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на “Сграда със смесено предназначение”, в ПИ 10135.4022.114 /дата на публикуване 10.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и зала с обществено обслужващи функции” в УПИ VII-2159, кв. 116, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция” в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно. общ. Ветрино /дата на публикуване 08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда с функционално предназначение-общежитие, предназначена за отдих и изграждане на басейн”, с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване 08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначение на аптека в цех за пакетиране на ядки и сушени плодове“, в УПИ ХIII-318, кв.29, с площ 1818 кв.м, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване 07.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 06.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец – СК „Екобокс трейдинг-Щипско“ в поземлен имот с идентификатор: 84022.20.142, с площ 210.335 дка, местност „До село“, землище село Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 06.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на мострена зала с офиси, складове, производствена част в ПИ 10135.4024.111 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 27.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на 12 броя еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 04426.100.224 по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 27.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на четиринадесет еднофамилни жилищни сгради, една обслужваща сграда, допълващо застрояване, басейни и плътна ограда“, в ПИ с идентификатор 39459.503.210, урбанизирана територия, с площ 3642 кв. м, по КККР на с. Кранево, общ. Балчик /дата на публикуване 24.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваем обект колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво, за надземен монтаж с вместимост 10 м3“, в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96. по КККР на гр. Вълчи дол /дата на публикуване 23.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на работилница за готови, полуготови и замразени храни, административна сграда със снек-бар и складова база с гаражи, жилищна сграда, битовка и паркинг, в имот с идентификатор 03811.11.128 по кадастралната карта на с. Бенковски, община Аврен, с площ 4499 кв.м /дата на публикуване 22.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваем обект за надземен монтаж – колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво” в поземлен имот с идентификатор: 10183.125.34, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 17.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на жилищна сграда, с магазини и подземен паркинг в ПИ №10135.3511.1456 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на преместваеми обекти (за офиси) и експлоатационна база -покрит паркинг за моторни превозни средства (МПС)” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.61.23, по плана на село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 14.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради за производствени дейности и офиси в УПИ ХХ-311 и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, в кв. 2 по плана ЮПЗ (ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна)” /дата на публикуване 09.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране (събиране и съхраняване) на пластмасови отпадъци, увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци – излезли от употреба гуми, добавяне на нови дейности по третиране (рязане, рециклиране) на вече разрешени отпадъци – ИУГ, увеличаване площта и реконструкция на съществуващ трафопост на площадка с местонахождение: гр. Девня, Промишлена зона – юг /дата на публикуване 08.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане жилищни сгради” в поземлен имот № 00182.34.65, по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково /дата на публикуване 03.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР/2023  на инвестиционно предложение за проектиране на „Смесена сграда”, представляваща реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна предназначение на „Семеен хотел”   /дата на публикуване 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на борса за рециклиране на строителни материали” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв.м, НТП „Нива”, гр. Добрич   /дата на публикуване 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) за “Разширение на гробищен парк в село Слънчево” в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 67489.78.6. землище село Слънчево, общ. Аксаково  /дата на публикуване 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР/2023  на инвестиционно предложение изграждане на „Център за разкомплектоване на автомобили”, извършване на дейност ЮЗ-съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12 /дата на публикуване 01.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на едно водовземно съоръжение”, в ПИ с идентификатор 18160.27.50. земеделска територия. НТП Нива, с площ 87524 кв. м. по КККР на с. Гурково, общ. Балчик /дата на публикуване 01.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на земеделска земя, с площ 293 дка (в част от ПИ № 247005), за отглеждане на земеделска култура (царевица)“, в землището на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич /дата на публикуване 23.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2571.163, с площ 8337 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 23.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и неопасни отпадъци от опаковки“ на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.331, Промишлена зона-юг, в гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 20.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на нов комплекс за сезонно и целогодишно обитаване, състоящ се от мобилни преместваеми, нискоетажни постройки, паркинг за автомобили на открито, изгребна яма и трафопост” в ПИ 65259.501.70, урбанизирана територия, с площ 5756 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 т)”, с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 17.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, свързано с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V-147 „за производствена дейност“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3513.1904, урбанизирана територия, с площ 5670 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Младост“, гр. Варна, с цел отреждане на имота „за сграда със смесено предназначение“ /дата на публикуване 16.