Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и предоставена писмена информация от възложителя по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), РИОСВ – Варна, съобщава за взети решения  за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда:

2024 година

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение – съдържаща част общежитие, апартаменти и паркинг в ПИ 10135.4022.120 с площ 2825 кв.м., по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 11.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на „Магазин с офис“ в „Медицински център“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.334.1.9, попадащ в сграда 10135.2556.334.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.334, по КККР на гр. Варна (УПИ XIV-21, кв. 621, по плана на 5- ти м.р., гр. Варна) /дата на публикуване 10.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР/2024 на инвестиционно предложение свързано с „ Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси и подземен гараж за МПС“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4027.53 (номер по предходен план: 45, квартал: 27, парцел: V), с площ 12425 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 08.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 бр. жилищни сгради”, свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.27.518, земеделска територия, с площ 4252 кв.м, НТП „Нива”, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 04.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72271.501.2037, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 03.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР/2024 на инвестиционно предложение „Изграждане на резервно водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с водомерна шахта и довеждаща инфраструктура в ПИ 36419.189.30, земеделска територия, с площ 34941 кв.м„ НТП „За стопански двор“, с. Карапелит, общ. Добричка /дата на публикуване 01.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Промяна в хода на строителството на инвестиционните намерения, съгласно чл. 154 от ЗУТ и изграждане на медицински център в комплекс за обитаване с обществено обслужване” /дата на публикуване 01.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция с търговски комплекс за обществено обслужване” свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.4027.18 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик”, м. „Атанас Тарла” /дата на публикуване 01.07.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР/2024 на инвестиционно предложение за  „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец С-5х „Тотех – Старо Оряхово“ в ПИ с идентификатор 68998.94.920 в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, за самостоятелно водоснабдяване за напояване (чимове)“, в ПИ 68998.94.920, 68998.94.190, 68998.94.4 и 68998.94.921 по КККР на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 26.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Изграждане на техническа инфраструктура, състояща се от водоотливна шахта № 8, удължаване на съществуващ колектор за избистрени води и насипна дига с технологичен път за достъп и обслужване“ в УПИ 79, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 64, 65, 66, 85, 87, 88, землище село Падина, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 25.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на 6 бр. еднофамилни жилищни сгради “в УПИ VI – 5419, 5420, кв. 126 по ПУР на Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр. Варна /дата на публикуване 21.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на изложбена зала и прилежащи обслужващи помещения“ в УПИ ХХХ-6151 “за общ.обслужване”, идентичен с ПИ 10135.2520.7549, урбанизирана територия, с площ 178 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район “Приморски” , гр.Варна /дата на публикуване 18.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Увеличаване на поливните площи чрез включване на поземлени имоти с идентификатори 35064.112.9 и 35064.112.133, по КККР на гр. Каварна, с обща площ 32.082 дка“, за напояване на земеделски култури с обща площ 689,038 дка /дата на публикуване 17.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Девня” в поземлен имот с идентификатор 20482.132.6, с площ 28042 кв. м, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, по КККР на гр. Девня, общ. Девня /дата на публикуване 14.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Инсталиране и експлоатация на оборудване за сушене и гранулиране на птича тор“, в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма, площ 587688 кв. м, по КККР на с. Дончево, общ. Добричка /дата на публикуване 13.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец (ТК) в ПИ идентификатор 17782.111.31 за напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 17782.111.31, с площ от 120 дка, 17782.111.32, с площ от 110.884 дка, 17782.11.2, с площ от 214 дка, 17782.12.40, с площ от 80 дка, с обща площ 524.884 дка, трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниви, землище на с.Граничар, общ. Шабла, обл.Добрич /дата на публикуване 13.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Аксаково”, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване 12.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на зони за дългосрочно позициониране на въздухоплавателни средства (ВС) на Летище Варна (VAR) – ЕТАП 2, , територия на транспорта, НТП „За летище, аерогара”, гр. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 12.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение – автосервиз, автомивка и паркинг в УПИ II 250020, ПИ 10135.4507.190, с площ от 3412 кв.м, с НТП „урбанизирана нива”, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна” /дата на публикуване 12.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия, с мощност 6.2 MW” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 77390.27.70, с площ 4449 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За електроенергийно производство”, местност „Караач” по плана на село Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 10.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР/2024 на инвестиционно предложение за «Разширяване дейността на площадка чрез добавяне на нови дейности с код R12 – сортиране, рязане, раздробяване (шредиране) на отпадък с код 16 01 03 и наименование излезли от употреба гуми» с местонахождение: поземлен имот с идентификатор: 72624.603.164, ул. „Хан Тервел“ № 176, гр. Добрич /дата на публикуване 06.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на четири броя къщи тип-близнак, представляващи осем броя еднофамилни жилищни сгради” в УПИ 1-070006, кв. 72, идентичен с ПИ 10135.5070.23, урбанизирана територия, с площ 2751 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, район „Аспарухово”, гр. Варна /дата на публикуване 03.06.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и преустройство на „сграда за образование – училище“ в „сграда за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ в поземлен имот с идентификатор 51584.501.100, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5490 кв. м, по КККР на с. Николаевка, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII „училище“, кв. 17 по ПР на с. Николаевка, общ. Суворово, като при изменението се образува нов УПИ XXIV-100 с предназначение „за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности“ /дата на публикуване 29.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР/2024 на инвестиционно предложение касаещо „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен” АД” в поземлен имот (ПИ) № 80861.6.167, местност „Дренака”, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 28.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради“, свързано с изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2517.1822, 10135.2517.1823, 10135.2517.1824 и 10135.2517.1825, урбанизирана територия, с обща площ 3348 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Приморски“, гр. Варна , с цел обособяването на УПИ I-1822, 1823, 1824, 1825 „за жилищно строителство“, с площ 2989 кв.м /дата на публикуване 23.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР/2024 на инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка-разширение на предприятие за месопреработка към съществуваща кланица, транжорна и предприятие за месопреработка” в ПИ 53210.19.11, урбанизирана територия, с площ 14103 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост”, с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 22.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР/2024 на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на 25 бр. самостоятелни къщи/жилищни сгради” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 53120.106.11 и 53120.106.12, с обща площ 9.375 дка, местност „Фиш-Фиш” по плана на село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич  /дата на публикуване 16.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.214.12, м-ст “Хижата”, землище на с. Кардам, общ. Генерал Тошево /дата на публикуване 08.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР/2024 на инвестиционно предложение за изграждане на „Шоурум за продажба на техника и резервни части” свързано с изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 37099.47.42, с площ от 6500 кв.м по КККР на с.Кичево, общ.Аксаково /дата на публикуване 07.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР/2024 на КПИИ включващ: Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-14,28 – за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обслужващи сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги, кв. 3 по плана на летище Варна, представляващ ПИ 00182.307.40, територия на транспорта, с площ 58921 кв.м, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна и Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“ /дата на публикуване 02.05.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 44714.20.20, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 32506 кв. м, по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, за напояване на земеделски култури с обща площ 689,038 дка  /дата на публикуване 30.04.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Преустройство и промяна предназначението на СОС 10135.2563.57.1.9, 10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение в УПИ I-1057, идентичен с ПИ 10135.2563.57, урбанизирана територия, с площ 470 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 24.04.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Разширение на гробищен парк“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на: ПИ 72624.433.158, земеделска територия, с площ 3239 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 72624.433.174, земеделска територия, с площ 920 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 72624.433.175, земеделска територия, с площ 21150 кв.м, НТП „Лозе“; ПИ 72624.433.176, земеделска територия, с площ 11749 кв.м, НТП „Лозе“; ПИ 72624.433.177, земеделска територия, с площ 11330 кв.м, НТП „Лозе“ и ПИ 72624.433.178, земеделска територия, с площ 1000 кв.м, НТП „Лозе“, гр. Добрич /дата на публикуване 18.04.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР/2024 на инестиционно предложение касаещо .Добавяне на две нови модулни системи към съществуващи пречиствателни съоръжения в комплексна ПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.110 – „Брегова пречиствателна станция“, ЮПЗ, район „Аспарухово“. гр. Варна /дата на публикуване 18.04.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР/2024 на инвестиционно предложение свързано с изграждане на шест броя жилищни сграда в ПИ 14653.35.20, з-ще с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково /дата на публикуване 17.04.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на обект за производство на тестени изделия, търговски обект и паркинг” в ПИ 69300.55.9, урбанизирана територия, с площ 7331 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 12.04.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР/2024 за инвестиционно предложение свързано с Преустройство на обекти с идентификатори: 10135.3512.248.4.4, 10135.3512.248.4.5, 10135.3512.248.4.6, 10135.3512.248.4.7, 10135.3512.248.4.8 и 10135.3512.248.4.9, в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика” в УПИ 1Х-30367, кв. 14, бул. „Република”, район „Младост’4, гр. Варна /дата на публикуване 29.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР/2024 за промяна предназначението на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4033.70 и 10135.4033.61, с обща площ 2950 кв.м, от земеделска територия, с НТП „Ниви“, местност “Джанаварски път”, район “Вл. Варненчик“, гр. Варна, за неземеделски нужди с цел реализация на инвестиционното предложение за „Изграждане на сграда за търговски комплекс и обществено обслужване, автосервиз и шоуруум” /дата на публикуване 28.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР/2024 за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на ритуален дом“ в ПИ 02508.542.229, урбанизирана територия, с площ 54002 кв.м, НТП „Гробищен парк“, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 26.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР/2024 за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя жилищни сгради” в УПИ ХШ-13, кв. 224, ЗВКО „Чайка”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 25.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР/2024 за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 00182.500.837 и 00182.500.737, по КККР на гр. Аксаково. общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване 22.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР/2024 на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.19.1, земеделска територия, с площ 169984 кв.м, НТП „Нива”, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел водовземане от подземни води за гравитачно напояване на земеделски култури” /дата на публикуване 22.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР/2024 за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) № 10135.2520.3381, с площ 5.056 дка, СО „Траката”, местност „Малкою”, район „Приморски”, гр. Варна и инвестиционното предложение за „изграждане на жилищна сграда” в УПИ 1-3381, гр. Варна /дата на публикуване 22.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР/2024 на инвестиционно предложение за ИП „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз с площ 120 кв. м. идеални части от сграда с идентификатор 10135.4507.189.1, ведно с прилежащи към нея 13 кв.м дворни площи”, разположени в ПИ 10135.4507.189, урбанизирана територия, с площ 3504 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 15.