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване”, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-104, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.104, урбанизирана територия, с площ 1250 кв.м, НТП „Нива”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 13.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион” находящ се в ПИ 22988.45.44, урбанизирана територия, с площ 22903 кв.м, НТП „Спортно игрище”, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 13.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на кафе-сладкарница в дентален и медицински център в жилищна сграда в УПИ XV-145, кв.47, по плана на 21 микрорайон на гр. Варна, с идентификатор 10135.2563.710.1 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 06.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР/2023  на инвестиционно предложение за «Извършване дейности по рекултивация (техническа и биологична) на нарушен терен» представляващ поземлен имот с идентификатор: 35376.80.5, местност „Асфалтова база“, в землището на село Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 06.01.2023г./

2022 година

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя жилищни сгради’*, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2016.56, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 21.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР/2022  на инвестиционно предложение за изграждане на „Автогара”, в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла /дата на публикуване 20.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на опасни и неопасни отпадъци” в Западна промишлена зона (ЗПЗ), гр. Варна /дата на публикуване 16.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР/2022  на инвестиционно предложение за изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 69643.501.175, в землището на с. Стражица, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 12.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на автоснабдителна станция за монтаж на инсталация за светли горива“ в УПИ VI, кв. 5а, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 09.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР/2022  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.30.188. местност „Шабленските лозя“, землище гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел напояване на 30 дка земеделски култури /дата на публикуване 09.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР/2022  на инвестиционно предложение за “Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка”, град Бяла” и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване /дата на публикуване 08.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР/2022   на инвестиционно предложение инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение – общежитие, жилища и търговска част” в поземлен имот с идентификатор: 10135.4505.465, гр. Варна /дата на публикуване 06.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР/2022   на инвестиционно предложение свързано с „Преустройство на съществуващ цех за фуражно стопанство и добив на студено пресовани масла” в „Цех за производство на директни плодови сокове, добив и разфасоване на флорални води (розова вода)” в село Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 02.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР/2022   на инвестиционно предложение за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи – жилища, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ I -75 и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), гр. Варна /дата на публикуване 28.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от ИУЕЕО, 0ЧЦМ НУБА, отработени автомобилни катализатори и метални опаковки” на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.520.139 /дата на публикуване 25.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Реконструкция на линейно съоръжение – въздушна електропроводна линия на ВЛ 110 kV “Мистрал”‘ в участъка ст. 38 – ст. 39 (подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орляк” от п/ст .Добружда” до п/ст „Вълчи дол)” /дата на публикуване 24.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ /дата на публикуване 23.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.510, ПЗ-юг, гр. Девня /дата на публикуване 22.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР/2022   за инвестиционно предложение за изграждане на “Жилищна сграда с обществено обслужване“ в УПИ XVI-9, 10, 11, 13, кв. 582, 14-ти микрорайон на гр. Варна /дата на публикуване 22.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Водоснабдяване от съществуващ сондаж с цел обезпечаване нуждите на щраусова ферма с капацитет до 100 бр. животни“ в ПИ 61128.17.50, земеделска територия, с площ 4826 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Равна гора, общ.Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 17.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.502.428, местност „Клисе баир“, село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 16.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР/2022   за инвестиционно предложение за изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти“, в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла (ПИ с идентификатор 07598.847.27 по КККР на гр. Бяла), във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 15.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за събиране, съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и неопасни отпадъци – метални опаковки, излезли от употреба гуми, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и техните опаковки, разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и сортиране и рязане на ОЧЦМ” в ПИ 20482.505.371 и ПИ 20482.505.372, урбанизирана територия, с обща площ 22443 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, Промишлена зона-юг, гр.Девня, обл. Варна /дата на публикуване 14.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР/2022   за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м, НТП „Нива“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 10.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база и административна/офис сграда” в ПИ с идентификатор: 72709.12.116, местност „Пред гробищата“, землище с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 09.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР/2022   за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ свързано с изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ №№ 69020.24.19, 69020.24.20, земеделска територия, с обща площ 9724 кв.м, НТП „Нива“, с. Староселец, общ. Провадия, обл. Варна, с цел обособяването на девет новообразувани имоти „за жилищно строителство“ и един „за улица“ /дата на публикуване 09.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР/2022   за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1MW” свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 07598.301.331, 07598.301.332, урбанизирана територия, с обща площ 8876 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с цел обособяването на нов УПИ LIX-331,332 „за фотоволтаична електроцентрала до 1MW”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 08.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище Козя поляна“, разположено в землище на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване 08.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР/2022   за “Изграждане на инсталация за сушене на неопасни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води“ в ПИ №20482.505.181, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 19 992 кв. м, стар номер 550181, в землището на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 07.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за натурални сокове” в УПИ V-439 (проектен XIX-439) в кв. 58 по плана на с. Ветрино /дата на публикуване 04.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР/2022   за свързано с промяна на предназначение на самостоятелен обект „Офис с идентификатор: 10135.3511.1394.1.8“ в „Дентални кабинети и пристройка“ находящ се на ет. 4 на „Складова сграда с магазини и офиси“ в УПИ XVIII-1394 „за произв. скл. дейност“ (ПИ 10135.3511.1394), кв. 5, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /дата на публикуване 28.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР/2022   за  ИП „Изграждане на шест броя бунгала за отдих и почивка“ в УПИ XIV-17, кв. 62, идентичен с ПИ 04426.100.276, урбанизирана територия, с площ 840 кв.м, НТП „Ниско застрояване-до 10м“, по плана на КК „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 27.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново складово стопанство за съхранение на сярна киселина“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, Промишлена зона „Запад“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, гр. Добрич /дата на публикуване 26.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР/2022   за инвестиционно предложение свързано с изграждане на бистро от мобилни елементи и водовземно съоръжение за подземни води за водоснабдяване за питейно-битови цели и за пожарогасене в ПИ с идентификатор 10135.5069.25 с площ 724 кв.м, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 25.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Дестилерия за производство на масло от етерично маслени култури“ в ПИ 36419.189.19, с начин на трайно ползване „за стопански двор”, с обща площ 14 552 кв. м, находящ се в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 24.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР/2022   за ИП „Изграждане на три сгради със смесено предназначение и трафопост“ в ПИ №№ 10135.4021.88, 10135.4021.116 и 10135.4021.86. земеделска територия, с обща площ 6201 кв.м, НТП „Лозе“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 21.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“ /дата на публикуване 19.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР/2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на мултифункционално спортно игрище за нуждите на ПГ „Димитър Солунски” и ОУ „Св. Патриарх Евтимий” в ПИ 03719.501.284 по КККР на гр. Белослав, община Белослав /дата на публикуване 07.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР/2022  на инвестиционно предложение „Промяна по време на строителството на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приемна към нея” в УПИ VI-203,204 /дата на публикуване 06.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР/2022  на инвестиционно предложение за “Разширение на ферма за отглеждане на охлюви и включване па нови дейности, свързани с отглеждането”‘ в ПИ 37099.44.97, земеделска територия, с площ 5849 кв.м. НТП “Нива”, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 04.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Доизграждане на ПСОВ, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.504.78, гр. Шабла, с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици на гр. Шабла” /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР/2022  за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на спортен комплекс – тренировъчно футболно игрище със съпътстваща инфраструктура” в УПИ XIX-209, кв. 28, по плана на село Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР/2022   на среда за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на осем вилни сгради с паркоместа за моторни превозни средства (МПС)” в поземлен имот с идентификатор: 05311.28.519, по плана на село Болярци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР/2022   на инвестиционно предложение за изграждане на модулен обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в ПИ 21419.51.92, с. Добри дол, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс – Ритейл парк Добрич” в ПИ с идентификатор 72624.611.177 (УПИ 1-177, квартал №1113 по ПУП-ПРЗ на ЖК “Север1” на гр. Добрич /дата на публикуване 30.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР/2022   на инвестиционно предложение „Изграждане на нов водоизточник-сондажен кладенец (СК)“ в ПИ 02508.72.155, урбанизирана територия, с площ 791 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 30.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на детска градина за две групи в УПИ IV – детска градина, кв. 10 по действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 30.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР/2022   за инвестиционно предложение за “Увеличаване количествата на отпадъци от метални опаковки, с код 15 01 04 и на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменато в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, с код 20 01 36” на площадки находящи се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2551.544, район „Приморски“, гр. Варна и в ПИ с идентификатор: 10135.4507.318, ж.