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР/2024 на инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж” в поземлен имот с идентификатор 32278.51.108, с площ 20220 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За складова база”, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково /дата на публикуване 15.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР/2024   за инвестиционното предложение (ИП) свързано с промяна предназначението на „Обект от магазин за хранителни стоки – за търговска дейност” в „Обект за производство и продажба на сладкарски продукти и печива” разположен в поземлен имот с идентификатор: 10135.2559.197. ул. „Света Ирина” № 20, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 15.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР/2024   на инвестиционно предложение свързано с проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на следните поземлени имоти ПИ с идентификатори 32528.149.14, 32528.149.15, 32528.149.16, 32528.149.17, 32528.149.18, 32528.149.19, 32528 .149.20, 32528.149.21, 32528.149.22, 32528.149.23, 32528.149.24, 32528.149.25, 32528.149.26, 32528.149.27, 32528.149.28, 32528.149.29, 32528.149.30, 32528.149.31, 32528.149.32, 32528.149.33, 32528.149.34, 32528.149.35, 32528.149.36, 32528.149.37, 32528.149.38, 32528.149.39, 32528.149.40, 32528.149.41, 32528.149.42, 32528.149.43, 32528.149.44, 32528.149.45, 32528.149.146, 32528.149.147, 32528.149.148, 32528.149.153, 32528.149.155, 32528.149.156, 32528.149.163, 32528.27.9, 32528.27.42 по КККР на землище Изгрев /дата на публикуване 13.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на медицински център и жилищно строителство“, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XXXIV-508, кв. 47 по плана на гр. Провадия /дата на публикуване 01.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП „Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ 48828.13.127 и 48828.13.128 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, чрез демонтиране на съществуващите два броя вятърни генератори, всеки един с мощност 0,6 MW и замяната им с един вятърен генератор в ПИ 48828.13.128 със следните параметри: мощност до 2 MW вкл., диаметър на ротора до 110 м вкл., височина на кулата до 125 м вкл., изграждане на вътрешен път за достъп и площадка за разполагане на кранове, както и обновяване на ГРУ, кабелни линии СрН, заземителен контур и оптични линии – при необходимост“ /дата на публикуване 01.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на девет етажна офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.3516.160, кв. 27, ул. „Хр. Смирненски“ № 6, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 01.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР/2024   на инвестиционно предложение за обособяване на “Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” на площ 144 кв.м идеални части от сграда с идентификатор: 10135.3514.267.18, разположена в ПИ с идентификатор: 10135.3514.267, по плана на Западна промишлена зона (ЗПЗ), район  “Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 29.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ V-31, кв. 3, идентичен с ПИ 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м, НТП „Нива“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 28.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на шоурум на магазин за обзавеждане и строителни материали”, възложител: „ЕЛМАРКИНДУСТРИЕС” АД /дата на публикуване 22.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР/2024   на инвестиционно предложение за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Сърце и Мозък”, диагностично-консултативен център (ДКЦ), аптека и трафопост, вкл. довеждаща инфраструктура и болнично вертолетно летище за медицински хеликоптер в ПИ 00182.39.41 и ПИ 00182.39.87, с обща площ 21319 кв.м, по КК на гр. Аксаково, обл. Варна  /дата на публикуване 21.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна /дата на публикуване 16.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР/2024   на инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на Клетка 1 от „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в поземлени имоти №№ 12406.25.72 и 12406.39.40, с обща площ 282.859 дка, землище село Въглен, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване 15.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на торсионен парен котел” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 36419.189.29, местност „Фуражен цех” по плана на село Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 13.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР/2024   на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване за други цели (автомивка)” в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.976, район „Одесос”, гр. Варна /дата на публикуване 13.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688,2287, кв. 3), с площ 8895 кв. м, урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 т), по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 09.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на открит паркинг” пред УПИ VI-1797, 1798, кв. 22, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 05.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ПИ 2-ПР/2024  за предварително изпълнение на РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на инсталация за газификация на неопасни отпадъци с когенерация на енергия” в поземлен имот с идентификатор: 55110.60.84, местност „Средния сакар”, землище село Падина, община Девня, област Варна и постъпило мотивирано искане, вх. № №26-00-1471/А158/02.02.2024 г. от „Он Енерджи” ООД, гр. София /дата на публикуване 02.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на инстатация за газификация на неопасни отпадъци с когенерация на енергия” в поземлен имот с идентификатор: 55110.60.84, местност „Средния сакар”, землище село Падина, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 02.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ПИ 1-ПР/2024  за предварително изпълнение на РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на 8 бр. ветрогенератори с мощност до 8 MW всеки” в ПИ №№ 16095.31.104, 16095.27.171, 16095.27.169, 16095.28.136,16095.30.203, 16095.30.206, 16095.31.110 и 16095.29.86, урбанизирана територия, с обща площ 15851 кв.м, НТП „За електроенергийното производство”, с. Горичане, общ. Шабла,обл. Добрич /дата на публикуване 02.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 8 бр. ветрогенератори с мощност до 8 MW всеки” в ПИ №№ 16095.31.104, 16095.27.171, 16095.27.169, 16095.28.136, 16095.30.203, 16095.30.206, 16095.31.110 и 16095.29.86, урбанизирана територия, с обща площ 15851 кв.м, НТП „За електроенергийното производство”, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 30.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР/2024   на инвестиционно предложение на инвестиционно предложение за изграждане на „Търговски и обслужващи сгради в УПИ VI 98,100, кв.10, район “Вл. Варненчик, ПИ 10135.4024.160 по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 24.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Монтиране на парен котел тип КТП – 2500/13″ в поземлен имот (ПИ) е идентификатор: 20482.505.214, Промишлена зона-ЮГ, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 23.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР/2024   на проект на ПУП-ПП за техническа инфраструктура – трасе за изграждане на обект „Транспортна връзка, свързваща път III – 2901 /Аксаково – ок.п. Добрич/ – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино при км 6+703 със общински път Калиманци – Баново – Слънчево, землище Калиманци, община Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 16.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на жилищно строителство, ново водовземно съоръжение и трафопост” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.42, земеделска територия, с площ 10119 кв.м, НТП „Изоставена орна земя” и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.92, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Изоставена орна земя”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 12.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР/2024   на инвестиционно предложение за изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL в УПИ ХХШ-3324,3325, кв.19 по плана на гр. Каварна /дата на публикуване 11.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР/2024   на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП “Нива”, местност “Маловец”, землище гр. Генерал Тошево /дата на публикуване 09.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР/2024   за ИП „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 MW, от нова повишаваща п/ст СрН/110kV в ПИ 81219.54.1 в землището на с. Черпооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 09.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР/2024   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на търговски обект и пътна връзка“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „обществено обслужване“ и изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Пътна връзка с републиканската пътна мрежа за ПИ №14684.61.1, през ПИ №14684.61.5 – селскостопански, горски ведомствен път в землището на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич“ /дата на публикуване 08.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР/2024   на инвестиционно предложение свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за земеделски нужди в ПИ 35064.501.9885, гр. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 05.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР/2024   на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 14711.306.3, с площ 7760 кв. м, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР па гр. Генерал Тошево, за напояване на 410 дка земеделски култури /дата на публикуване 05.01.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР/2024   на инвестиционно предложение (ИП) за „Ползване на водни количества/водовземане от съществуващ тръбен кладенец „Христо Бабадалиев-Каварна“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.202.14, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в същия имот, землище гр. Каварна /дата на публикуване 05.01.2024г./

2023 година

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за производство на биотор“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.4377, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 22.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на ветроенергиен парк „ВПД УИНД 1“, включващ до 70 бр. вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни линии (подземни и въздушни), подстанция/и, съоръжения за съхранение на енергия и др“ в следните подобекти и поземлени имоти:

  1. Подобект Ветроенергиен парк „Свобода I“ /ВЕП „Свобода I”, включващ изграждането на до 35 бр. вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях, разположен в ПИ № № 29444.2.131, 29444.2.127, 29444.30.213, 29444.30.210, 29444.2.129, 29444.18.78, 29444.30.215, 29444.45.125, 29444.30.217, 29444.48.109, 29444.68.60, 29444.16.118, в землището на с. Житен, ПИ № № 67756.32.59, 67756.10.110, 67756.10.111, 67756.56.56. 67756.44.77, 67756.58.185, 67756.44.75, 67756.58.187, 67756.69.120, 67756.58.183, 67756.58.181, 67756.58.179, 67756.72.67, в землището на с. Сноп и ПИ № № 17511.39.53, 17511.53.164, 17511.47.126, 17511.53.157, 17511.53.159, 17511.70.122, 17511.70.125, 17511.71.54, 17511.70.127, 17511.71.56, в землището на с. Градини, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.;
  2. Подобект Ветроенергиен парк „Мизия I“ /ВЕП „Мизия I”, включващ изграждането на до 35 бр. вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях, разположен в ПИ № № 58832.10.56, 58832.11.70, 58832.11.72, 58832.12.163, 58832.12.153, 58832.12.154, 58832.35.101, 58832.35.105, 58832.35.103, 58832.34.58, 58832.32.35, 58832.31.26, 58832.30.43, 58832.22.124, 58832.29.49, 58832.29.51, 58832.23.116, 58832.23.118. 58832.28.78, 58832.28.80, 58832.28.82, 58832.24.22, 58832.27.70, в землището на с. Пчеларово и ПИ № № 24339.106.77, 24339.105.102, 24339.105.99, 24339.101.32, 24339.102.46, 24339.103.26, 24339.104.45, 24339.108.85, 24339.108.87, 24339.108.89, 24339.108.91, 24339.109.16 в землището на с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич;

3.Подобект подстанция „Житен“ /п/ст „Житен“/, включващ изграждането на повишаваща подстанция „Житен“ и съпътстваща инфраструктура към нея – фундаменти, площадки, пътища за достъп, кабелни линии (подземни и въздушни), съоръжения за съхранение на енергия и др., разположена в ПИ № № 29444.45.126, 29444.45.131, в землището на с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич“ /дата на публикуване 20.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Ст. Славов – Каварна”, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 35064.38.148 по КККР на гр. Каварна, община Каварна. Водовземното съоръжение се предвижда да бъде изградено с цел разкриване на подземни води за капково напояване на земеделски култури в имоти с идентификационни номера 35064.38.147, 35064.38.148 и 35064.38.149, с обща площ 31.001 дка, по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване 19.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с преустройство, реконструкция и смяна предназначение на Сграда 1 от “Жилищна група „Св. Никола – голф клуб“ в „Сграда за обществено обслужване“, в ПИ с идентификатор 10135.2526.2511 (УПИ 1-1441, кв.5), вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 30311 кв. м, стар номер 2915, квартал 5, парцел I-1951, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 18.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Поставяне на два броя вертикални ветрогенератори за производство на ел. енергия, с обща мощност 6 kW за собствени нужди на покрива на осем етажна сграда с идентификатор: 10135.3514.64.2″, разположена в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.64, бул. „Вл. Варненчик” № 260, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 11.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР/2023   на инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК „                       Димитров – Игнатиево” с цел водовземане за напояване на оранжерийни земеделски култури в стъклена оранжерия, миене на тоалетни в административна сграда” в ПИ 32278.35.11, земеделска територия, с площ 10946 кв.м, НТП „Нива”, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 07.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг” в ПИ с идентификатор 72624.615.9059, с площ 2809 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс”, по КККР на гр. Добрич /дата на публикуване 06.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоарно стопанство за денатуриран етилов алкохол към производствена сграда с идентификатор 10135.3514.56.