к „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 27.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР/2022   за инвестиционно предложение „Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче” в УПИ VI, кв. 590, идентичен с ПИ 72624.615.3336, урбанизирана територия, с площ 3194 кв.м, НТП „За обект за детско заведение”, гр. Добрич /дата на публикуване 26.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на сграда за обществено обслужване с магазин и стаи за гости” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83404.242.39, К.К. „Шкорпиловци”, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик /дата на публикуване 23.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на мотел, бар-грил и магазин за промишлени стоки” в ПИ 69300.15.145, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 23.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР/2022   за инвестиционно предложение касаещо „Преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда” в ..Цех за производство на сокове и оцет” в УПИ Х-селкооп, кв. 7, по плана на село Кладенци, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 16.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР/2022   за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 11 броя жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.2016.49 и 10135.2016.52, местност „Срещу гробището“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 07.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на път“ до ПИ №72624.176.104, по КККР на гр. Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ №72624.176.101, за обект: Осигуряване на транспортен достъп до ПИ №72624.176.104, землище на град Добрич и Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова улица от О.Т. 1 по улица „Калиакра“ до О.Т. 3 в ПИ № 72624.610.69, по КККР на гр. Добрич за същия обект /дата на публикуване 07.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради със смесено предназначение (с жилища и общежития)”, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4021.77 и 10135.4021.78, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 02.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 15 бр. бунгала, 15 бр. басейни, паркинг и водовземно съоръжение” в ПИ 02508.88.342, урбанизирана територия, с площ 30007 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)”, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 01.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три броя водовземни съоръжения за подземни води за водоснабдяване за други цели (поливане на тревни и зелени площи, пълнене на басейни) на жилищен комплекс” в поземлен имот с идентификатор: 10135.2526.2511, по плана на кв. „Св. Никола”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 31.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР/2022   за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на мандра за преработка на овче мляко“ в поземлен имот № 003052. землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 25.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР/2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на открит временен паркинг за 92 бр. леки автомобили в УПИ VIII, кв.42, с.Кранево, общ. Балчик /дата на публикуване 22.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР/2022  на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на база за съхранение и преработка на зърнени, бобови и маслодайни култури” в поземлен имот (ПИ) № 32490.52.126 /дата на публикуване 18.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР/2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект и трафопост” в УПИ 56 „за търговски обект”, кв. 39, идентичен с ПИ 10135.4039.56, урбанизирана територия, с площ 2610 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 17.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ 10135.3513.2047, с площ 9392 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Високо застрояване (над 15 m)“, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 109/-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален физкултурен салон“ в УПИ XVII-184, 185, 186, кв. 47, с площ 8958 кв.м, НТП „Ниско застрояване“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 17.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 108/-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на единадесет броя жилищни сгради” по плана на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 16.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2022  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.42. бул. “Вл. Варненчик № 262, район „Младост”, гр. Варна с цел реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда – шоурум за обзавеждане на баня” /дата на публикуване 16.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс” в ПИ с идентификатор: 10135.2556.397, бул. „Цар Освободител” № 76-А, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 12.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на административна сграда в УПИ XII, кв. 11 (ПИ 39459.501.398), с площ от 3418 кв.м, по плана на с. Кранево, общ. Балчик  /дата на публикуване 09.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2022  на инвестиционно предложение за изграждане на “Комплекс за постоянно и временно обитаване и рекреационни, спортно-възстановителни и рехабилитационни дейности, действия в областта на общественото хранене и социално ориентирани грижи”   /дата на публикуване 08.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Изграждане на втори вятърен генератор” в поземлен имот № 83017.31.53  /дата на публикуване 08.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по приемане и съхраняване на отпадъци -метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и предварителни дейности преди оползотворяване -сортиране и рязане на ОЧЦМ” /дата на публикуване 26.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в спортно- образователен център“, в ПИ № 12574.62.8, с площ 2000 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Вълчи дол /дата на публикуване 26.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар“, в поземлен имот с идентификатор 04426.502.335, с площ 2728 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Обществен селищен парк, градина“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 22.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2022  на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на жилищни и обществено обслужващи сгради“ в поземлен имот с идентификатор: 61741.17.3, местност „Стара гара“, землище село Разделна, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 19.