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.56, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 06.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.1506.10, район Одесос, гр. Варна, възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /дата на публикуване 06.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с Промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 154 от ЗУТ на строежи: “ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ПЪТНА ВАРИАНТА и НАДЛЕЗ над ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ВАРНА и ПЪТ Ш-2008 ДЕВНЯ -ЕЗЕРОВО – ВАРНА при км. 10+960” , “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА” /дата на публикуване 06.12.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР/2023   на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения: ТК-1 „Костадинов – Селце“ и ТК-2 „Костадинов – Селце“ находящи се в поземлен имот № 66113.501.171, село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел гравитачно напояване на земеделски култури/насаждения от пипер, патладжан и домати, в поземлени имоти /ПИ/ №№ 66113.12.12, 66113.12.26, 66113.12.173, 66113.501.171, 66113.501.121 и 66113.501.122, землище село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 30.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено обслужване в ПИ 20482.501.2564, по КК на гр. Девня /дата на публикуване 29.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2623.6090 (стар номер 4009,4010, квартал 190, парцел V), урбанизирана територия, с площ 1470 кв. м, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 24.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на жилищно строителство'”, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на УПИ II, кв. 46, идентичен с ПИ 04426.101.44, урбанизирана територия, с площ 12723 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)”, КК „Камчия”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 21.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР/2023   на  инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води изграждане на жилищна сграда в ПИ 37099.504.1088 с площ от 1361 кв.м разположен в границите на CO, м. Сухата чешма, с. Кичево, общ. Аксаково, ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ, с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за зона „Ов“, като имотът се отрежда за „Вилно строителство“ /дата на публикуване 21.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК), част от проект на ДП РВД за „Изграждане, доставка и инсталация на нови обзорни средства за подобряване и разширяване на обзорното покритие в контролираното въздушно пространство (КВП) над акваторията на Черно море и в югоизточна България“ /дата на публикуване 13.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуваща сграда на Детска ясла № 7 „Роза”, находяща се в УПИ I „за детски дом и ясли”, кв. 14, идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м, НТП „За обект за детско заведение”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 13.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР/2023   за ИП “Изграждане на жилищни сгради”, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ XXXVIII, кв. 2, идентичен с ПИ 72693.501.214. урбанизирана територия, с площ 6300 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 07.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с приемане на отпадъци с код 20 01 08 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, 20 01 25 – хранителни масла и суровини и 02 03 01 – утайки отизмиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне, като суровина за производство на биодизел и демонтаж на резервоар за съхранение на сярна киселина с вместимост 6 куб.м. и монтиране на нов с вместимост 50 куб.м. в УПИ IV, кв. 4 по плана на гр. Провадия, община Провадия  /дата на публикуване 03.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с изработване на проект за изменение на плана за регулация на част от квартал 9 в обхвата на УПИ II и УПИ III, и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ Ш-587,588 по ПУП- ПР на голф комплекс „Трейшън Клифс” /дата на публикуване 03.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР/2023   на инвестиционни предложения за изграждане на: «Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ III – „Бърза помощ”, кв. 997, по плана на 5 м.р. гр. Варна, ПИ 10135.2556.340 по КККР на гр. Варна; «Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи» в УПИ „За дом майка и дете”, кв. Виница, гр. Варна, ПИ 10135.2575.201 по КККР на гр. Варна и «Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ „За дом майка и дете”, кв. Виница, гр. Варна, ПИ 10135.2575.201 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 03.11.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV до ново изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик”, фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, урбанизирана територия, с обща площ 489,853 дка, НТП „За стопански двор”, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 31.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с „Промяна в параметрите на четири броя ветрогенератори, два броя в ПИ № 58596.10.50, с площ 4.149 дка и два броя в ПИ № 58596.10.47, с площ 9.777 дка, в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 26.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на общественообслужваща сграда в УПИ XIV-589 “за общ. обслужване”, кв. 53, 11 м.р. гр. Варна, свързано с изработване и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ 1X601 „за озеленяване”,УПИ Х600 „за смесено иредназн.”, УПИ Х1599 „за общ.обслужване”, УПИ XII598 „за обш. обслужване, УПИ ХШ597 „за смесено предпази.”, УПИ Х1У589 „за общ.обслужване”, УПИХУ588 „за общ.обслужване”, УПИ ХУ1590 „за жил.строителство”, УПИ ХУП587 „за общ.обслужване”, УПИ Х1Х585 „за жил.строителство” кв. 53,11 м.р. гр.Варна и РУП за УПИ XIV 589 „за общ. използване” кв.53,11 м.р. гр.Варна /дата на публикуване 26.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Промяна по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на „Фирмен офис на БСР Варна” АД в „Медицински център” в УПИ VI-1797, 1798, кв. 22, по плана на район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 26.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за производствено-складова дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.254, с площ 26267 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 19.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с „Преустройство и смяна на предназначение на училище в дом за стари хора и обслужваща сграда” в У ПИ 1-1, кв.34, с. Боряна, община Дългопол, област Варна /дата на публикуване 10.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на приют за бездомни кучета”, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 02508.55.69, урбанизирана територия, с площ 17090 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 02.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на надземна инсталация за пропан-бутан” в ПИ 72624.611.102, урбанизирана територия, с площ 31945 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост”, гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 02.10.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с „Разширение на действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на две нови клетки (5 и 6)” за имоти с идентификатори: №№20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30, с обща площ 248 625 кв. м, землище на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 26.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на отглежданите кози от 55 бр. на 120 бр. в съществуваща животновъдна ферма” в УПИ Х-269, кв. 59 по плана на с. Снежина, общ. Провадия /дата на публикуване 26.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР/2023   на нвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка (Площадка № 5) за временно съхраняване на отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.319, с площ 1739 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За търговски обект, комплекс”, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 21.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР/2023   на инвестиционно предложение за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло, и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса” в сграда (с обща площ 777 кв.м. с идентификатор 72624.603.211.1, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март” № 51 /дата на публикуване 20.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Основен ремонт и смяна на предназначение на “Сладкарница” в „Работилница за производство на сокове, сладка и сладкарски продукти”, по плана на с. Ветрино /дата на публикуване 15.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на многофункционална зала за събития и многофункционална спортна зала” свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 39459.25.616, урбанизирана територия, с площ 5998 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 04.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 04426.33.137, с площ 4703 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 04.09.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на едно водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури”, в поземлен имот с идентификатор 30394.501.522, с площ 24225 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор”, по КККР на с. Захари Стояново, общ. Шабла /дата на публикуване 22.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР/2023   на инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Сгради и площадка за РСПБЗН-Каварна към РДПБЗН-Добрич” в поземлен имот с идентификатор: 35064.501.4328, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 16.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на учебен център за квалификация на кадри и общежития в УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла”, район Вл. Варненчик (ПИ 10135.4023.93), гр. Варна /дата на публикуване 16.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР/2023   на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, с площ 6.227 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Чанлъка“, землище гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, вкл. и инвестиционно предложение за изграждане на „Автоцентър с шоурум, обслужваща и сервизна дейност“ в УПИ II-78, местност „Чанлъка“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор: 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания“ в УПИ VII-938, кв. 55, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна /дата на публикуване 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на търговска сграда със складова база“ в ПИ 27125.27.1, урбанизирана територия, с площ 4001 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 15.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец и поливане на тревни площи на градски стадион” в поземлен имот с идентификатор: 12574.501.1310, местност „Тетерлика”, ул. „Оборище”, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 14.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на обект състоящ се от: цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка, цех за екстракция и хексаново стопанство, цех за палетизация / гранулиране/, котелно – парен котел с торзионна горивна система, БКТП 2×1000 kVa, 20/0,4 kVa и кабелна линия СрН, разпологане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м всеки, в ПИ № 72624.602.930, с площ от 18698 кв.м, по КККР на гр. Добрич /дата на публикуване 04.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР/2023   на инвестиционно предложение за разполагане на „Модулна станция за зареждане на гориво за ведомствени цели с обем 20 м3“, в поземлен имот с идентификатор № 05009.200.672, с площ 340 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна /дата на публикуване 03.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР/2023   на инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (ТК) в ПИ 67951.62.15, горска територия, с площ 5563 кв.м, НТП „Разсадник”, с цел напояване на 150 дка земеделски култури в ПИ 67951.62.14, горска територия, с площ 388118 кв.м, НТП „Разсадник”, с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на складови площи, паркинги за камиони и база” в ПИ №№ 80861.5.156, 80861.5.157, урбанизирана територия, с обща площ 16896 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване”, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Добавяне на нови кодове отпадъци които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци – Брегова пречиствателна станция” в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, район „Аспарухово”, ЮПЗ, гр. Варна /дата на публикуване 02.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на „Автоцентър с шоурум“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.377по КККР на гр. Варна  /дата на публикуване 01.08.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на конна база, тренировъчен плац, заведение за хранене и стопански постройки”, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.6, земеделска територия, с площ 4237 кв.м, НТП „Нива”, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 25.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на складова-търговска база с автопарк и сервиз” в ПИ 87518.27.20, земеделска територия, с площ 16978 кв.м, НТП „Нива”, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 19.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено ползване в ПИ № 10135.3512.69 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 10.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци с неопасни свойства“ в сграда с идентификатор: 10135.4510.506.1, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4510.506, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 06.07.2023г./ РЕШЕНИЕ No ВА-2/2024 поправка на очевидна фактическа грешка /дата на публикуване 21.02.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на паркинг и фотоволтаичен парк в ПИ 53120.29.177 по КК на с. Оброчище, общ Балчик, обл. Добрич, с площ от 247079 кв.м. свързано с изработване на ПУП-ПЗ, е цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване и определяне на конкретно предназначение на имота за “паркинг и фотоволтаичен парк“ /дата на публикуване 06.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 68610.2.435 по кадастралната карта на с. Стаевци, общ. Шабла, обл. Добрич, имотите предвидени за напояване са: поземлен имот 68610.2.435. област Добрич, община Шабла, с. Стаевци с площ 104569 кв.м. и поземлен имот 68610.2.34. област Добрич, община Шабла, с. Стаевци с площ 154753 кв.м. /дата на публикуване 06.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР/2023   на инвестиционно предложение за “Обособяване на цех за производство на месни и зеленчукови консерви с капацитет 1000 кг консерви на ден“, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.25, с площ 778 кв. м, вид територия урбанизирана,  НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XIV „за ОО“, кв. 255 на ПЗ „Запад“, гр. Добрич /дата на публикуване 04.07.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на складова-административна сграда 2″ в УПИ VIII-44, кв. 27, идентичен с ПИ 10135.4027.55, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 29.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД) /дата на публикуване 28.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с “Монтаж на линия за производство на PVC тръби, маркучи и стенни плоскости в рамките на съществуваща производствена сграда в поземлен имот 72624.603.22, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 27.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР/2023   на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) включващ изменение на дворищнорегулационната граница между УПИ Х-2092 „за парк“, УПИ VIII-2084 “за озеленяване и обществени дейности” и УПИ IX-2083 „за озеленяване и обществени дейности“, кв. 181 по ПУП-ПРЗ на гр. Девня, одобрен със Заповед №1002- 268/20.08.2018г. на Кмета на Община Девня, включващ ПИ 20482.501.2083. ПИ 20482.501.2084 и ПИ 20482.501.2092 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед №РД-18- 85/ 17.09.2008г. на ИД на АГКК. С изменение на границата между имотите се образуват УПИ X- 2092, е предназначение „за парк“, УПИ V1I1-2084 „за озеленяване и обществени дейности” и УПИ IХ-2083 „за озеленяване и обществени дейности“ същите се обединяват в УПИ XI- 2083.2084.2092, с предназначение „за обществено обслужване“ /дата на публикуване 22.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Ремонт, реконструкция, изграждане на пристройка и промяна предназначението на съществуващ магазин в търговски комплекс, кафе-аперитив и стаи за настаняване” в УПИ XV-136, кв. 24, с площ 1438 кв.м по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване 21.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура” , реализацията на който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет па опазване в защитени зони /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси” в ПИ 32278.50.59, земеделска територия, с площ 6013 кв.м, НТП „Нива”, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР/2023   на инвестиционно предложение предложение за ИП „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси”, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.519, земеделска територия, с площ 8018 кв.м, НТП „Нива”, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР/2023   на инвестиционно предложение за основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 но КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 но КККР на гр. Суворово /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР/2023   на инвестиционно предложение за „Извършване на дейност – мелене/трошене на отпадъци от дърво и пластмаса” в промишлена сграда/хале с идентификатор: 10135.73.20.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 10135.73.20. ПЗ „Планова“, гр. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на пет или шест еднофамилни къщи за 20 бр. обитатели и трафопост“ в ПИ 39801.10.322, земеделска територия, с площ 4829 кв.м, НТП „Нива“, с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 16.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР/2023   на инвестиционно предложение “Изграждане на стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и други пъстървови риби в наземни басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, изграждане на съпътстващата производствена-технологична инфраструктура, която включва: сондаж, тръбен кладенец, предназначен за захранване с вода на рибовъдната ферма за отглеждане на рибата, съставена от 24 басейна с различни размери и предназначение, разположени в три обособени секции, поставяне на склад за съхранение на инвентар, склад за специализирана храна и на битовка за заетия персонала на обекта, поставяне на три броя навеси и соларни панели”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 14.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР/2023   на инвестиционно предложение за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и търговски обекти в УПИ V-240056, кв.10, /ПИ 10135.4024.101/ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 12.06.2023г./  РЕШЕНИЕ No ВА-3/2024 поправка на очевидна фактическа грешка /дата на публикуване 07.03.2024г./

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с промяна на инвестиционните намерения по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: „Многофамилна жилищна сграда” в ПИ 10135.73.586, с площ 2805 кв. м. по КККР на град Варна /дата на публикуване 09.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 4 бр. вилни сгради“ в ПИ 62788.8.33, земеделска територия, с площ 5600 кв.м, НТП „Нива“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 07.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР/2023   на инвестиционно предложение за “жилищно строителство състоящо се от девет къщи” свързано с изработване на Подробен устройствен план изменение на План за застрояване/ПУП-ПЗ/ и отреждането им за “жилищно строителство” в ПИ с идентификатори: 07257.29.185, 07257.29.186, 07257.29.187, 07257.29.188, 07257.29.189, 07257.29.190, 07257.29.191 „за второстепенна улица”. 07257.29.192, 07257.29.193, 07257.29.194, обща площ на имотите – 9.809 дка, всички в землището на с. Българово, община Каварна /дата на публикуване 06.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР/2023   на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв. м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР/2023   на инвестиционно предложение свързано с изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на възлова станция 110 kV в 1111 10183.17.17, находят се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошсво; на електропроводна въздушна линия 110 kV. свързваща повишаващата с възловата станция; на две електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на възловата станция към преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла“; и на подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци. Община Балчик, Област Добрич /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР/2023   на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в 29 бр. нови УПИ“ в УПИ V-22 (идентичен на ПИ с идентификатори: 04426.59.27, 04426.59.28, 04426.59.29,4426.59.33, 04426.59.37, 04426.59.41, 04426.59.45, 04426.59.49, 04426.59.53,  04426.59.56,  04426.59.30,   04426.59.31,  04426.59.32,04426.59.34, 04426.59.35,04426.59.36,  04426.59.38,  04426.59.39, 04426.59.40,  04426.59.42,04426.59.43, 04426.59.44,04426.59.46,04426.59.47,  04426.59.48,04426.59.50,  04426.59.51,04426.59.52, 04426.59.54, 04426.59.55 и 04426.59.57), кв. 59, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР/2023   за ИП „Изграждане девет едноетажни жилищни сгради“ свързано с изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, кв. 39, идентичен с ПИ 73780.501.165, урбанизирана територия, с площ 6315 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с. Тюленово, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел образуването на следните УПИ: УПИ I-165 – с площ 3103 кв.м; УПИ VI-общ. – с площ 456 кв.м; УПИ VII-общ. – с площ 456 кв.м; УПИ VIII-165 – с площ 447 кв.м; УПИ IX-165 – с площ 420 кв.м; УПИ X- 165 – с площ 545 кв.м;УПИ XI-165- с площ 481 кв.м; УПИ XII-165- с площ 455 кв.м;УПИ XIII- 165- с площ 478 кв.м /дата на публикуване 02.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР/2023  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на учебен център и два медицински центъра” в „Сграда със смесено предназначение” в УПИ VI, кв. 15, по плана на район „Младост”, ж.к. „Възраждане”, I м.р., гр. Варна /дата на публикуване 01.06.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.504.2, по КККР на село Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 31.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 “Гами – Добрич”, в ПИ с идентификатор 72624.621.358, с площ 903 кв. м. урбанизирана територия, с НТП “Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на град Добрич /дата на публикуване 31.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Промяна на вида на използваното гориво в инсталация за производство на оловно-кисели акумулаторни батерии чрез изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан” в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, гр. Добрич /дата на публикуване 30.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 6 бр. жилищни сгради” в ПИ 30497.17.84, земеделска територия, с площ 3530 кв.м, НТП „Изоставена орна земя”, с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 23.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 73095.13.1, село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел напояване на зърнени култури, в ПИ 73095.13.1, 73095.13.8 и 73095.18.4, землище село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 22.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържат следните самостоятелни части: ПУП-ПЗ за ПИ 37246.8.390/образуван от ПИ с идентификатор 37246.8.388/ е НТП “нива”, по КК на с. Климентово, общ. Аксаково /дата на публикуване 19.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Създаване на школа за курсове по роботика, информатика и програмиране“ в ПИ 00182.502.46, урбанизирана територия, с площ 438 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 17.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда за учебни танцови зали и топла връзка към СУ за ХНИ “Константин Преславски” /дата на публикуване 17.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР/2023  на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на ПИ с идентификатор: 35064.501.2493, ул. „Добротица”, гр. Каварна, и реализация на ИП касаещо „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.2493, ул. „Добротица”, гр. Каварна  /дата на публикуване 15.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на жилищен комплекс“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III-2667 /ПИ № 10135.5506.519 и част от ПИ № 10135.5506.415, ПИ № 10135.5506.418, ПИ № 10135.5506.357, ПИ № 10135.5506.520 „за улица“/, кв. 153, с цел обособяването на УПИ IV-519 „за жилищен комплекс“, кв. 153, с площ 11921 кв.м, и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92 и о.т.92 и о.т. 93, гр. Варна /дата на публикуване 15.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от дървесина” в поземлен имот с идентификатор: 72709.516.1031, Западна промишлена зона, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 11.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на еднофамилни жилищни гради” в поземлен имот с идентификатор: 21988.501.5, по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна и изработване на проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 21988.501.5, по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на имота на 28 бр. УПИ и установяване на режим на застрояване за зона „Жм“ /дата на публикуване 03.05.2023г./

РЕШЕНИЕ No ПИ 1-ПР/2023  за предварително изпълнение на РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно “Инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащите системи на инсталация за термично третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 20482.124.701 по КККР на град Девня, община Девня /дата на публикуване 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащите системи на инсталация за термично третиране на отпадъци” в ПИ 20482.124.701, гр. Девня, област Варна /дата на публикуване 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.445, ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна /дата на публикуване 28.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Разширение капацитета на съществуваща овцеферма от 153 бр. на 203 бр. овце и отглеждане на люцерна” в ПИ № 31334.53.6, урбанизирана територия, с площ 1252 кв.м, НТП „За стопански двор” и ПИ №№ 31334.15.93, 31334.53.37, земеделска територия, с обща площ 29708 кв.м, НТП „Нива”, с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 26.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната индустрия” /дата на публикуване 25.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на ’‘Център за екологичен туризъм и релаксация”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83017.49.29. с площ 3971 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване “Друг вид нива”, по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла /дата на публикуване 21.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Промяна предназначение и преустройство на магазин на промишлени стоки с идентификатор 10135.1506.110.1.17, изходящ се в ПИ 10135.1506.110 по КККР на гр. Варна  /дата на публикуване 20.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР/2023  на инвестиционно предложение “Изграждане на сграда със смесено предназначение – офиси, търговски обекти, подземни и надземни иаркоместа. творчески ателиета и жилищни апартаменти” в 1111 10135.4022.132. с площ 6770 кв. м. по КККР на град Варна /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Изграждане на нов индустриален жп клон, свързан директно с националната железопътна инфрастурктура” в района на гара Разделна, ПИ 61741.19.12 /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Разширение на дейности с отпадъци-подготовка за повторна употреба на ИУМПС на територията на съществуваща площадка“ в УПИ II-ППЗ, пл. 608, кв. 50, с площ 2125 кв.м, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на работилница, стопанска постройка и административна сграда”, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 05061.210.17. с. Божурово, общ. Добричка /дата на публикуване 11.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци” в ПИ 72709.502.61, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна  /дата на публикуване 10.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на автогара и търговски център” в УПИ за „културен дом и парк”, кв. 53, идентичен с ПИ 20482.501.810, урбанизирана територия, с площ 6916 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс”, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 10.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Монтаж на надземен резервоар за дизелово гориво“ в ПИ 72709.510.206, урбанизирана територия, с площ 25388 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 07.