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на „Обществено обслужващ обект – магазин за нехранителни, промишлени стоки“ в ПИ 58503.115.1, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 13.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на 29 бр. жилищни сгради в ПИ 04426.29.108 и изграждане на трафопост в ПИ 04426.29.109, земеделска територия, с обща площ 26437 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.108, с цел обособяването на нови УПИ /дата на публикуване 13.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сгради за обществено обслужване в ПИ 10135.4027.53, по плана на м-ст „Атанас тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 12.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба, балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил в ЗПЗ-Варна /дата на публикуване 11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци, ПСОВ и фотоволтаична инсталация върху покриви на сгради за собствено потребление, с мощност до 1 MW“ в УПИ V-3,15, кв. 102, с площ 5753 кв.м по плана на с. Казашка река, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2022  на инвестиционно предложение за изграждане на „Пристройка към училище от север за физкултурен салон“, в УПИ I-143, кв. 27 по плана на с. Медовец, общ. Дългопол /дата на публикуване 11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2022  на инвестиционното предложение за «Изграждане на нов обект за аквакултури – развъждане и отглеждане на риба в садкова инсталация» в акваторията на язовир “Ляхово”, землище село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 06.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2022  на инвестиционно предложение за «Добавяне на нови кодове на отпадъци от пластмаси и пластмасови опаковки за събиране, съхраняване и предварително третиране (сортиране и смилане/раздробяване) и за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на територията на съществуваща площадка за третиране на отпадъци» в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.464.26, гр. Добрич /дата на публикуване 05.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2022   за изграждане на „Спомагателна стопанска сграда“ към съществуваща „Ферма за норки с административна част“ в поземлен имот с идентификатор 44519.21.91, с площ 14950 кв. м, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково /дата на публикуване 05.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2022   за „Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)“, в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Бяла /дата на публикуване 01.07.2022г./

РЕШЕНИЕ N ВА – 11 / 27.07.2022 за поправка на фактическа грешка на  РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2022  на инвестиционно предложение за «Разширяване на производствена дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране, рециклиране на строителни материали (почва и камъни)» в част от У ПИ XVI-19. 62, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир”, землище село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 30.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Промяна в количествата на вече разрешени отпадъци за третиране, добавяне на нови отпадъци за третиране, нова дейност по предварително третиране на отпадъци и монтиране на допълнителни съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци” в поземлен имот (ПИ) № 72624.610.664, ПЗ „Север”, ул. „Ген. лейт. Тодор Кантарджиев”. гр. Добрич /дата на публикуване 28.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с “Изграждане на сграда за обществено обслужване с жилищна част” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39459.19.25, местност „Край село” по плана на село Кранево, общ. Балчик /дата на публикуване 24.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2022  на инвестиционно предложение „Ремонт на яз. Искър” в ПИ 32860.45.53, територия, заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир”, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 24.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Промяна на количествата и допълване на видовете приемани отпадъци на съществуваща площадка за сортиране на дрехи втора употреба, както и включване на допълнителни дейности” находяща се в поземлен имот (ПИ) № 10135.4510.470, Западна промишлена зона (ЗПЗ), Печатница Изток, гр. Варна /дата на публикуване 24.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда за производствено-складова, административна и търговска дейност в ПИ 10135.4507.312, по плаца на м-ст „Узун давлам”, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 21.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на три жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 54145.2.718, землище село Осеново, общ. Аксаково и „Промяна на предназначение на ПИ с идентификатор: 54145.2.718“ в местност „Шейтана“, землище село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 17.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „Столова“ с идентификатор 10135.5501.94.3, разположена в ПИ 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна в „Център за професионално обучение“ и „офиси“ /дата на публикуване 13.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към съществуващ животновъден обект” находящ се в ПИ 31396.109.4, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 08.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X- 787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2 /дата на публикуване 07.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на 12 бр. бунгала/къщи, хотел, басейн, офис и барче” в ПИ 83017.506.574 /дата на публикуване 03.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален жилищно-търговски комплекс” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.131, с площ 27065 кв. м, по КККР на гр. Варна/дата на публикуване 02.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ водоизточник — ТК „Еко Агро- Гурково“ с цел капково напояване на овощни насаждения и царевица“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 18160.32.28, 18160.32.3, 18160.32.4, 18160.32.20, 18160.32.21, 18160.32.51, 18160.32.52, 18160.32.30 и 18160.32.29, землище село Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 31.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с отглеждане и добив на морски червей за риболов в акваторията на Белославско езеро, землище гр. Белослав /дата на публикуване 31.