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с провеждане на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен НИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст “Боджака”. общ. Белослав /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща – част общежитие, апартаменти, магазини, открити и закрити паркоместа. в УПИ V-522. кв. 21 по плана на жк Вл. Варненчик (ПИ 10135.4505.464), гр. Варна /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Увеличаване площта на съществуваща площадка, в ПИ 72709.516.1021 за извършване на дейности е отпадъци и разширяване дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудва с. излезли от употреба моторни превозни средства, строителни отпадъци и отпадъци с код 15 01 10*“, в ПИ с идентификатори: 72709.516.1021, 72709.516.1022, 72709.516.1023, Западна Промишлена зона, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на нов водоизточник – сондажен кладенец (СК) “ГАЛИАНО 33-Бранище” в имот УПИ IVI кв. 22А, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 05.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с „Разширяване капацитета на цех за производство и преработка на градински фасул и леща чрез закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на нови иновативни, високотехнологични и напълно автоматизирани линии за почистване, белене, сплитване, шлайфане, полиране и пакетиране на варива със складова база” в УПИ VIII, кв. 38, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна, и „Монтиране на мрежова фотоволтаична система върху покрива на съществуваща производствена база” в УПИ VIII, кв. 38, по плана на гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 04.04.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова инсталация за екстракция на растителни масла” в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.214, Промишлена зона-Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 31.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти (ПИ) № 20482.505.350 и № 20482.505.117. промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 29.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР/2023  на инвестиционно предложение за Екстензивно отглеждане на риба в язовир „Малка Смолница” – поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 46454.3.132, землище село Малка Смолница, общ. Добричка и в ПИ с идентификатор: 72624.106.77, землище гр. Добрич   /дата на публикуване 28.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща -жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост   /дата на публикуване 27.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци, и сортиране и рязане на ОЧЦМ”  /дата на публикуване 27.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на „Цех за рафиниране на сурово масло” в ПИ 36419.189.5, Карапелит, общ. Добричка, област Добрич /дата на публикуване 24.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР/2023  на инвестиционно предложение за «Обособяване на площадка за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци от територията на Община Добрич, временно съхранение на опасни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО и НУБА» в поземлен имот с идентификатор: 72624.635.6, гр. Добрич /дата на публикуване 24.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР/2023  на  инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на “Вилно селище“ в поземлен имот с идентификатор: 21988.128.61, землище село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 23.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с добавяне на летяща пепел в производството на бетон, в съществуващ бетонов възел, в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998,  урбанизирана територия, по КККР на с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 22.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на пет вилни сгради” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 30627.50.69. местност „Водаджия”, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 22.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР/2023  на  инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ идентификатор 32278.23.8, землище на гр. Игнатиево. общ.Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване 22.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на „Газово стопанство за пропан-бутан” в поземлен имот с идентификатор 72624.610.752, по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич /дата на публикуване 20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми и гумени отпадъци” в ПИ 70175.117.13, урбанизирана територия, с площ 13280 кв.м, НТП „За друг вид застрояване”, гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на дванадесет жилищни сгради”  по плана на с.Неофит Рилски, общ. Ветрино /дата на публикуване 20.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Монтиране на котел с мощност 400 kW и резервоар за дизелово гориво към него (5 м3) към системата за подгряване на битум до сграда с идентификатор 10135.5501.240.4 и смяна на съхраняваното в резервоар № 15 гориво в Петролна база Варна в ПИ с идентификатор 10135.5501.239. по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Увеличаване на площта на площадка за дейности по събиране, съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки и събиране, съхраняване и предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС от 1000 кв.м. на 4000 кв.м.” в УПИ XV, кв. 3, с площ 47400 кв.м, СПЗ, част от ЗХП „Протех” АД, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 16.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР/2023  на инвестиционно предложение за “Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2552.5616, урбанизирана територия, с площ 771 кв. м. по КККР на гр. Варна (УПИ III- 2621.2622 „за автосервиз, автомивка, кафене, търговия и жил. строителство”. кв. 253,по плана на кв. “Изгрев” II м.р., гр. Варна) /дата на публикуване 15.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на “Сграда със смесено предназначение”, в ПИ 10135.4022.114 /дата на публикуване 10.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и зала с обществено обслужващи функции” в УПИ VII-2159, кв. 116, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция” в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно. общ. Ветрино /дата на публикуване 08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР/2023  на инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда с функционално предназначение-общежитие, предназначена за отдих и изграждане на басейн”, с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване 08.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначение на аптека в цех за пакетиране на ядки и сушени плодове“, в УПИ ХIII-318, кв.29, с площ 1818 кв.м, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване 07.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 06.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец – СК „Екобокс трейдинг-Щипско“ в поземлен имот с идентификатор: 84022.20.142, с площ 210.335 дка, местност „До село“, землище село Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 06.03.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР/2023  на инвестиционно предложение за изграждане на мострена зала с офиси, складове, производствена част в ПИ 10135.4024.111 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 27.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на 12 броя еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 04426.100.224 по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 27.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на четиринадесет еднофамилни жилищни сгради, една обслужваща сграда, допълващо застрояване, басейни и плътна ограда“, в ПИ с идентификатор 39459.503.210, урбанизирана територия, с площ 3642 кв. м, по КККР на с. Кранево, общ. Балчик /дата на публикуване 24.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваем обект колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво, за надземен монтаж с вместимост 10 м3“, в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96. по КККР на гр. Вълчи дол /дата на публикуване 23.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на работилница за готови, полуготови и замразени храни, административна сграда със снек-бар и складова база с гаражи, жилищна сграда, битовка и паркинг, в имот с идентификатор 03811.11.128 по кадастралната карта на с. Бенковски, община Аврен, с площ 4499 кв.м /дата на публикуване 22.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваем обект за надземен монтаж – колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво” в поземлен имот с идентификатор: 10183.125.34, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 17.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на жилищна сграда, с магазини и подземен паркинг в ПИ №10135.3511.1456 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на преместваеми обекти (за офиси) и експлоатационна база -покрит паркинг за моторни превозни средства (МПС)” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.61.23, по плана на село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 14.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради за производствени дейности и офиси в УПИ ХХ-311 и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, в кв. 2 по плана ЮПЗ (ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна)” /дата на публикуване 09.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране (събиране и съхраняване) на пластмасови отпадъци, увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци – излезли от употреба гуми, добавяне на нови дейности по третиране (рязане, рециклиране) на вече разрешени отпадъци – ИУГ, увеличаване площта и реконструкция на съществуващ трафопост на площадка с местонахождение: гр. Девня, Промишлена зона – юг /дата на публикуване 08.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане жилищни сгради” в поземлен имот № 00182.34.65, по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково /дата на публикуване 03.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР/2023  на инвестиционно предложение за проектиране на „Смесена сграда”, представляваща реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна предназначение на „Семеен хотел”   /дата на публикуване 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на борса за рециклиране на строителни материали” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв.м, НТП „Нива”, гр. Добрич   /дата на публикуване 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР/2023  на инвестиционно предложение (ИП) за “Разширение на гробищен парк в село Слънчево” в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 67489.78.6. землище село Слънчево, общ. Аксаково  /дата на публикуване 02.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР/2023  на инвестиционно предложение изграждане на „Център за разкомплектоване на автомобили”, извършване на дейност ЮЗ-съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12 /дата на публикуване 01.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на едно водовземно съоръжение”, в ПИ с идентификатор 18160.27.50. земеделска територия. НТП Нива, с площ 87524 кв. м. по КККР на с. Гурково, общ. Балчик /дата на публикуване 01.02.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на земеделска земя, с площ 293 дка (в част от ПИ № 247005), за отглеждане на земеделска култура (царевица)“, в землището на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич /дата на публикуване 23.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2571.163, с площ 8337 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 23.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС и неопасни отпадъци от опаковки“ на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.331, Промишлена зона-юг, в гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 20.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на нов комплекс за сезонно и целогодишно обитаване, състоящ се от мобилни преместваеми, нискоетажни постройки, паркинг за автомобили на открито, изгребна яма и трафопост” в ПИ 65259.501.70, урбанизирана територия, с площ 5756 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 т)”, с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 17.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР/2023  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, свързано с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V-147 „за производствена дейност“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3513.1904, урбанизирана територия, с площ 5670 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Младост“, гр. Варна, с цел отреждане на имота „за сграда със смесено предназначение“ /дата на публикуване 16.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване”, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-104, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.104, урбанизирана територия, с площ 1250 кв.м, НТП „Нива”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 13.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР/2023  на инвестиционно предложение за „Реконструкция на стадион” находящ се в ПИ 22988.45.44, урбанизирана територия, с площ 22903 кв.м, НТП „Спортно игрище”, с. Дончево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 13.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР/2023  на инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на кафе-сладкарница в дентален и медицински център в жилищна сграда в УПИ XV-145, кв.47, по плана на 21 микрорайон на гр. Варна, с идентификатор 10135.2563.710.1 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 06.01.2023г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР/2023  на инвестиционно предложение за «Извършване дейности по рекултивация (техническа и биологична) на нарушен терен» представляващ поземлен имот с идентификатор: 35376.80.5, местност „Асфалтова база“, в землището на село Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 06.01.2023г./

2022 година

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя жилищни сгради’*, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2016.56, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 21.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР/2022  на инвестиционно предложение за изграждане на „Автогара”, в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла /дата на публикуване 20.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на опасни и неопасни отпадъци” в Западна промишлена зона (ЗПЗ), гр. Варна /дата на публикуване 16.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР/2022  на инвестиционно предложение за изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 69643.501.175, в землището на с. Стражица, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 12.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на автоснабдителна станция за монтаж на инсталация за светли горива“ в УПИ VI, кв. 5а, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 09.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР/2022  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.30.188. местност „Шабленските лозя“, землище гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел напояване на 30 дка земеделски култури /дата на публикуване 09.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР/2022  на инвестиционно предложение за “Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка”, град Бяла” и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване /дата на публикуване 08.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР/2022   на инвестиционно предложение инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение – общежитие, жилища и търговска част” в поземлен имот с идентификатор: 10135.4505.465, гр. Варна /дата на публикуване 06.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР/2022   на инвестиционно предложение свързано с „Преустройство на съществуващ цех за фуражно стопанство и добив на студено пресовани масла” в „Цех за производство на директни плодови сокове, добив и разфасоване на флорални води (розова вода)” в село Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 02.12.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР/2022   на инвестиционно предложение за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи – жилища, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ I -75 и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ 10135.4024.76), гр. Варна /дата на публикуване 28.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от ИУЕЕО, 0ЧЦМ НУБА, отработени автомобилни катализатори и метални опаковки” на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.520.139 /дата на публикуване 25.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Реконструкция на линейно съоръжение – въздушна електропроводна линия на ВЛ 110 kV “Мистрал”‘ в участъка ст. 38 – ст. 39 (подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орляк” от п/ст .Добружда” до п/ст „Вълчи дол)” /дата на публикуване 24.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ /дата на публикуване 23.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.510, ПЗ-юг, гр. Девня /дата на публикуване 22.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР/2022   за инвестиционно предложение за изграждане на “Жилищна сграда с обществено обслужване“ в УПИ XVI-9, 10, 11, 13, кв. 582, 14-ти микрорайон на гр. Варна /дата на публикуване 22.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Водоснабдяване от съществуващ сондаж с цел обезпечаване нуждите на щраусова ферма с капацитет до 100 бр. животни“ в ПИ 61128.17.50, земеделска територия, с площ 4826 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Равна гора, общ.Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 17.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.502.428, местност „Клисе баир“, село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 16.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР/2022   за инвестиционно предложение за изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти“, в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла (ПИ с идентификатор 07598.847.27 по КККР на гр. Бяла), във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 15.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за събиране, съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и неопасни отпадъци – метални опаковки, излезли от употреба гуми, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и техните опаковки, разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и сортиране и рязане на ОЧЦМ” в ПИ 20482.505.371 и ПИ 20482.505.372, урбанизирана територия, с обща площ 22443 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, Промишлена зона-юг, гр.Девня, обл. Варна /дата на публикуване 14.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР/2022   за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м, НТП „Нива“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 10.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база и административна/офис сграда” в ПИ с идентификатор: 72709.12.116, местност „Пред гробищата“, землище с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 09.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР/2022   за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ свързано с изработването на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ №№ 69020.24.19, 69020.24.20, земеделска територия, с обща площ 9724 кв.м, НТП „Нива“, с. Староселец, общ. Провадия, обл. Варна, с цел обособяването на девет новообразувани имоти „за жилищно строителство“ и един „за улица“ /дата на публикуване 09.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР/2022   за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1MW” свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 07598.301.331, 07598.301.332, урбанизирана територия, с обща площ 8876 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с цел обособяването на нов УПИ LIX-331,332 „за фотоволтаична електроцентрала до 1MW”, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 08.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище Козя поляна“, разположено в землище на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване 08.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР/2022   за “Изграждане на инсталация за сушене на неопасни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води“ в ПИ №20482.505.181, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 19 992 кв. м, стар номер 550181, в землището на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 07.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за натурални сокове” в УПИ V-439 (проектен XIX-439) в кв. 58 по плана на с. Ветрино /дата на публикуване 04.11.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР/2022   за свързано с промяна на предназначение на самостоятелен обект „Офис с идентификатор: 10135.3511.1394.1.8“ в „Дентални кабинети и пристройка“ находящ се на ет. 4 на „Складова сграда с магазини и офиси“ в УПИ XVIII-1394 „за произв. скл. дейност“ (ПИ 10135.3511.1394), кв. 5, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна /дата на публикуване 28.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР/2022   за  ИП „Изграждане на шест броя бунгала за отдих и почивка“ в УПИ XIV-17, кв. 62, идентичен с ПИ 04426.100.276, урбанизирана територия, с площ 840 кв.м, НТП „Ниско застрояване-до 10м“, по плана на КК „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 27.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново складово стопанство за съхранение на сярна киселина“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, Промишлена зона „Запад“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, гр. Добрич /дата на публикуване 26.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР/2022   за инвестиционно предложение свързано с изграждане на бистро от мобилни елементи и водовземно съоръжение за подземни води за водоснабдяване за питейно-битови цели и за пожарогасене в ПИ с идентификатор 10135.5069.25 с площ 724 кв.м, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 25.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Дестилерия за производство на масло от етерично маслени култури“ в ПИ 36419.189.19, с начин на трайно ползване „за стопански двор”, с обща площ 14 552 кв. м, находящ се в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 24.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР/2022   за ИП „Изграждане на три сгради със смесено предназначение и трафопост“ в ПИ №№ 10135.4021.88, 10135.4021.116 и 10135.4021.86. земеделска територия, с обща площ 6201 кв.м, НТП „Лозе“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 21.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“ /дата на публикуване 19.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР/2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на мултифункционално спортно игрище за нуждите на ПГ „Димитър Солунски” и ОУ „Св. Патриарх Евтимий” в ПИ 03719.501.284 по КККР на гр. Белослав, община Белослав /дата на публикуване 07.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР/2022  на инвестиционно предложение „Промяна по време на строителството на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приемна към нея” в УПИ VI-203,204 /дата на публикуване 06.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР/2022  на инвестиционно предложение за “Разширение на ферма за отглеждане на охлюви и включване па нови дейности, свързани с отглеждането”‘ в ПИ 37099.44.97, земеделска територия, с площ 5849 кв.м. НТП “Нива”, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 04.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Доизграждане на ПСОВ, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.504.78, гр. Шабла, с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици на гр. Шабла” /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР/2022  за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на спортен комплекс – тренировъчно футболно игрище със съпътстваща инфраструктура” в УПИ XIX-209, кв. 28, по плана на село Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР/2022   на среда за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на осем вилни сгради с паркоместа за моторни превозни средства (МПС)” в поземлен имот с идентификатор: 05311.28.519, по плана на село Болярци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР/2022   на инвестиционно предложение за изграждане на модулен обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в ПИ 21419.51.92, с. Добри дол, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 03.10.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс – Ритейл парк Добрич” в ПИ с идентификатор 72624.611.177 (УПИ 1-177, квартал №1113 по ПУП-ПРЗ на ЖК “Север1” на гр. Добрич /дата на публикуване 30.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР/2022   на инвестиционно предложение „Изграждане на нов водоизточник-сондажен кладенец (СК)“ в ПИ 02508.72.155, урбанизирана територия, с площ 791 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 30.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на детска градина за две групи в УПИ IV – детска градина, кв. 10 по действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 30.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР/2022   за инвестиционно предложение за “Увеличаване количествата на отпадъци от метални опаковки, с код 15 01 04 и на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменато в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, с код 20 01 36” на площадки находящи се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2551.544, район „Приморски“, гр. Варна и в ПИ с идентификатор: 10135.4507.318, ж.к „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 27.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР/2022   за инвестиционно предложение „Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче” в УПИ VI, кв. 590, идентичен с ПИ 72624.615.3336, урбанизирана територия, с площ 3194 кв.м, НТП „За обект за детско заведение”, гр. Добрич /дата на публикуване 26.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на сграда за обществено обслужване с магазин и стаи за гости” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83404.242.39, К.К. „Шкорпиловци”, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик /дата на публикуване 23.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР/2022   за инвестиционно предложение за „Изграждане на мотел, бар-грил и магазин за промишлени стоки” в ПИ 69300.15.145, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 23.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР/2022   за инвестиционно предложение касаещо „Преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда” в ..Цех за производство на сокове и оцет” в УПИ Х-селкооп, кв. 7, по плана на село Кладенци, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 16.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР/2022   за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 11 броя жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.2016.49 и 10135.2016.52, местност „Срещу гробището“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 07.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на път“ до ПИ №72624.176.104, по КККР на гр. Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ №72624.176.101, за обект: Осигуряване на транспортен достъп до ПИ №72624.176.104, землище на град Добрич и Подробен устройствен план – План за улична регулация на нова улица от О.Т. 1 по улица „Калиакра“ до О.Т. 3 в ПИ № 72624.610.69, по КККР на гр. Добрич за същия обект /дата на публикуване 07.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР/2022   на инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради със смесено предназначение (с жилища и общежития)”, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4021.77 и 10135.4021.78, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 02.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 15 бр. бунгала, 15 бр. басейни, паркинг и водовземно съоръжение” в ПИ 02508.88.342, урбанизирана територия, с площ 30007 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)”, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 01.09.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР/2022   за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три броя водовземни съоръжения за подземни води за водоснабдяване за други цели (поливане на тревни и зелени площи, пълнене на басейни) на жилищен комплекс” в поземлен имот с идентификатор: 10135.2526.2511, по плана на кв. „Св. Никола”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 31.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР/2022   за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на мандра за преработка на овче мляко“ в поземлен имот № 003052. землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 25.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР/2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на открит временен паркинг за 92 бр. леки автомобили в УПИ VIII, кв.42, с.Кранево, общ. Балчик /дата на публикуване 22.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР/2022  на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на база за съхранение и преработка на зърнени, бобови и маслодайни култури” в поземлен имот (ПИ) № 32490.52.126 /дата на публикуване 18.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР/2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект и трафопост” в УПИ 56 „за търговски обект”, кв. 39, идентичен с ПИ 10135.4039.56, урбанизирана територия, с площ 2610 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 17.