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2022  на инвестиционно предложение „Жилищно комплексно застрояване – изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ I-4884, кв. 205, местност „Карач Борун“, по плана на С.О. „Боровец юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 17.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2022  на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на осем броя еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I- 087, II-087, III-087, VII-087, VIII-087, IX-087, Х-087, XI-087, с обща площ 5090 кв.м, по плана на село Китка, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 17.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2022  на инвестиционно предложение за промяна на предназначението на самостоятелен обект „За обществено хранене – ресторант“ в „Групова амбулатория за здравни нужди“ находящ се в жилищна сграда, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2563.499, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 13.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2022  на инвестиционно предложение  “Изграждане на офис сграда и два магазина” в УПИ ХХ-18. кв. 12. идентичен с ПИ 10135.2560.306. урбанизирана територия, с площ 180 кв.м, НТП “Ниско застрояване (до 10 m)” /дата на публикуване 13.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“, кв. 12, част от ПИ 72709.61.22 (УПИ XVI-22) по плана на ЗПЗ-II част, гр. Варна и изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) №№ 72709.61.21, 72709.61.22 и 72709.61.29, земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 9.883 дка, землище с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 13.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Реконструкция на линейно съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от подстанция „Добружда“ до подстанция „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол /дата на публикуване 12.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатор ПИ №№ 10135.2013.152, 10135.2013.27, 10135.2013.42, 10135.2013.34, 10135.2013.29, 10135.2013.30, 10135.2013.33, 10135.2013.40. 1035.2013.41, 10135.2013.144, 10135.2013.133, 10135.2013.134, 10135.2013.135, 10135.2013.138 и 10135.2013.136 /дата на публикуване 12.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) и „Техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни отпадъци- депо за фосфогипс“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ в землището на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 11.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и открити паркоместа за моторни превозни средства (МПС)“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.5502.662 (УПИ VI-622, 640), кв. 3, 27 м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 11.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на автоматизирани системи за капково напояване в обхвата на ПИ 35064.116.60 и ПИ 35064.117.9 по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 04.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2022  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на две сгради със смесено предназначение”, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 03.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала” в поземлен имот (ПИ) № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 03.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 10135.3513.1964, с площ 5503 кв. м, урбанизирана територия по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 29.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разполагане на контейнери за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от населението“ в ПИ №№ 20482.501.986 и 20482.501.602, урбанизирана територия, с обща площ 1068 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня /дата на публикуване 27.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури”, по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол /дата на публикуване 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с търговско-складово предназначение и трафопост”, с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери), във всеки един от поземлените имоти №№ 57234.27.13 и 57234.28.15”, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец в ПИ 72271.22.185, с цел напояване на зърнени култури в ПИ №№ 72271.19.15, 72271.19.16. 71171.19.17. 72271.19.23, 72271.19.24,72271.19.25,72271.19.26, 72271.19.27, 72271.19.30, 72271.19.34, 72271.19.36, 7227.1.19.37, 72271.19.38, 72271.19.39, 72271.19.40, 72271.19.41, 72271.19.42, 72271.19.43, 72271.19.47, 72271.19.48, 72271.19.49, 72271.19.50, 72271.21.10, 72271.21.32, 72271.21.39, 72271.21.40, 72271.22.6, 72271.22.30, 72271.22.49, 72271.22.180, 72271.21.184 и 72271.21.185 /дата на публикуване 15.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2022  на инвестиционно предложение за  „Водовземане на подземни води чрез изграждане на две нови съоръжения – ТК-1 в ПИ № 37068.64.3, земеделска територия, НТП “Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения в ПИ №№ 37068.64.1, 37068.64.2 и 37068.64.3, с обща площ 54,924 дка и ТК-2 в ПИ №37068.54.4, земеделска територия, НТП „Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения в ПИ №№37068.54.4, 37068.52.32, 37068.54.2, 37068.54.7, 37068.54.6 и 37068.54.10, с обща площ 48,982 дка, с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 14.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя сгради тип „бунгало”, сглобяеми конструкции на един етаж и два броя навеси”  /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2022  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)” /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2022  на инвестиционно предложение “Изграждане на шест къщи, пътна връзка и трафопост” /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2022  на инвестиционно предложение “Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен риболов в гр. Вълчи дол” /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Развиване на аквакултури и любителски риболов” в акваторията на язовир „Тръстиково” /дата на публикуване 08.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от орехи” в землищата на с. Снежина, с. Неново, с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 07.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2022  на инвестиционно прехчожение за „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование „ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ+”, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 07.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2022  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване” /дата на публикуване 04.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3513.193, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 31.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на ваканционно селище“ в УПИ XXV-1118, кв. 137 по кадастралната карта (КК) на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 30.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на складове за съхранение на зърнени култури и обект за производство на готови сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси за производство на сладкарски изделия” , село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 25.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2022  на инвестиционното предложение за «Промяна на предназначението на ПИ с идентификатори: 12173.24.126 и 12173.24.127, с обща площ 16.162 дка, в землище село Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич» /дата на публикуване 24.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на 14 броя жилищни сгради и улична регулация от О.Т. 26 до О.Т. 27, в СОП „Зеленика”, гр. Варна /дата на публикуване 23.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжерия от поликарбонатни плоскости с площ 1000 кв.м с цел отглеждане на зеленчуци и ново водовземно съоръжение”,  с. Левски, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 21.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на складова база за съхранение на зърнени култури, състояща се от 6 бр. силози, две приемни шахти, елеваторна кула, сушилня и силоз за влажно зърно, силоз за готова продукция, автокантар, лаборатория и трафопост тип БКТП“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10183.125.131, по плана на село Василево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 18.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КККР на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци” /дата на публикуване 17.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Водовземане от съществуващ шахтов кладенец ШK „Агро сила Жечев-Брястово”,възложител: „АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ’ ЕООД /дата на публикуване 16.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2022  за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на обект за производство на млечни продукти в съществуващ животновъден обект“ свързано с изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 53210.15.3, земеделска територия, с площ 30052 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с цел образуването на нов имот за „ПСД-селкостонански, производствени, складови сгради и мандра”, с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 14.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2022  за инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на паркинг пред УПИ I, кв. 640 по плана на 6 м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.143 и ново локално платно в участъка от ул.”Люлебургас” до ул.”Тулча” /дата на публикуване 11.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2022  за инвестиционно предложение за изграждане на „Градски парк“ в поземлени имоти 20482.307.219 и 20482.307.220 по КККР на гр. Девня, част от КПИИ, свързан с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 21 по действащия кадастрален и регулационен план на кв. „Повеляново“, гр. Девня, по отношение на ПИ 20482.307.219, ПИ 20482.307.220, ПИ 20482.307.221, ПИ 20482.307.222, ПИ 20482.307.420, ПИ 20482.307.425, ПИ 20482.307.505 по КККР на гр. Девня /дата на публикуване 10.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2022  за инвестиционно предложение (ИП свързано с изграждане на търговска мострена сграда/ шоурум, в УПИ LI, кв. 1 по плана на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 08.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2022  за за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на паркинг” в поземлен имот, ул. „Преслав”, гр. Варна /дата на публикуване 08.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2022  за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначение на склад в обект за преработка на орехи”, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 01.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2022  за инвестиционно предложение предложение за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение, складове за инертни материали, офиси и медицински кабинети”, с. Каменар, общ. Варна /дата на публикуване 01.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2022  за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на общественообслужващи сгради, хипермаркет, складови площи и офис”, район „Владислав Варненчик”‘, гр. Варна /дата на публикуване 23.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Инсталация за производство на биогаз за оползотворяване странични животински продукти /СЖП/ от съществуващ свинекомплекс и инсталация за производство на топло и електроенергия”, землище на с. Козлодуйци, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване 23.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2022  за инвестиционно предложение за  „Изграждане на Конна база и обслужващи сгради“ в ПИ № 04426.25.141, с площ 4960 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“ по КККР на село Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 23.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на крайбрежна зона за отдих „Шкорпиловци”, по плана на КК „Шкорпиловци”, община Долни чифлик /дата на публикуване 21.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради“ и изработване па проект на Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 30497.504.1990. 30497.504.1991, 30497.504.1989, 30497.504.1992 и 30497.504.648, по плана да село Звездица, общ. Варна /дата на публикуване 18.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на две сгради за постоянно и временно обитаване със самостоятелни жилищни единици-общежитие, търговски обект и трафопост тип БКТП” /дата на публикуване 18.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на поливни системи за капково напояване и поставяне на резервоари за съхранение на вода“ в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик /дата на публикуване 16.