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР/2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ 10135.3513.2047, с площ 9392 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Високо застрояване (над 15 m)“, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 109/-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален физкултурен салон“ в УПИ XVII-184, 185, 186, кв. 47, с площ 8958 кв.м, НТП „Ниско застрояване“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 17.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 108/-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на единадесет броя жилищни сгради” по плана на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 16.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2022  на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.42. бул. “Вл. Варненчик № 262, район „Младост”, гр. Варна с цел реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда – шоурум за обзавеждане на баня” /дата на публикуване 16.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс” в ПИ с идентификатор: 10135.2556.397, бул. „Цар Освободител” № 76-А, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 12.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на административна сграда в УПИ XII, кв. 11 (ПИ 39459.501.398), с площ от 3418 кв.м, по плана на с. Кранево, общ. Балчик  /дата на публикуване 09.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2022  на инвестиционно предложение за изграждане на “Комплекс за постоянно и временно обитаване и рекреационни, спортно-възстановителни и рехабилитационни дейности, действия в областта на общественото хранене и социално ориентирани грижи”   /дата на публикуване 08.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Изграждане на втори вятърен генератор” в поземлен имот № 83017.31.53  /дата на публикуване 08.08.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по приемане и съхраняване на отпадъци -метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и предварителни дейности преди оползотворяване -сортиране и рязане на ОЧЦМ” /дата на публикуване 26.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в спортно- образователен център“, в ПИ № 12574.62.8, с площ 2000 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Вълчи дол /дата на публикуване 26.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар“, в поземлен имот с идентификатор 04426.502.335, с площ 2728 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Обществен селищен парк, градина“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 22.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2022  на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на жилищни и обществено обслужващи сгради“ в поземлен имот с идентификатор: 61741.17.3, местност „Стара гара“, землище село Разделна, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 19.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на „Обществено обслужващ обект – магазин за нехранителни, промишлени стоки“ в ПИ 58503.115.1, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 13.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на 29 бр. жилищни сгради в ПИ 04426.29.108 и изграждане на трафопост в ПИ 04426.29.109, земеделска територия, с обща площ 26437 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.108, с цел обособяването на нови УПИ /дата на публикуване 13.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сгради за обществено обслужване в ПИ 10135.4027.53, по плана на м-ст „Атанас тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 12.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба, балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил в ЗПЗ-Варна /дата на публикуване 11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци, ПСОВ и фотоволтаична инсталация върху покриви на сгради за собствено потребление, с мощност до 1 MW“ в УПИ V-3,15, кв. 102, с площ 5753 кв.м по плана на с. Казашка река, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2022  на инвестиционно предложение за изграждане на „Пристройка към училище от север за физкултурен салон“, в УПИ I-143, кв. 27 по плана на с. Медовец, общ. Дългопол /дата на публикуване 11.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2022  на инвестиционното предложение за «Изграждане на нов обект за аквакултури – развъждане и отглеждане на риба в садкова инсталация» в акваторията на язовир “Ляхово”, землище село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 06.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2022  на инвестиционно предложение за «Добавяне на нови кодове на отпадъци от пластмаси и пластмасови опаковки за събиране, съхраняване и предварително третиране (сортиране и смилане/раздробяване) и за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на територията на съществуваща площадка за третиране на отпадъци» в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.464.26, гр. Добрич /дата на публикуване 05.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2022   за изграждане на „Спомагателна стопанска сграда“ към съществуваща „Ферма за норки с административна част“ в поземлен имот с идентификатор 44519.21.91, с площ 14950 кв. м, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково /дата на публикуване 05.07.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2022   за „Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)“, в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Бяла /дата на публикуване 01.07.2022г./

РЕШЕНИЕ N ВА – 11 / 27.07.2022 за поправка на фактическа грешка на  РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2022  на инвестиционно предложение за «Разширяване на производствена дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране, рециклиране на строителни материали (почва и камъни)» в част от У ПИ XVI-19. 62, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир”, землище село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 30.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Промяна в количествата на вече разрешени отпадъци за третиране, добавяне на нови отпадъци за третиране, нова дейност по предварително третиране на отпадъци и монтиране на допълнителни съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци” в поземлен имот (ПИ) № 72624.610.664, ПЗ „Север”, ул. „Ген. лейт. Тодор Кантарджиев”. гр. Добрич /дата на публикуване 28.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с “Изграждане на сграда за обществено обслужване с жилищна част” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39459.19.25, местност „Край село” по плана на село Кранево, общ. Балчик /дата на публикуване 24.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2022  на инвестиционно предложение „Ремонт на яз. Искър” в ПИ 32860.45.53, територия, заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир”, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 24.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Промяна на количествата и допълване на видовете приемани отпадъци на съществуваща площадка за сортиране на дрехи втора употреба, както и включване на допълнителни дейности” находяща се в поземлен имот (ПИ) № 10135.4510.470, Западна промишлена зона (ЗПЗ), Печатница Изток, гр. Варна /дата на публикуване 24.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда за производствено-складова, административна и търговска дейност в ПИ 10135.4507.312, по плаца на м-ст „Узун давлам”, р-н „Вл. Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 21.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на три жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 54145.2.718, землище село Осеново, общ. Аксаково и „Промяна на предназначение на ПИ с идентификатор: 54145.2.718“ в местност „Шейтана“, землище село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 17.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „Столова“ с идентификатор 10135.5501.94.3, разположена в ПИ 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна в „Център за професионално обучение“ и „офиси“ /дата на публикуване 13.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт към съществуващ животновъден обект” находящ се в ПИ 31396.109.4, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 08.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X- 787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ № 2 /дата на публикуване 07.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2022  на инвестиционно предложение „Изграждане на 12 бр. бунгала/къщи, хотел, басейн, офис и барче” в ПИ 83017.506.574 /дата на публикуване 03.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционален жилищно-търговски комплекс” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.131, с площ 27065 кв. м, по КККР на гр. Варна/дата на публикуване 02.06.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ водоизточник — ТК „Еко Агро- Гурково“ с цел капково напояване на овощни насаждения и царевица“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 18160.32.28, 18160.32.3, 18160.32.4, 18160.32.20, 18160.32.21, 18160.32.51, 18160.32.52, 18160.32.30 и 18160.32.29, землище село Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 31.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с отглеждане и добив на морски червей за риболов в акваторията на Белославско езеро, землище гр. Белослав /дата на публикуване 31.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2022  на инвестиционно предложение „Жилищно комплексно застрояване – изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ I-4884, кв. 205, местност „Карач Борун“, по плана на С.О. „Боровец юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 17.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2022  на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на осем броя еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I- 087, II-087, III-087, VII-087, VIII-087, IX-087, Х-087, XI-087, с обща площ 5090 кв.м, по плана на село Китка, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 17.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2022  на инвестиционно предложение за промяна на предназначението на самостоятелен обект „За обществено хранене – ресторант“ в „Групова амбулатория за здравни нужди“ находящ се в жилищна сграда, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2563.499, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 13.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2022  на инвестиционно предложение  “Изграждане на офис сграда и два магазина” в УПИ ХХ-18. кв. 12. идентичен с ПИ 10135.2560.306. урбанизирана територия, с площ 180 кв.м, НТП “Ниско застрояване (до 10 m)” /дата на публикуване 13.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“, кв. 12, част от ПИ 72709.61.22 (УПИ XVI-22) по плана на ЗПЗ-II част, гр. Варна и изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) №№ 72709.61.21, 72709.61.22 и 72709.61.29, земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 9.883 дка, землище с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 13.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Реконструкция на линейно съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от подстанция „Добружда“ до подстанция „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол /дата на публикуване 12.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатор ПИ №№ 10135.2013.152, 10135.2013.27, 10135.2013.42, 10135.2013.34, 10135.2013.29, 10135.2013.30, 10135.2013.33, 10135.2013.40. 1035.2013.41, 10135.2013.144, 10135.2013.133, 10135.2013.134, 10135.2013.135, 10135.2013.138 и 10135.2013.136 /дата на публикуване 12.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) и „Техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни отпадъци- депо за фосфогипс“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ в землището на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 11.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж и открити паркоместа за моторни превозни средства (МПС)“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.5502.662 (УПИ VI-622, 640), кв. 3, 27 м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 11.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на автоматизирани системи за капково напояване в обхвата на ПИ 35064.116.60 и ПИ 35064.117.9 по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 04.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2022  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на две сгради със смесено предназначение”, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 03.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала” в поземлен имот (ПИ) № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 03.05.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 10135.3513.1964, с площ 5503 кв. м, урбанизирана територия по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 29.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разполагане на контейнери за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от населението“ в ПИ №№ 20482.501.986 и 20482.501.602, урбанизирана територия, с обща площ 1068 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня /дата на публикуване 27.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури”, по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол /дата на публикуване 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с търговско-складово предназначение и трафопост”, с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2022  на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери), във всеки един от поземлените имоти №№ 57234.27.13 и 57234.28.15”, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване 21.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец в ПИ 72271.22.185, с цел напояване на зърнени култури в ПИ №№ 72271.19.15, 72271.19.16. 71171.19.17. 72271.19.23, 72271.19.24,72271.19.25,72271.19.26, 72271.19.27, 72271.19.30, 72271.19.34, 72271.19.36, 7227.1.19.37, 72271.19.38, 72271.19.39, 72271.19.40, 72271.19.41, 72271.19.42, 72271.19.43, 72271.19.47, 72271.19.48, 72271.19.49, 72271.19.50, 72271.21.10, 72271.21.32, 72271.21.39, 72271.21.40, 72271.22.6, 72271.22.30, 72271.22.49, 72271.22.180, 72271.21.184 и 72271.21.185 /дата на публикуване 15.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2022  на инвестиционно предложение за  „Водовземане на подземни води чрез изграждане на две нови съоръжения – ТК-1 в ПИ № 37068.64.3, земеделска територия, НТП “Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения в ПИ №№ 37068.64.1, 37068.64.2 и 37068.64.3, с обща площ 54,924 дка и ТК-2 в ПИ №37068.54.4, земеделска територия, НТП „Друг вид трайно насаждение“ за гравитачно напояване на съществуващи лешникови насаждения в ПИ №№37068.54.4, 37068.52.32, 37068.54.2, 37068.54.7, 37068.54.6 и 37068.54.10, с обща площ 48,982 дка, с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 14.