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2022  за инвестиционно предложение “Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Селце- Екоарх 2013 ЕООД” в ПИ 66113.501.196, урбанизирана територия, с площ 1358 кв.м. НТП „Ниско застрояване (до 10 m)”, с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел водовземанс от подземни води за напояване чрез дъждуване на 95 дка зърнени култури п изграждане на капково напояване на зеленчуци в 5 дка оранжерии в ПИ №№ 66113.12.81. 66113.12.82. 66113.12.158. 66113.12.159. 661 13.12.75. 66113.12.84 и 66113.12.176 /дата на публикуване 16.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на шест жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор: 14653.103.23, землище село Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с Изграждане на пет жилищни сгради” в село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база, включваща склад, магазин и офис” в ПИ 10135.4510.757 (УПИ VI-440004, кв. 54), с площ 3379 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради със смесено предназначение в ПИ 10135.4023.83 (УПИ IV-230038, кв. 7), с площ 5187 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разполагане на контейнери за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от населението в кв. „Повеляново”, гр. Девня /дата на публикуване 14.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради” , по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване 08.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти” , район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 08.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Промяна предназначение на гатер сграда с идентификатор: 70175.310.2.2 и пристройка“ в „Предприятие за преработка и съхранение на семена с фотоволтаична инсталация на покрива на сградите“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70175.310.2, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 03.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Жилищно строителство и частен път“ в поземлен имот с идентификатор: 86088.16.6, по плана на село Юнец, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 03.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондаж за добив на подземни води за напояване на земеделски култури” с. Полковник Дяково. общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване 31.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2022  за инвестиционно предложение  за “Запълване на свободния обем на яз. Искър с подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци, с цел напояване на земеделски земи” в ПИ 32860.45.53, територия заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м. НТП “Язовир”, с. Искър, общ. Вълчи дол. обл. Варна /дата на публикуване 28.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на нова подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки в съществуващ цех за преработка на ядки” в ПИ 51963.121.2, земеделска територия, с площ 25219 кв.м. НТП “За стопански двор”, с. Нова Шипка, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 28.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради”  по плана на село Солник, общ. Долни чифлик /дата на публикуване 26.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина” в ПИ 83017.213.5. урбанизирана територия, с площ 8803 кв.м. НТП „За стопански двор”, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 24.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2022  за инвестиционно предложение ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение” в УПИ XVI-70,71, кв. 2, идентичен с ПИ 10135.4023.157, урбанизирана територия, с площ 3229 кв.м. НТП “За друг вид застрояване”, местност „Боклук тарла”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 19.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2022  за инвестиционно предложение ИП “Изграждане на автосервиз и шоурум” в ПИ 101 35.4507.245, урбанизирана територия, с площ 3916 кв.м, НТН “Нива“, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 18.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2022  за инвестиционно предложение “Изграждане на пет жилищни сгради” в УПИ XXV-2O5, кв. 9, идентичен с ПИ 10135.3506.1398, урбанизирана територия, с площ 2126 кв.м. НТП “Ниско застрояване (до 10 m)”, район “Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 17.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2022  за “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка-навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение” в ПИ 04580.21.48, земеделска територия, с площ 20,356 дка, НТП “Друг вид трайно насаждение“, с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ №№ 04580.21.48, 04580.21.49, 04580.21.50, с обща площ 39006 дка /дата на публикуване 14.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ 10135.4022.124, с площ 3297 кв. м, по КККР на град Варна /дата на публикуване 14.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на рибарско селище – с. Крапец” в ПИ 39493.35.156. урбанизирана територия, с площ 10027 кв.м., HТП „За друг вид застрояване“, с. Крапец. общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 14.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов” в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206 (стар номер 000206) по КККР на с. Тополи, община Варна /дата на публикуване 12.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Увеличаване на работните часове на съществуваща линия за механично третиране към МБТ инсталация и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF), включени в обхвата на действащо Комплексно разрешително (КР) № 506- НО/2015г.“ и „Приемане за сортиране в съществуваща линия за механично третиране на нови отпадъци: хартия и картон, пластмаса и каучук, други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, и пластмаси” в УПИ III-5, 8 „за дейности по третиране на отпадъци”, местност „Чакмак баир”, землище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 10.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2022  за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуваш сондаж, изграждане на дъждовална поливна инсталация за поливане на насища и земеделска земя на площ от 633 дка в землището на гр. Балчик, със захранващ тръбопровод и 20 бр. хидрати и изграждане на фоговолтаична инсталация за собствени нужди”, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 07.01.2022г./

 

 

Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона задостъп до обществена информация. Архив на решенията може да намерите тук и  тук.