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя сгради тип „бунгало”, сглобяеми конструкции на един етаж и два броя навеси”  /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2022  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)” /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2022  на инвестиционно предложение “Изграждане на шест къщи, пътна връзка и трафопост” /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2022  на инвестиционно предложение “Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен риболов в гр. Вълчи дол” /дата на публикуване 11.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Развиване на аквакултури и любителски риболов” в акваторията на язовир „Тръстиково” /дата на публикуване 08.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2022  на инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от орехи” в землищата на с. Снежина, с. Неново, с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 07.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2022  на инвестиционно прехчожение за „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование „ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ+”, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 07.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2022  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване” /дата на публикуване 04.04.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3513.193, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 31.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на ваканционно селище“ в УПИ XXV-1118, кв. 137 по кадастралната карта (КК) на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 30.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на складове за съхранение на зърнени култури и обект за производство на готови сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси за производство на сладкарски изделия” , село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 25.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2022  на инвестиционното предложение за «Промяна на предназначението на ПИ с идентификатори: 12173.24.126 и 12173.24.127, с обща площ 16.162 дка, в землище село Вранино, общ. Каварна, обл. Добрич» /дата на публикуване 24.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2022  на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на 14 броя жилищни сгради и улична регулация от О.Т. 26 до О.Т. 27, в СОП „Зеленика”, гр. Варна /дата на публикуване 23.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2022  на инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжерия от поликарбонатни плоскости с площ 1000 кв.м с цел отглеждане на зеленчуци и ново водовземно съоръжение”,  с. Левски, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 21.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на складова база за съхранение на зърнени култури, състояща се от 6 бр. силози, две приемни шахти, елеваторна кула, сушилня и силоз за влажно зърно, силоз за готова продукция, автокантар, лаборатория и трафопост тип БКТП“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10183.125.131, по плана на село Василево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 18.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КККР на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци” /дата на публикуване 17.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Водовземане от съществуващ шахтов кладенец ШK „Агро сила Жечев-Брястово”,възложител: „АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ’ ЕООД /дата на публикуване 16.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2022  за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на обект за производство на млечни продукти в съществуващ животновъден обект“ свързано с изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 53210.15.3, земеделска територия, с площ 30052 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с цел образуването на нов имот за „ПСД-селкостонански, производствени, складови сгради и мандра”, с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 14.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2022  за инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на паркинг пред УПИ I, кв. 640 по плана на 6 м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.143 и ново локално платно в участъка от ул.”Люлебургас” до ул.”Тулча” /дата на публикуване 11.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2022  за инвестиционно предложение за изграждане на „Градски парк“ в поземлени имоти 20482.307.219 и 20482.307.220 по КККР на гр. Девня, част от КПИИ, свързан с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 21 по действащия кадастрален и регулационен план на кв. „Повеляново“, гр. Девня, по отношение на ПИ 20482.307.219, ПИ 20482.307.220, ПИ 20482.307.221, ПИ 20482.307.222, ПИ 20482.307.420, ПИ 20482.307.425, ПИ 20482.307.505 по КККР на гр. Девня /дата на публикуване 10.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2022  за инвестиционно предложение (ИП свързано с изграждане на търговска мострена сграда/ шоурум, в УПИ LI, кв. 1 по плана на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 08.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2022  за за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на паркинг” в поземлен имот, ул. „Преслав”, гр. Варна /дата на публикуване 08.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2022  за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначение на склад в обект за преработка на орехи”, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 01.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2022  за инвестиционно предложение предложение за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение, складове за инертни материали, офиси и медицински кабинети”, с. Каменар, общ. Варна /дата на публикуване 01.03.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2022  за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на общественообслужващи сгради, хипермаркет, складови площи и офис”, район „Владислав Варненчик”‘, гр. Варна /дата на публикуване 23.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Инсталация за производство на биогаз за оползотворяване странични животински продукти /СЖП/ от съществуващ свинекомплекс и инсталация за производство на топло и електроенергия”, землище на с. Козлодуйци, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване 23.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2022  за инвестиционно предложение за  „Изграждане на Конна база и обслужващи сгради“ в ПИ № 04426.25.141, с площ 4960 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“ по КККР на село Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване 23.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на крайбрежна зона за отдих „Шкорпиловци”, по плана на КК „Шкорпиловци”, община Долни чифлик /дата на публикуване 21.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради“ и изработване па проект на Подробен устройствен план — План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 30497.504.1990. 30497.504.1991, 30497.504.1989, 30497.504.1992 и 30497.504.648, по плана да село Звездица, общ. Варна /дата на публикуване 18.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на две сгради за постоянно и временно обитаване със самостоятелни жилищни единици-общежитие, търговски обект и трафопост тип БКТП” /дата на публикуване 18.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на поливни системи за капково напояване и поставяне на резервоари за съхранение на вода“ в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик /дата на публикуване 16.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2022  за инвестиционно предложение “Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Селце- Екоарх 2013 ЕООД” в ПИ 66113.501.196, урбанизирана територия, с площ 1358 кв.м. НТП „Ниско застрояване (до 10 m)”, с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел водовземанс от подземни води за напояване чрез дъждуване на 95 дка зърнени култури п изграждане на капково напояване на зеленчуци в 5 дка оранжерии в ПИ №№ 66113.12.81. 66113.12.82. 66113.12.158. 66113.12.159. 661 13.12.75. 66113.12.84 и 66113.12.176 /дата на публикуване 16.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на шест жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор: 14653.103.23, землище село Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с Изграждане на пет жилищни сгради” в село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база, включваща склад, магазин и офис” в ПИ 10135.4510.757 (УПИ VI-440004, кв. 54), с площ 3379 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради със смесено предназначение в ПИ 10135.4023.83 (УПИ IV-230038, кв. 7), с площ 5187 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна /дата на публикуване 15.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разполагане на контейнери за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от населението в кв. „Повеляново”, гр. Девня /дата на публикуване 14.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради” , по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване 08.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти” , район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 08.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Промяна предназначение на гатер сграда с идентификатор: 70175.310.2.2 и пристройка“ в „Предприятие за преработка и съхранение на семена с фотоволтаична инсталация на покрива на сградите“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 70175.310.2, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 03.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2022  за инвестиционно предложение свързано с „Жилищно строителство и частен път“ в поземлен имот с идентификатор: 86088.16.6, по плана на село Юнец, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 03.02.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондаж за добив на подземни води за напояване на земеделски култури” с. Полковник Дяково. общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване 31.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2022  за инвестиционно предложение  за “Запълване на свободния обем на яз. Искър с подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци, с цел напояване на земеделски земи” в ПИ 32860.45.53, територия заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м. НТП “Язовир”, с. Искър, общ. Вълчи дол. обл. Варна /дата на публикуване 28.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на нова подземна газова инсталация на пропан-бутан за захранване на два броя газови горелки към пещ за печене на ядки в съществуващ цех за преработка на ядки” в ПИ 51963.121.2, земеделска територия, с площ 25219 кв.м. НТП “За стопански двор”, с. Нова Шипка, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 28.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради”  по плана на село Солник, общ. Долни чифлик /дата на публикуване 26.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение – тръбен кладенец, с цел капково напояване на зеленчукова градина” в ПИ 83017.213.5. урбанизирана територия, с площ 8803 кв.м. НТП „За стопански двор”, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 24.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2022  за инвестиционно предложение ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение” в УПИ XVI-70,71, кв. 2, идентичен с ПИ 10135.4023.157, урбанизирана територия, с площ 3229 кв.м. НТП “За друг вид застрояване”, местност „Боклук тарла”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 19.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2022  за инвестиционно предложение ИП “Изграждане на автосервиз и шоурум” в ПИ 101 35.4507.245, урбанизирана територия, с площ 3916 кв.м, НТН “Нива“, район “Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 18.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2022  за инвестиционно предложение “Изграждане на пет жилищни сгради” в УПИ XXV-2O5, кв. 9, идентичен с ПИ 10135.3506.1398, урбанизирана територия, с площ 2126 кв.м. НТП “Ниско застрояване (до 10 m)”, район “Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 17.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2022  за “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка-навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение” в ПИ 04580.21.48, земеделска територия, с площ 20,356 дка, НТП “Друг вид трайно насаждение“, с. Богдан, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ №№ 04580.21.48, 04580.21.49, 04580.21.50, с обща площ 39006 дка /дата на публикуване 14.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение в ПИ 10135.4022.124, с площ 3297 кв. м, по КККР на град Варна /дата на публикуване 14.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2022  за инвестиционно предложение за “Изграждане на рибарско селище – с. Крапец” в ПИ 39493.35.156. урбанизирана територия, с площ 10027 кв.м., HТП „За друг вид застрояване“, с. Крапец. общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 14.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов” в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206 (стар номер 000206) по КККР на с. Тополи, община Варна /дата на публикуване 12.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2022  за инвестиционно предложение за „Увеличаване на работните часове на съществуваща линия за механично третиране към МБТ инсталация и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF), включени в обхвата на действащо Комплексно разрешително (КР) № 506- НО/2015г.“ и „Приемане за сортиране в съществуваща линия за механично третиране на нови отпадъци: хартия и картон, пластмаса и каучук, други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, и пластмаси” в УПИ III-5, 8 „за дейности по третиране на отпадъци”, местност „Чакмак баир”, землище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 10.01.2022г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2022  за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуваш сондаж, изграждане на дъждовална поливна инсталация за поливане на насища и земеделска земя на площ от 633 дка в землището на гр. Балчик, със захранващ тръбопровод и 20 бр. хидрати и изграждане на фоговолтаична инсталация за собствени нужди”, гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 07.01.2022г./

 

 

Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона задостъп до обществена информация. Архив на решенията може да намерите тук и  тук.